เกาะติดลพบุรี
กระทรวงแรงงานเน้นย้ำให้สถานประกอบการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

วันที่ 8 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 39 คน)

แหล่งข่าวจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แจ้งว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ห่วงความปลอดภัยนายจ้างและลูกจ้าง ขอให้นายจ้างเจ้าของสถานประกอบการ             และลูกจ้าง รวมทั้งผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย                      และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕                  อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไป นายจ้างต้องจัด          ให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย การตรวจตา การอบรม การรณรงค์                 ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ และการบรรเทาทุกข์  ซึ่งจะต้องมีการฝึกซ้อม         และปฏิบัติตามแผนฯ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ สถานประกอบกิจการใดไม่ปฏิบัติตาม                 ที่ถูกกฎหมายกำหนด จะมีโทษจำคุกไม่กิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔ แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

จำนวนคนอ่าน 40 คน จำนวนคนโหวต 0 คน