เกาะติดลพบุรี
จ.ลพบุรี รณรงค์ให้ประชาชนปลูกน้อยหน่าพระที่นั่งเย็น ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

วันที่ 22 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 150 คน)

เพื่อไม่ให้น้อยหน่าพระที่นั่งเย็นได้สูญหายและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี         วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานมอบต้นกล้าพันธุ์น้อยหน่าแก่เกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมการปลูกน้อยหน่าพระที่นั่งเย็น ณ แปลงปลูกน้อยหน่าพระที่นั่งเย็น ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกน้อยหน่าพระที่นั่งเย็น ของเกษตรกรหมู่ที่ 6,7,8 จำนวน 200 ครัวเรือน ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี

        จากหลักฐานที่อ้างอิงได้พบว่า"ไน้หน่าพระที่นั่งเย็น" สมัยรัชกาลที่ 5  ตามหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องระยะทางจากพระนารายณ์ราชนิเวศน์ถึงพระที่นั่งเย็นและเรื่องน้อยหน่า บันทึกไว้ตอนหนึ่งว่า "...ระยะทางตั้งแต่วังออกไปถึงประตูพเนียด 41 เส้น ตั้งแต่ประตูพเนียดออกไปอีก 60เส้นเศษ ถึงปราสาททเลชุบศร ต้องเดินไปตามคันทเลหน่อยหนึ่งจึงเข้าเขตปราสาท ตามระยะทางมีไร่ไน้หน่ามาก ที่ร้างที่ลงใหม่บ้างก็มี ด้วยไน้หน่าชอบที่อิฐปูนที่ดอน เมื่อปลูกแล้วไม่ต้องรดน้ำเลย เปนแต่ระวังเมื่อเวลาออกลูกปีละคราวเท่านั้น ถึงระตูน้ำเจ้าของนัดเรือลูกค้าขึ้นมารับหาบเอาไปส่งที่ท่าล่องลงไปขายถึงกรุงเทพฯได้มีไน้หน่าออกจากเมืองลพบุรีมาก...."

      สำหรับน้อยหน่าพระที่นั่งเย็นหรือน้อยหน่าพระนารายณ์มหาราช เป็นน้อยหน่าฝ้ายผลใหญ่ ขาวเหมือนปุยฝ้าย รดชาดหวาน หอม เป็นที่นิยมของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก

        ในโอกาสเดียวกันนี้ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้นำประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจังรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ต่อจากนั้นได้ร่วมกันทำความสะอาด บริเวณพระที่นั่งไกรสรสีหราชหรือพระที่นั่งเย็น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วย 

จำนวนคนอ่าน 151 คน จำนวนคนโหวต 0 คน