เกาะติดลพบุรี
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี จัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจสีขาว จังหวัดลพบุรี "เมล็ดพันธุ์แห่งความดี เยาวชนลพบุรีโตไปไม่โกง"ประจำปี 2560

วันที่ 4 ส.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 103 คน)

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี จัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจสีขาว "เมล็ดพันธุ์แห่งความดี เยาวชนลพบุรีโตไปไม่โกง" ประจำปี 2560 โดยให้ความรู้ ความเข้าใจ พร้อมส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น

         วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นางพรทิพย์ อรรคพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนไทยหัวใจสีขาว "เมล็ดพันธุ์แห่งความดี เยาวชนลพบุรีโตไปไม่โกง" ประจำปี 2560 โดยจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์สร้างพลังและการปลูกจิตสำนึกเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น มีทัศนคติ จิตสำนึก ค่านิยม ในความซื่อสัตย์สุจริต และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น  และเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้เด็กและเยาวชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นเยาวชนยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และแสดงศักยภาพเชิงบวก กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ เด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี จำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม

          สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการเยาวชนไทยหัวใจสีขาว"เมล็ดพันธุ์แห่งความดี เยาวชนลพบุรีโตไปไม่โกง" การบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดลพบุรีในหัวข้อ"เยาวชนไทยใฝ่ใจทุจริต ร่วมใจต้านโกง" หัวข้อ"เยาวชนไทยกับการป้องกันการทุจริต" และการบรรยายหัวข้อ"ต้นไม้ประชาธิปไตย"และหัวข้อ"พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย"โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี 

จำนวนคนอ่าน 104 คน จำนวนคนโหวต 0 คน