เกาะติดลพบุรี
คณะนักศึกษา วปอ. 60 และคณะนักศึกษาสถาบันต่างๆ ศึกษาดูงานด้านความมั่นคงทางทหารที่จังหวัดลพบุรี

วันที่ 29 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 97 คน)

       วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันป้องกันประเทศ โดยพลโท ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้นำคณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.) รุ่นที่ 60 ประกอบด้วย ข้าราชการทหาร พลเรือน ส่วนราชการอิสระ ภาคเอกชน และนักศึกษาชาวต่างประเทศ พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกองทัพบก และกองทัพอากาศ อาทิ หลักสูตรเสนาธิการทหารบก หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ  หลักสูตรวิทยาลัยการพยาบาล รวมกว่า 1,300 คน เดินทางมาศึกษาดูงานด้านความมั่นคงทางทหารที่จังหวัดลพบุรี ณ กองพลรบพิเศษที่ 1 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายเอราวัณ จังหวัดลพบุรี โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับจังหวัดลพบุรี การนำนโยบายของรัฐบาลสู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จากนั้น พลโทสุนัย ประภูชะนีย์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้บรรยายสรุปภารกิจของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ(นศส.) พร้อมทั้งนำชม การสาธิตการปฏิบัติการทางทหารของหน่วยรบพิเศษ  อาทิ  การกระโดร่มรูปแบบต่างๆ  การใช้สื่อการแสดงเพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีต่อพื้นที่เป้าหมายของกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา การปฏิบัติการรบแบบจู่โจม ทั้งทางด้านอากาศยาน ภาคพื้นดินและการปฏิบัติการทางน้ำ ซึ่งถือว่าเป็นเขี้ยวเล็บที่สำคัญยิ่งของหน่วยรบพิเศษในกองทัพไทย

        หลังจากนั้นในช่วงบ่าย ยังเดินทางไปชมการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์และการสาธิตการยิงปืนใหญ่ด้วยกระสุนจริงแบบเต็มอำนาจกำลังรบ ณ สนามยิงปืนเขาพลุโลน ของศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน พร้อมทั้งชมการสาธิตการใช้อากาศยานของกองทัพบก โดยศูนย์การบินทหารบกด้วย

         สำหรับหลักสูตร วปอ. ถือเป็นหลักสูตรความมั่นคงของประเทศ ซึ่งในแต่ละปีมีการคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงที่มีความเหมาะสมและมีวุฒิภาวะ ทั้งข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและพรรคการเมืองที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ในการผสมผสานทำงานด้านความมั่นคงร่วมกับทางราชการ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศต่อไป

จำนวนคนอ่าน 98 คน จำนวนคนโหวต 0 คน