เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำลงพื้นที่ศึกษาการปฏิบัติจริง

วันที่ 5 ก.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 67 คน)

วานนี้(วันที่  4  กรกฎาคม  2560) เวลา09.30น. ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านไร่มอญพันธุ์ ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี  นายผล  ดำธรรม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีได้จัดขึ้นโดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่งคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนา    เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ได้ทราบรับองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและขยายผลผ่านสื่อช่องทางต่างๆ โดยมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ วิทยุชุมชน เคเบิลทีวี หนังสือพิมพ์  และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) ในพื้นที่ 11 อำเภอ จำนวน 50 คน   และได้รับเกียรติจาก ดร.สมบัติ ชินวงศ์ ที่ปรึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านไร่มอญพันธุ์  เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ปฏิบัติได้จริง  และนายอำนาจ มอญพันธุ์ เจ้าของศูนย์ฯ นำชมพื้นที่ศูนย์ฯ 

          ภายในศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งนี้  ได้แบ่งพื้นที่ทำการเกษตรปลูกพืชชนิดต่างๆ  ทั้งไม้ยืนต้นและพืชผักต่างๆ   ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  และยังแบ่งพื้นที่ 30 ไร่  เลี้ยงไก่ไข่  เลี้ยงปลาดุก  ปลานิล  ปลาแรด เพื่อใช้ไว้รับประทานในครอบครัวและส่งขาย  ซึ่งมีบริษัทมารับซื้อโดยตรง สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและเกษตรกรใกล้เคียง นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ถ่ายความรู้ด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรจากทั่วประเทศอีกด้วย

จำนวนคนอ่าน 68 คน จำนวนคนโหวต 0 คน