เกาะติดลพบุรี
จ.ลพบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)การขอรับเงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 9 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 13 คน)

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง( MOU) การขอรับเงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี โดยนายธีรศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี กับคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

       นายธีรศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร(โครงการย่อยเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย)ซึ่งเป็นโครงการภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยให้เกษตรกรได้รับการเรียนรู้ สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับบริบทของสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน เป็นการวางรากฐานการพัฒนาการเกษตรในระยะยาวเกิดแนวทางการพัฒนาโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชนอย่างแท้จริง สามารถสร้างรายได้และก่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีหลักการเติมเต็มองค์ความรู้ให้เกษตรกรรายย่อย เป็นการติดอาวุธทางปัญญา เพื่อตอบโจทย์ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกรสาสมารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นการสร้างโอกาสในการต่อยอดความสำเร็จของโครงการต่างๆของรัฐบาลเพื่อเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

         โดยจังหวัดลพบุรี แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อเป็นการพัฒนาเกษตรกรรายย่อยให้มีการรวมกลุ่มกัน เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ และนำไปปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพการเกษตรของตนเองได้ กำหนดเป้าหมายเกษตรกรใน 11 อำเภอ 155 ชุมชนๆละ 200 ราย รวมเกษตรกรเป้าหมาย 31,000 ราย และกิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตร จำนวน 153 ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชน สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรรายย่อยและก่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยขอรับสนับสนุนงบประมาณ ชุมชนละ 300,000 บาท ซึ่งจังหวัดลพบุรี ทั้ง 11 อำเภอ มีการดำเนินโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย จำนวน 153 ชุมชน รวม 430 โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 43,865,944 บาท

จำนวนคนอ่าน 14 คน จำนวนคนโหวต 0 คน