เกาะติดลพบุรี
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี แจ้งผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 3/2560

วันที่ 30 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 90 คน)

นางสาวรัชนี วงศ์รัชตนันท์ สถิติจังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า จากผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 3/2560 (กรกฎาคม-กันยายน) จังหวัดลพบุรี มีประชากรที่อยู่ในกำลังแรงงานรวมทั้งสิ้น 645,709 คน เป็นผู้มีงานทำ 419,128 คน และเป็นผู้ว่างงาน 4,097 คน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน 1.0 % เมื่อเปรียบเทียบอัตราการว่างงานไตรมาส 3 ปี 2559 พบว่า อัตราการว่างงานสูงขึ้น 0.6 % (จาก 0.4 เป็น 1.0) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดการจ้างงานในสาขาการผลิต ขายส่ง ขายปลีก

   สำหรับสาขาอุตสาหกรรมของผู้มีงานทำ 5 อันดับแรก ได้แก่ สาขาเกษตร 189,726 คน(45.3%) สาขาการผลิต 67,117 คน(16.0%) การขายส่ง ขายปลีก 59,796 คน(14.3%) สาขาการก่อสร้าง 27,224 คน (6.5%) และสาขาการบริหารราชการ 21,552 คน (5.1%)

   ในด้านการศึกษาของผู้มีงานทำ ส่วนใหญ่เป็นผู้ไม่มีการศึกษา/ต่ำกว่าประถมศึกษา 116,992 คน (27.9%) รองลงมาเป็นผู้ที่จบระดับมัธยมศึกษา 96,679 คน(23.1%) ผู้ที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 74,262 คน(17.7%) ผู้ที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 69,151 คน (16.5%) และระดับมหาวิทยาลัย 62,043 คน(14.8%

จำนวนคนอ่าน 91 คน จำนวนคนโหวต 0 คน