เกาะติดลพบุรี
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน โครงการขุดลอกแม่น้ำสายหลักของจังหวัดลพบุรี

วันที่ 6 ก.ย. 2555 )

เช้าวันนี้(6 กันยายน 2555)เวลา 09.45 น. พลเอก ดุลกฤต รักษ์เผ่า ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในโครงการขุดลอกแม่น้ำสายหลักของจังหวัดลพบุรี ได้แก่  แม่น้ำบางขาม แม่น้ำลพบุรี และแม่น้ำป่าสัก ในพื้นที่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงเส้นทางระบายน้ำแม่น้ำสายหลักของจังหวัดลพบุรี จากพันเอก กิตติพงศ์  กาญจนคม ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จากนั้นเดินทางเยี่ยมชมการปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำ

 บางขาม ในพื้นที่รับผิดชอบ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16  สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 31.8 %  แม่น้ำลพบุรีในพื้นที่รับผิดชอบ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อยู่ในระหว่างดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 38.62 %  และแม่น้ำป่าสักในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  อยู่ในระหว่างดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 37.69 %  ความก้าวหน้าของโครงการในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ92.47 % ซึ่งในระหว่างปฏิบัติงานได้รับการต้อนรับ และความร่วมมือจากประชาชนตลอดจนหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เป็นอย่างดี

             ผลจากการดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำในครั้งนี้ จะสามารถช่วยในการระบายน้ำ  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยรวมถึงเป็นการสนับสนุนตามแผนการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล ที่ได้มอบภารกิจให้ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค 1เป็นผู้ดำเนินการ อีกทั้งสามารถช่วยเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค การสัญจรทางน้ำกระทำได้สะดวก รวดเร็ว ส่งผลทำให้ราษฎรทั้งสองฝั่งคลองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น                         

จำนวนคนอ่าน 185 คน จำนวนคนโหวต 0 คน