เกาะติดลพบุรี
ขอความร่วมมือสนับสนุนการซื้อข้าวคุณภาพจากโครงการรัฐ

วันที่ 27 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 56 คน)

           นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความอนุเคราะห์ให้กระทรวงมหาดไทย แจ้งหน่วยงานในสังกัดให้การสนับสนุนการซื้อข้าวคุณภาพจากโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP (Good Agricultural Practice) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถจำหน่ายผลผลิตได้และเป็นการสนับสนุนเกษตรกรผลิตข้าวที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและขอความร่วมมือจังหวัดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 1. สนับสนุนการซื้อข้าวคุณภาพจากโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP เป็นอันดับแรก 2.บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด โดยเชื่อมโยงตลาดอินทรีย์ ข้าว GAP และข้าวเพื่อสุขภาพ ระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับผู้ประกอบการค้าในจังหวัด เพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จ

         จังหวัดลพบุรี จึงขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ สถานประกอบการ ในจังหวัดลพบุรี สนับสนุนการซื้อข้าวคุณภาพจากโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP เป็นอันดับแรก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ให้สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ และเป็นการสนับสนุนเกษตรกรผลิตข้าวที่มีคุณภาพ 

จำนวนคนอ่าน 57 คน จำนวนคนโหวต 0 คน