เกาะติดลพบุรี
ผู้ว่าฯลพบุรี ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560

วันที่ 27 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 87 คน)

วันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 จังหวัดลพบุรี โดยในที่ประชุมได้สรุปการถอดบทเรียนการดำเนินงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไขในการดำเนินงานและใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดลพบุรีทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาล พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชาวงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559 จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 45 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 9 ราย สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ เมาสุรา

         สำหรับการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 ใช้ชื่อว่า "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" จังหวัดลพบุรี ได้บูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ร่วมกับหน่วยงานละองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง กำหนดแผนการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร ภาคเอกชน และภาคประชาชน ใช้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งจากคน ยานพาหนะ และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการนำนโยบาย"ประชารัฐ"มาเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ โดยประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัคร และประชาชนให้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง

          นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า จากข้อมูลของคณะกรรมการ ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ อดทนและเข้มแข็ง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจจับ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของประชาชนในเขตชุมชนและหมู่บ้านที่มักจะสัญจรบนถนนสายรองมายังถนนสายหลัก ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือส่วนราชการให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามมาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัดด้วย 

จำนวนคนอ่าน 88 คน จำนวนคนโหวต 0 คน