เกาะติดลพบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ได้จัดให้มีการบันทึกเทปรายการวิทยุ "รายการบันทึกสถานการณ์สัญจรปฏิรูปปะเทศไทย" เรื่องการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ประชารัฐ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของ จ.ลพบุรี

วันที่ 9 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 125 คน)

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-11.00 น. ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ได้จัดให้มีการบันทึกเทปรายการวิทยุ "รายการบันทึกสถานการณ์สัญจรปฏิรูปประเทศไทย” เรื่อง การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ประชารัฐ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของจังหวัดลพบุรี โดยได้มีการเชิญส่วนราชการระดับจังหวัด,ส่วนราชการระดับอำเภอ,ภาคเอกชน,ผู้นำท้องถิ่น รวมทั้งเกษตรกรตัวแทนแปลงใหญ่ เข้าร่วมบันทึกรายการด้วย ซึ่งนายไชยรัตน์ นวีภาพ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ได้เข้าร่วมการบันทึกเทปรายการและได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนโยบาย บทบาท หน้าที่ ของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล การรวมกลุ่มเกษตรแบบแปลงใหญ่,การส่งเสริมสนับสนุนของภาครัฐให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ รวมทั้งได้มีการสัมภาษณ์นายมาโนช นุตประศาสน์ ผู้จัดการแปลง,นายพรเทพ เจริญผลจันทร์ ตัวแทนบริษัทเบทาโก จำกัด,นายธีรพงษ์ วงษ์ทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 ตำบลช่องสาลิกาและเกษตรกรตัวแทนแปลงใหญ่ ณ ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งจากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรกรมีความพึงพอใจมากที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ เนื่องจากช่วยให้ลดต้นทุนการผลิตลงได้และทำให้มีอำนาจต่อรองในการซื้อปัจจัยการผลิตด้วย

จำนวนคนอ่าน 126 คน จำนวนคนโหวต 0 คน