เกาะติดลพบุรี
กองพลทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ "เข้าพรรษา เข้าวัง(นารายณ์ราชนิเวศน์) ฟังธรรม ทุกวันพฤหัสบดี" เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

วันที่ 3 ส.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 82 คน)

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น  ที่พระที่นั่งสุธาสวรรย์  พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม จังหวัดลพบุรี ได้จัดโครงการ "เข้าพรรษา เข้าวัง (นารายณ์ราชนิเวศน์)  ฟังธรรม ทุกวันพฤหัสบดี" ประจำปี 2560 โดยมี นางสวามินี อิสระทะ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  พลตรีธนิสร  วงษ์กล้าหาญ   ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ ข้าราชการสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยกำลังพลของกองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม จังหวัดลพบุรี และพุทศาสนิกชนชาวลพบุรี ได้เข้าร่วมฟังการแสดงพระธรรมเทศนาจากพระมหาบำรุง ปิยาจาโร วัดเสาธงทอง จังหวัดลพบุรี สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อให้ ข้าราชการ และครอบครัวภายในหน่วย ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้นำหลักธรรมในพระพุทธศาสนา มาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการพัฒนาตนและจิตใจอย่างมีเหตุผลในการดำรงชีวิต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม สร้างความสามัคคี สมานฉันท์ ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอยู่ร่วมกันระหว่างทหารกับประชาชนในพื้นที่  ซึ่งกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยจะจัดกิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.30 น. ต่อเนื่องจนถึง 5 ตุลาคม 2560 นี้

จำนวนคนอ่าน 83 คน จำนวนคนโหวต 0 คน