เกาะติดลพบุรี
จิตอาสาอำเภอโคกสำโรง จ.ลพบุรี จัดกิจกรรม"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"ร่วมทำความสะอาดวัด

วันที่ 22 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 19 คน)

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี   เป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยมีจิตอาสาอำเภอโคกสำโรง ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนนักศึกษา และประชาชนในพื้นที่อำเภอโคกสำโรง จำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ทั้งเก็บขยะ กวาดพื้น ตัดแต่งกิ่งไม้ ล้างทำความสะอาด รอบบริเวณวัดราษฎร์อุษาราม (วัดวังเพลิง) อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาและให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่นในการมีจิตสาธารณะ  เพราะวัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน ปัจจุบันคนที่มาวัดไม่ดูแลรักษาความสะอาดส่งผลให้เกิดความสกปรก จำเป็นต้องพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อให้คนที่มาทำบุญทำกุสลที่วัดได้มีจิตใจที่ดีในการมาทำบุญที่วัดเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กับชาวพุทธสืบไป

          สำหรับกิจกรรมครั้งนี้เป็นการรวมพลังจิตอาสาซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคน ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆให้มีความเจริญ ก่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร โดยแบ่งเป็น จิตอาพัฒนา ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จิตอาสาภัยพิบัติ เพื่อเฝ้าตรวจเตือนและเตรียมการรองรับภัยพิบัติทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและที่เกิดจากสาเหตุอื่น  และจิตอาสาเฉพาะกิจ เพื่อปฏิบัติงานในงานพระราชพิธี หรือการรับเสด็จในโอกาสต่างๆ

จำนวนคนอ่าน 20 คน จำนวนคนโหวต 0 คน