เกาะติดลพบุรี
จ.ลพบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 28 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 149 คน)

วันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมืองลพบุรี  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ได้จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยวปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวนกว่า 80 คน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยเฉพาะหน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมควบคุมโรค ควบคุมป้องกันโรค

         โดยการอบรมครั้งนี้ มีการเสวนาเรื่อง "แนวทางการดำเนินงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า" โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ผู้แทนจากสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ร่วมการเสวนา และการบรรยายเรื่อง "การควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า" และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยสัตวแพทย์หญิงหทยา รุจิขจร จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

          สำหรับประเทศไทยมีนโยบายที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป ภายในปี พ.ศ.2563 ตามที่องค์การอนามัยโรค(WHO)และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ(OIE) ได้กำหนดเป้าหมายไว้ ในส่วนของจังหวัดลพบุรี พบอุบัติการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ครั้งล่าสุด เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2555 ที่ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง และไม่พบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนมาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว 

จำนวนคนอ่าน 150 คน จำนวนคนโหวต 0 คน