ประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลพบุรี รับสมัครกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลพบุรี

วันที่ 1 พ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 119 คน)

นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลพบุรี มีความประสงค์รับสมัครผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลพบุรี เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลพบุรี จำนวน 6 คน เพื่อทำหน้าที่ในคณะกรรมการส่งเสริมวิสากิจชุมชนจังหวัดลพบุรี ซึ่งคณะกรรมการชุดปัจจุบันจะครบวาระ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอพื้นที่ ในเวลาราชการหือสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.เว้นวันหยุดราชการ หลักฐานในการสมัคร ประวัติการทำงานด้านวิสาหกิจชุมชนมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป สำเนาบัตรประจำตังประชาชน จำนวน 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ หรือสามารถสอบถามรายละเอียด สำนักงานเกษตรจังหวัด กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร โทร.0-3641-1202  
จำนวนคนอ่าน 120 คน จำนวนคนโหวต 0 คน