เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมเครือข่ายสมัชชาเด็กและเยาวชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม

วันที่ 23 ส.ค. 2555 )

นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายสมัชชาเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมจังหวัดลพบุรี  จัดขึ้นที่ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี จากหน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี และผู้แทนนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ จำนวน 100 คนเข้าร่วม  

            ทั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีได้รับทราบสถานการณ์ปัญหาด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม พร้อมทั้งปัญหาของภาคส่วนต่างๆ  การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นเกิดจากปัจจัยสาเหตุหลายด้าน โดยเฉพาะด้านครอบครัว ที่มีเวลาไม่เพียงพอในการเอาใจใส่ดูแลบุตรหลาน ทำให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่างๆโดยเฉพาะการตั้งครรภ์ไม่พร้อม  องค์การอนามัยโลกได้กำหนดเกณฑ์มาตราฐานเฝ้าระวังสถานการณ์ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยร้อยละของมารดาอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ที่ตั้งครรภ์ ต่อผู้หญิงทุกกลุ่มอายุที่ตั้งครรภ์ต้องไม่เกินร้อยละ 10  แต่ประเทศไทยมีจำนวนสูงกว่าเกณฑ์ของระดับเอเชียและระดับโลก ด้านองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ UNICEF จัดให้ไทย อยู่ในอันดับแรกของภูมิภาคเอเชีย  ที่มีอัตราการการตั้งครรภ์ ของหญิงวัยต่ำกว่า 20 ปี และเป็นอันดับสองของโลกรองจากทวีปแอฟริกา สำหรับสถานการณ์ปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี ปี2555ในช่วงเดือน ตุลาคม 2555 ถึงเดือนเมษายน 2555มีมารดาคลอดบุตรอายุน้อยกว่า 20 ปีจำนวน 488 คน คิดเป็นร้อยละ 17.46 ของมารดาคลอดบุตรทั้งหมด ซึ่งลดลงร้อยละ 1.9 จากปี 2554แต่ยังเกินร้อยละ 10 ตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนด     

จำนวนคนอ่าน 187 คน จำนวนคนโหวต 0 คน