เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2560

วันที่ 20 ก.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 62 คน)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง หมู่ที่ 1 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ ในพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2560” เพื่อนำบริการด้านต่าง ๆและเครื่องอุปโภค บริโภค ของส่วนราชการในระดับจังหวัดทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี โดยนำบริการเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบมาออกหน่วยบริการแก่ประชาชนในพื้นที่กว่า 50 หน่วยงาน  อีกทั้งเป็นการพบปะระหว่างผู้บริหารของจังหวัดกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมืออันดีระหว่างกัน ตลอดจนเป็นการรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นการบริหารราชการในเชิงรุกตามแนวทางการบริหารราชการแบบบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล

         นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  ได้กล่าวเชิญชวนให้ประชาชนที่มาในงานร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 และร่วมปลูกดอกไม้สีเหลืองให้ออกดอกบานทันในช่วงเวลาจัดพระราชพิธีในวันที่ 26 ต.ค.60 การร่วมกิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และยังได้ฝากเรื่องการคัดแยกขยะจากครัวเรือนเพื่อนำมาขายซึ่งจะเป็นการลดปริมาณขยะในท้องถิ่นด้วย การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่อำเภอหนองม่วง และการต้อนรับการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเปิดตัวโครงการ "9101ตามรอยเท้าพ่อ" ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ที่หมู่ 10 ตำบลดงดินแดง

          สำหรับการออกหน่วยบริการในเขตพื้นที่อำเภอหนองม่วง ครั้งนี้ ยังมีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอหนองม่วง การมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 2 ทุนๆละ1,500 บาท มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 20 ทุน และมอบสิ่งของเครื่องยังชีพแก่ประชาชนจากสำนักงานกาชาดจังหวัดลพบุรี จำนวน 100 ชุด รวมถึงการแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อในพื้นที่อำเภอหนองม่วง อีกด้วย 

จำนวนคนอ่าน 63 คน จำนวนคนโหวต 0 คน