เกาะติดลพบุรี
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์การเรียนและผ้าขนหนูพระราชทานแก่นักเรียนยากจนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี

วันที่ 12 ก.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 78 คน)

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดลพบุรี ผู้ได้รับมอบหมายจากท่านประธานกรรมการฯเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ได้แก่ อุปกรณ์การเรียน 800 ชุด ผ้าขนหนู 800 ชุด และกระเป๋า จำนวน 248 ใบ มอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ทัดเทียมกับโรงเรียนอื่น มีสิทธิและโอกาสได้รับบริการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เติมเต็มให้นักเรียนที่ขาดโอกาสได้มีการศึกษาที่ดี มีคุณธรรม มีความพร้อมด้านอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้  โดยมี คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดลพบุรี นายอำเภอหนองม่วง หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมข้าราชการครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธี โอกาสนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 35 ทุน ทุนละ 1,000 บาทแก่นักเรียนด้วย

     สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แบบสหศึกษา ที่รับเด็กนักเรียนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงที่เป็นเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน ขาดผู้อุปการะ หรือเป็นผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่ยากไร้ทางเศรษฐกิจ เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนแห่งนี้ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยจัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการศึกษามุ่งเน้นฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพ เพื่อส่งเสริมอาชีพอิสระ เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน และทักษะการดำรงชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 717 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 89 คน มีนายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนฯ

จำนวนคนอ่าน 79 คน จำนวนคนโหวต 0 คน