เกาะติดลพบุรี
กองพลทหารปืนใหญ่ลพบุรี จัดโครงการ "เข้าพรรษา เข้าวัง(นารายณ์ราชนิเวศน์) ฟังธรรม ทุกวันพฤหัสบดี" เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

วันที่ 13 ก.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 103 คน)

วันนี้ ( 13 กรกฎาคม 2560) เวลา 14.30 น   ที่พระที่นั่งสุธาสวรรย์  พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  กองพลทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรี ได้จัดโครงการ "เข้าพรรษา เข้าวัง (นารายณ์ราชนิเวศน์)  ฟังธรรม ทุกวันพฤหัสบดี" ประจำปี 2560 โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  พลตรีธนิสร  วงษ์กล้าหาญ   ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยกำลังพลของกองพลทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรี และพุทศาสนิกชนชาวลพบุรี ได้เข้าร่วมฟังการแสดงพระธรรมเทศนาจากพระครูภัทรธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดพัฒนาธรรมาราม เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อให้ ข้าราชการ และครอบครัวภายในหน่วย ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้นำหลักธรรมในพระพุทธศาสนา มาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการพัฒนาตนและจิตใจอย่างมีเหตุผลในการดำรงชีวิต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม สร้างความสามัคคี สมานฉันท์ ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอยู่ร่วมกันระหว่างทหารกับประชาชนในพื้นที่  ซึ่งกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยจะจัดกิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.30 น. ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม ต่อเนื่องจนถึง 5 ตุลาคม 2560

จำนวนคนอ่าน 104 คน จำนวนคนโหวต 0 คน