เกาะติดลพบุรี
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาชนจังหวัดลพบุรี มีแนวโน้มสูงขึ้น

วันที่ 4 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 112 คน)

นางสาวรัชนี  วงศ์รัชตนันท์  สถิติจังหวัดลพบุรี   เปิดเผยว่า  จากการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2559  ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนประชากรที่ใช้คอมพิวเตอร์  อินเทอร์เน็ต  โทรศัพท์มือถือ  ลักษณะพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ  รวมทั้ง จำนวนครัวเรือนที่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์พื้นฐาน เครื่องโทรสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในครัวเรือน ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปซึ่งมีประมาณ 727,667 คน  พบว่า มีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 587,551 คน (80.7%) ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 318,301 คน (43.7%) และผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 228,756 คน (31.4%)

     เมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต  และโทรศัพท์มือถือของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปในช่วงระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี 2555-2559 พบว่า ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นจาก 206,838 คน เป็น 228,756 คน  ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นจาก 159,108 คน เป็น 318,301 คน  และผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้น จาก 541,755 คน เป็น 587,551 คน สำหรับการมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พบว่า ปี 2559 ครัวเรือนในจังหวัดลพบุรีทั้งสิ้น  251,627 ครัวเรือน  มีคอมพิวเตอร์ จำนวน 67,632 ครัวเรือน  มีโทรศัพท์พื้นฐาน จำนวน 12,209 ครัวเรือน  มีโทรสาร จำนวน 998 ครัวเรือน  และครัวเรือนเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จำนวน 143,292 ครัวเรือน

จำนวนคนอ่าน 113 คน จำนวนคนโหวต 0 คน