เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2561

วันที่ 24 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 60 คน)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.ที่วัดหนองโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ ในพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2561” เพื่อนำบริการด้านต่าง ๆและเครื่องอุปโภค บริโภค ของส่วนราชการในระดับจังหวัดทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี โดยนำบริการเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบมาออกหน่วยบริการแก่ประชาชนในพื้นที่กว่า 50 หน่วยงาน  อีกทั้งเป็นการพบปะระหว่างผู้บริหารของจังหวัดกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมืออันดีระหว่างกัน ตลอดจนเป็นการรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นการบริหารราชการในเชิงรุกตามแนวทางการบริหารราชการแบบบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล

       โอกาสนี้ นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  ได้กล่าวกับประชาชนตำบลช่องสาริกา ว่า จังหวัดลพบุรีได้นำบริการของส่วนราชการต่างๆมาให้บริการประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายทั้งด้านสาธารณสุข ด้านเกษตร ด้านปศุสัตว์ ฯลฯ ที่สำคัญเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา หากนำมาปรับปรุงใช้ในชีวิตประจำวันได้ จะทำให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและขอฝากเรื่องของยาเสพติด ขอให้ร่วมกันสอดส่องดูแลบุตรหลานภายในครอบครัว เพราะเขาเหล่านั้นเป็นพลังสำคัญของประเทศชาติ

          สำหรับการออกหน่วยบริการในเขตพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม ครั้งนี้ ยังมีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอพัฒนานิคม การมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 2 ทุนๆละ1,500 บาท มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 20 ทุน และมอบสิ่งของเครื่องยังชีพแก่ประชาชนจากสำนักงานกาชาดจังหวัดลพบุรี จำนวน 100 ชุด รวมถึงการแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม อีกด้วย 

จำนวนคนอ่าน 61 คน จำนวนคนโหวต 0 คน