เกาะติดลพบุรี
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี มอบนโยบายการดำเนินงานตาม โครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

วันที่ 15 ต.ค. 2555 )

วันนี้ ( ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๕ )  เวลา ๐๙.๐๐ น. นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และคณะ ได้เดินทางไปยังโรงสีธีรโชติเจริญกิจ๒  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ  เกษตรกรและผู้ประกอบการโรงสีในจังหวัดลพบุรี โดยมีนายพิเชษฐ  ไพบูลย์ศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  นายวัชระทิพย์พิลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลความก้าวหน้าโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ของจังหวัดลพบุรี

         สำหรับการดำเนินงานตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี ๒๕๕๕ จังหวัดลพบุรี มีผู้ประกอบการโรงสีเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๖ ราย โดยเข้า ร่วมกับองค์การคลังสินค้า (อคส.) ๑๐ ราย และเข้าร่วมโครงการฯ กับองค์การตลาดเพื่อการเกษตรกร (อ.ต.ก.) ๖ ราย เป็นโรงสี ที่ตั้งอยู่อำเภอบ้านหมี่ ๙ ราย อำเภอท่าวุ้ง ๔ ราย และอำเภอเมืองลพบุรี ๓ ราย ผลการดำเนินงานมีการออกใบประทวนให้เกษตรกร รวม ๓๑,๗๗๐ ใบ ปริมาณรับจำนำ ๔๖๒,๔๑๔ ตัน เป็นข้าวเปลือกเจ้า ๔๔๒,๑๐๙ ตัน และข้าวเปลือกปทุมธานี ๑ จำนวน ๒๐,๓๐๕ ตัน มีโกดังกลางเก็บข้าวสาร จำนวน๑๖ เข้าร่วมกับองค์การคลังสินค้า ๑๒ หลัง องค์การตลาดเพื่อการเกษตรกร ๔ หลัง ปริมาณข้าวสารรวม ๑,๖๕๑,๙๓๐ กระสอบ มีผู้ประกอบการโรงสีข้าวเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๖ ราย มีการเปิดจุดรับจำนำแล้ว ๗ ราย มีการออกใบประทวนแล้ว จำนวน๙๖ ใบ ปริมาณ ๗๓๕ ตัน และจังหวัดลพบุรีมีความพร้อม ในการดำเนินการทั้งในส่วนของการประชาสัมพันธ์ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เพื่อทำหน้าที่ประจำจุดรับจำนำ เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของทางรัฐบาลที่จะให้ประโยชน์ตกถึงมือเกษตรกร และไม่เกิดความเสียหายต่อภาครัฐ อีกด้วย

จำนวนคนอ่าน 83 คน จำนวนคนโหวต 0 คน