เกาะติดลพบุรี
ลพบุรี เดินหน้าเมืองต้นแบบสายสื่อบนเสาไฟฟ้าสะอาดตา

วันที่ 1 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 74 คน)

 วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.15 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม  ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการจัดสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้กับเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงยังก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมี นายจตุธรรม เรืองจุติโพธิ์พาน ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการสายสื่อสารในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธี พร้อมกับมีการปล่อยขบวนรถออกไปดำเนินงานจัดสายสื่อสารในเส้นทางถนนพหลโยธิน
        นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า ที่ผ่านมาปัญหาสายสื่อสารที่พาดไม่เป็นระเบียบถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติ ซึ่ง กฟภ.ในฐานะผู้ให้เช่าพาดสายสื่อสาร ได้พยายามแก้ไขปัญหาต่อเนื่องตลอดมา โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งการนำสายสายลงใต้ดินและการแก้ไขปัญหาสายบนเสา แต่เนื่องจากการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินต้องใช้งบประมาณสูง ดังนั้น จึงทำได้เพียงพื้นที่สำคัญๆบางส่วนเท่านั้น โดยได้มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าเป็นหลัก  ตั้งแต่ปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟ นำเสนอต่อกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความร่วมมือจากหน่วยราชการทั้ง 74 จังหวัดในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการสายอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดในวันที่ 1 ธันวาคม2560 เป็นวันเริ่มต้นการดำเนินงานหรือ Kick off อย่างพร้อมเพียงกันทั้ง 74 จังหวัด โดยจังหวัดลพบุรี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบของการจัดระเบียบสายสื่อสารดังกล่าว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานผู้ประกอบการเจ้าของสายสื่อสารและเคเบิ้ลทีวีเข้าร่วมดำเนินการรื้อถอนสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ไม่ได้ใช้งาน และที่ไม่ได้รับอนุญาตออกจากเสาไฟฟ้าในเส้นทางสำคัญหรือเส้นทางวิกฤตที่ได้รับการพิจารณาจากจังหวัดต่างๆ รวม 106 เส้นทาง ระยะทางทั้งสิ้นทั่วประเทศ 300 กิโลเมตร คิดเป็นจำนวนเสาไฟฟ้ากว่า 13,000 ต้น และในปี 2561 จะเป็นกระบวนการยุบรวมสายสื่อสารให้คงเหลือสายที่เป็นไปตามมาตรฐานของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในที่สุด
จำนวนคนอ่าน 75 คน จำนวนคนโหวต 0 คน