เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม สร้างศีล สร้างสุข

วันที่ 22 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 10 คน)

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่วัดเกริ่นกฐิน ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ได้จัดกิจกรรม "เข้าวัด ปฏิบัติธรรม สร้างศีล สร้างสุข" ตามโครงการเสริมสร้างค่านิยมและปลูกฝังคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จำนวน 214 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียน นักศึกษา เยาวชน หรือประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาดียิ่งขึ้น เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจด้วยการปฏิบัติธรรมฝึกจิตภาวนา ตามหลักพระพุทธศาสนา ให้สามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงการทำงานได้ โดยมีนายปรัชญา เปปะตัง นายอำเภอบ้านหมี่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่และอำนวยความสะดวกจากพระครูสังฆรักษ์ภัทรภณ เขมปญฺโญ รักษาการเจ้าอาวาสวัดเกริ่นกฐิน

      การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนื่องมาจากสภาพสังคมปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แพร่หลายอย่างรวดเร็วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งค่านิยมและวิถีชีวิต ซึ่งส่งผลกระทบที่ตามมาคือทำให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมากมาย เช่น ปัญหายาเสพติด อาชญากรรมต่างๆ การตั้งครรภ์ก่อนวันอันควรเหล่านี้เป็นต้น เพราะเทคโนโลยีเหล่านี้ มีผลต่อเด็กทั้งด้านอารมณ์และการเรียนรู้ จำเป็นต้องให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้อย่างเหมาะสม  เด็กและเยาวชนต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยนำธรรมมะไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ให้เด็กและเยาวชนได้มี สติ ปัญญา รู้เท่าทัน และสามารถแยกแยะสิ่งถูกสิ่งผิดในการใช้สื่อออนไลน์ในยุคดิจิทัล   

จำนวนคนอ่าน 11 คน จำนวนคนโหวต 0 คน