เกาะติดลพบุรี
ประกวดภาพถ่าย “สุดยอดแห่งเมืองละโว้” ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561

วันที่ 5 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 108 คน)

 

ใบสมัคร

ประกวดภาพถ่าย "สุดยอดแห่งเมืองละโว้”

ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่  31 ประจำปี 2561

-------------------------------

                   ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.......................................................... อายุ ......... ปี

อาชีพ....................................................... ที่อยู่...........................................................................

....................................................................................................................................................

โทรศัพท์หมายเลข ........................................... ขอส่งภาพถ่าย

                    ประเภท : แต่งไทยเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์

                           ชื่อภาพ   1................................................................

                                       2………………………………………………………..

                                       3………………………………………………………..

                                                                จำนวน..............ภาพ

                     ประเภท : สุดยอดแห่งเมืองละโว้

                           ชื่อภาพ   1................................................................

                                       2………………………………………………………..

                                       3………………………………………………………..

                                                                 จำนวน..............ภาพ

 

           โดยได้ส่งภาพถ่าย ขนาด 12x18 นิ้ว และแผ่นซีดี file ภาพมาด้วยแล้ว  รวมจำนวน...........ภาพ

 

                   ข้าพเจ้าได้อ่านข้อกำหนดและกติกาการประกวดประกวดภาพถ่าย   "สุดยอดแห่งเมืองละโว้”  ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ครั้งที่    31   ประจำปี   2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว    และพร้อมที่จะปฏิบัติตามทุกประการ  จึงขอลงชื่อมาเพื่อสมัครเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายในครั้งนี้

 

 

                                                           ลงชื่อ....................................................

 

                                                           (...............................................................)

                                                                     ผู้ส่งภาพเข้าประกวด

 

 

หมายเหตุ   ขอให้ผู้ส่งภาพประกวดฯ เขียนชื่อ-สกุล ที่อยู่ และเบอร์โทร ไว้หลังภาพที่ส่งประกวด

               ทุกภาพ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกของเจ้าหน้าที่ผู้จัดประกวดฯ

รายละเอียดการประกวดภาพถ่าย "สุดยอดแห่งเมืองละโว้”

ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่  31 ประจำปี 2561

---------------------------------------

              จังหวัดลพบุรีจัดประกวดภาพถ่าย "สุดยอดเมืองละโว้”  ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่  31  ปี 2561  ภายใต้หัวข้อ  "แต่งไทยเที่ยวแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์” และ "สุดยอดแห่งเมืองละโว้”

               กติกาการส่งภาพประกวด

                    1) ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพสีที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล หรือกล้องฟิล์มบันทึกลงในแผ่นซีดีในรูปแบบไฟล์ .JPEG  และส่งพร้อมภาพถ่ายผลงาน ขนาด 12 x 18 นิ้ว  โดยไม่ต้องมีกรอบใด ๆ และห้ามตกแต่งภาพฯ  ยกเว้นการปรับแสง-สี ตามความเหมาะสม

                       ประเภท   : "แต่งไทยเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์”ต้องเป็นภาพผู้เที่ยวชมงานแต่งกายในชุดไทยประเภทต่างๆ  ที่ถ่ายในสถานที่จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช    ครั้งที่ 31  ประจำปี 2561  (พระนารายณ์ราชนิเวศน์และโบราณสถานโดยรอบ)  และบริเวณที่จัดกิจกรรมต่างๆ ในงานฯ  หรือกิจกรรมที่จังหวัดฯ  จัดขึ้นก่อนการจัดงาน  เช่น  กิจกรรมเคาะประตูรณรงค์แต่งชุดไทย  กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติฯ  พิธีบวงสรวงขอพระบรมราชานุญาตจัดงานฯ  เป็นต้น

                        ประเภท : "สุดยอดแห่งเมืองละโว้ ”ต้องเป็นภาพสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี เช่น โบราณสถาน วัด สิ่งศักดิ์สิทธิ์  กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่นทุ่งทานตะวัน  กิจกรรมท่องเที่ยวทางรถไฟเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  เป็นต้น ซึ่งถ่ายไว้ในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันที่ส่งเข้าประกวด

