เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลและเลขานุการเจ้าคณะตำบล “ร่วมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า”

วันที่ 16 ส.ค. 2555 )

เช้าวันนี้(16  สิงหาคม 2555)เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเสมาธรรมจักร วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลและเลขานุการเจ้าคณะตำบล "ร่วมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” ด้านคอมพิวเตอร์ งานสารบรรณและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อร่วมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า / ให้พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลและเลขานุการเจ้าคณะตำบลมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ งานสารบรรณ และการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศทางศาสนาได้อย่างถูกต้อง / ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา / แสวงหาแนวทางพัฒนากิจการพระศาสนาให้สามารถสนองการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริและพระราโชบายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน

               การอบรมตามโครงการฯครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีทั้ง 2 นิกายและเจ้าคณะอำเภอได้พิจารณาส่งเจ้าคณะตำบลและเลขานุการเจ้าคณะตำบล เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 92 รูป (มหานิกาย จำนวน 82 รูป และธรรมยุต จำนวน 10 รูป)        

จำนวนคนอ่าน 141 คน จำนวนคนโหวต 0 คน