เกาะติดลพบุรี
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี เผยแพร่ความรู้สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสมัยอยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันที่ 22 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 179 คน)

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานศิลปกรที่ 4 ลพบุรี จัดโครงการแบ่งปันความรู้สู่ประชาชน เรื่อง"สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสมัยอยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ลพบุรีสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของงานศิลปกรรมในอดีต เป็นการส่งเสริมให้พระนารายณ์ราชนิเวศน์และโบราณสถานใกล้เคียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โดยสมบูรณ์  การบรรยายให้ความรู้ในวันนี้ ได้เรียนเชิญ ผศ.บัญชา ชุ่มเกษร อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มาบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสมัยอยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ให้แก่ เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ ครู  อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และผู้ที่สนใจได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อก่อให้เกิดความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการต่อไป

        ลพบุรีเป็นเมืองที่มีความสำคัญตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ทวารวดี เขมร อยุธยา โดยเฉพาะแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช งานศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม พบว่ามีอิทธิพลของศิลปะต่างชาติปรากฏอย่างเด่นชัด เพราะพระองค์ทรงเปิดรับให้ชาวต่างชาติที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านเข้ามารับราชการจำนวนมากจึงปรากฏอิทธิพลจากศิลปะตะวัตตก และอิทธิพลศิลปะมุสลิม ซึ่งอิทธิพลเหล่านี้ปรากฏทั้งในเรื่องการวางผัง โครงสร้าง และงานประดับสถาปัตยกรรมด้วย ในขณะเดียวกันอิทธิพลศิลปะจากอาณาจักรใกล้เคียงปรากฏอยู่เช่นกันแต่มีจำนวนน้อยตัวอย่างที่สำคัญคือการประดับกาบบน กาบล่าง ประจำยามอก ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากศิลปะล้านนา รูปแบบศิลปะที่เกิดจากการพัฒนารูปแบบศิลปะที่มีอยู่แล้วของช่างสมัยอยุธยาก็มีอยู่เช่นกัน อาทิ งานประดับขาสิงห์ และงานประดับหัวเสาเป็นรูปกลีบบัวซึ่งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็มีการดัดแปลงไปโดยมีรูปร่างเพรียวสูงขึ้น กล่าวได้ว่างานสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสมัยอยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีการบูรณาการทางงานช่างผสมผสานรูปแบบและแนวคิดของตะวัตตกและตะวันออกไว้อย่างลงตัว 

จำนวนคนอ่าน 180 คน จำนวนคนโหวต 0 คน