เกาะติดลพบุรี
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี จัดโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่อต้านการค้ามนุษย์ของสภาเด็กและเยาวชน ปี2560

วันที่ 9 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 86 คน)

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี จัดโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่อต้านการค้ามนุษย์ของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี ปี 2560 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยมีนางดวงสุดา เมืองวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ให้กับภาคีเครือข่ายในเรื่องการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ อีกทั้งยังเป็นการแสดงพลังในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี นักเรียนโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา และเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี จำนวน 200 คน

         โดยมีกิจกรรม เดินรณรงค์แจกแผ่นพับในตลาดอำเภอโคกสำโรง เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์ให้ประชาชนได้รับทราบและตระหนักถึงภัยของการค้ามนุษย์ และการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อสถานการณ์ค้ามนุษย์ในจังหวัดลพบุรี และแนวทางการป้องกันตนเองและบุคคลในพื้นที่ไม่ให้ถูกล่อลวงและตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยนางดวงสุดา เมืองวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีด้วย

จำนวนคนอ่าน 87 คน จำนวนคนโหวต 0 คน