เกาะติดลพบุรี
จ.ลพบุรี จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2560

วันที่ 3 ก.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 96 คน)

วันนี้ (3 กรกฎาคม 2560) ที่ วัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2560 เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันและทำกิจกรรมทางสาธารณประโยชน์ เกิดความอยู่เย็นเป็นสุขในสังคม และเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของปวงชนชาวไทยที่ยึดมั่นในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้ธำรงคงอยู่ตลอดไป โดยมี ข้าราชการ อุบาสก อุบาสิกาจากชุมชนคุณธรรมวัดอัมพวัน นักเรียนจากโรงเรียนวัดอัมพวันเข้าร่วมปฏิบัติธรรม และพระครูอมรสมณคุณ เจ้าคณะตำบลบางขันหมากและโพธิ์ตรุ เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดกิจกรรม

          สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นการบรรยายแนะนำแนวทางการปฏิบัติธรรม และสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา โดยพระครูวิหารนุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดพรหมมาตร์ และพันเอก(พิเศษ)ประชุม สุขสำราญ

จำนวนคนอ่าน 97 คน จำนวนคนโหวต 0 คน