เกาะติดลพบุรี
ราชองครักษ์ประจำพระองค์ ร่วมประชุม ส่วนราชการจังหวัดลพบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 4 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 223 คน)

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ที่ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พลอากาศตรี พิศณุ ไพบูลย์ ราชองครักษ์ประจำพระองค์ พร้อมคณะ ร่วมประชุมส่วนราชการจังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด "อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558" ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ต่อจากนั้น พลอากาศตรี พิศณุ ไพบูลย์ ราชองครักษ์ประจำพระองค์ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อประชุมส่วนราชการจังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา" และทรงเปิด "อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบรมราชินีนาถ"  ณ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560

         ซึ่ง พลอากาศตรี พิศณุ ไพบูลย์ ราชองครักษ์ประจำพระองค์ พร้อมคณะ ได้ลงตรวจพื้นที่ ตามลำดับ ก่อนจะเข้าประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับเสด็จ การกำหนดเส้นทางเสด็จ การจัดเตรียมรถในขบวนเสด็จ ร่างกำหนดการแลขั้นตอนการรับเสด็จ พร้อมทั้งการประสานการปฏิบัติ และมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานทหาร ตำรวจส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการรับเสด็จฯ เพื่อให้การรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยและสมพระเกียรติ ต่อไป 

จำนวนคนอ่าน 224 คน จำนวนคนโหวต 0 คน