                    2) ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องถ่ายภาพด้วยตนเอง   และสามารถส่งภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวดได้คนละไม่เกิน  3  ภาพ   โดยมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล ทั้งนี้ ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยเผยแพร่ในที่สาธารณะ หรือได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน

                    3) ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และหลักเกณฑ์ได้ทางเว็บไซด์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี       pr.prd.go.th/lopburi        หรือเว็บไซด์จังหวัดลพบุรี www.lopburi.go.th หรือกรอกใบสมัครที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี  ติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 036 - 770222  โดยส่งใบสมัครและภาพถ่ายขนาด  12 x 18 นิ้ว  ระบุชื่อ – นามสกุล พร้อมตั้งชื่อภาพ  และบันทึก file ภาพใส่แผ่นซีดี ไปที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี  ศาลากลางจังหวัดลพบุรี  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  15000   ระหว่างวันที่ 2  – 26 กุมภาพันธ์  2561  กรณีส่งไปรษณีย์จะถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราในวันที่ 26  กุมภาพันธ์ 2561 เป็นสำคัญ

                    4) ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพถือเป็นลิขสิทธิ์ของจังหวัดลพบุรีโดยผู้ส่งภาพเข้าประกวดยังคงมีกรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ส่งแผ่นซีดีและผลงานเข้าร่วมการประกวดคืน

                   5) คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายและเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี      ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด      โดยคณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายเป็นไปตามที่จังหวัดลพบุรีแต่งตั้ง    หากมีประเด็นปัญหาให้คณะกรรมการพิจารณาตามที่เห็นสมควร และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  

                เกณฑ์การตัดสิน ประกอบด้วย

                     1) การสื่อความหมายตามหัวข้อของการประกวด   30    คะแนน

                     2) ความสวยงามของภาพ (สี แสง เงา)               30   คะแนน

                     3) การจัดองค์ประกอบของภาพถ่าย                  20   คะแนน

                     4) ความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคการถ่ายภาพ     20   คะแนน 

 

 

 

-2-

                     

              เงินรางวัล   รวม 24,000 บาท  แบ่งเป็น

                     ประเภท "แต่งไทยเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์”

                              รางวัลที่ 1 เงินรางวัล  5,000   บาท  พร้อมโล่รางวัล

                              รางวัลที่ 2 เงินรางวัล  3,000   บาท  พร้อมโล่รางวัล

                              รางวัลที่ 3 เงินรางวัล  2,000   บาท  พร้อมโล่รางวัล

                              รางวัลชมเชยประเภทละ   2 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท

                     ประเภท "สุดยอดแห่งเมืองละโว้”

                              รางวัลที่ 1 เงินรางวัล  5,000   บาท  พร้อมโล่รางวัล

                              รางวัลที่ 2 เงินรางวัล  3,000   บาท  พร้อมโล่รางวัล

                              รางวัลที่ 3 เงินรางวัล  2,000   บาท  พร้อมโล่รางวัล

                              รางวัลชมเชยประเภทละ   2 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท

                 ระยะเวลาดำเนินการ

 

กิจกรรม

ระยะเวลา

- เริ่มรับภาพประกวดฯ

2 – 26 กุมภาพันธ์ 2561

- คณะกรรมการตัดสิน

พิจารณาตัดสินภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561

- ประกาศผล

ไม่เกินวันที่ 19  มีนาคม  2561

(โดยจะประกาศผลการตัดสินทาง เว็บไซด์สำนักงานประชาสัมพันธ์

จ.ลพบุรี  ,Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดลพบุรี, Facebook Fanpage เรารักลพบุรี และ Facebook Fanpage ลพบุรีบ้านเรา)

- มอบรางวัล

มีการมอบรางวัลในการประชุมกรมการจังหวัดฯ ของเดือนมีนาคม 2561

 

   

 

***********************

จำนวนคนอ่าน 109 คน จำนวนคนโหวต 0 คน