เกาะติดลพบุรี
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ(ราชินี)จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอาชีพคนพิการ หลักสูตร"นักชงมืออาชีพ"

วันที่ 17 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 402 คน)

นางธนวรรณ สุขไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ(ราชินี)จังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ(ราชินี)จังหวัดลพบุรี จัดการฝึกอบรมอาชีพคนพิการโครงการพัฒนาทักษะอาชีพคนพิการบ้านโมกุล หลักสูตร "นักชงมืออาชีพ" รุ่นที่ 1 หลักสูตร 1 เดือน (จำนวน 120 ชั่วโมง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพอิสระ ให้คนพิการช่วยเหลือตนเองได้ สร้างงาน เพิ่มรายได้ สามารถดำรงชีวิตอิสระอย่างสร้างสรรค์ และอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างปกติสุข โดยภายในหลักสูตร ประกอบด้วยการให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน การชงกาแฟและเครื่องดื่ม การเลือกวัตถุดิบ และการบริหารจัดการร้านกาแฟ เป็นต้น   

        โดยรับสมัครคนพิการฝึกอาชีพ หลักสูตร "นักชงมืออาชีพ" รุ่นที่ 1 ระยะเวลารับสมัคร รุ่นที่ 1 : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 24 พฤศจิกายน 2560 ระยะเวลาเรียน 1 เดือน : ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 26 ธันวาคม 2560

คุณสมบัติผู้เรียน
1) คนพิการ (ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ) 2) ความพิการไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 3) ผ่านการประเมินจากทีมสหวิชาชีพ

เอกสารประกอบการสมัคร
1) สำเนาบัตรประชาชน 2) สำเนาทะเบียนบ้าน 3) สำเนาบัตรคนพิการ (พร้อมบัตรตัวจริง)

สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ
บ้านโมกุลฯ 5 รอบ (ราชินี) จังหวัดลพบุรี ที่อยู่ : เลขที่ 9/9 ม.6 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์มือถือ 092 725 5994 และ 099 152 5991

จำนวนคนอ่าน 403 คน จำนวนคนโหวต 0 คน