หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี เปิดตัว (Kick Off) โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (25/04/2015)
วานนี้ (24 เมษายน 2558) เวลา 10.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดตัว (Kick Off) โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ บริเวณจุดดำเนินโครงการฯริมห้วยเต่าเหลือง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย ประสานกับกระทรวงกลาโหม เพื่อให้ทหารร่วมสนับสนุนประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการฯ โดยมีหลักการสำคัญคือ ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เกษตรแล้งซ้ำซาก ให้มีรายได้ในช่วงฤดูแล้ง และสร้างโอกาสให้ชุมชนเกษตรสามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชน
อ่าน 68 ครั้ง
ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่พร้อมคณะมอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดลพบุรี (25/04/2015)
เช้าวานนี้(24 เมษายน 2558)เวลา 08.30 น ที่ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี พลตรี ธนิศร วงษ์กล้าหาญ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่พร้อมคณะ เดินทางมามอบเงินสนับสนุน จำนวน 50,000 บาท ให้แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯประจำจังหวัดลพบุรี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯประจำจังหวัดลพบุรี เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ
อ่าน 94 ครั้ง
ทุกภาคส่วนของจังหวัดลพบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และแก้ไขปัญหาขอทาน (24/04/2015)
วานนี้(23 เมษายน 2558) เวลา 14.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยแนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และแก้ไขปัญหาขอทาน “ลพบุรีไม่มีค้ามนุษย์ สแกน สกัด สะกด” เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานการทำงานกันเป็นทีม เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีหน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆ จำนวน 36 หน่วยงานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง และผู้เข้าร่วมงานกว่า 80 คน ณ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
อ่าน 63 ครั้ง
สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลพบุรี เร่งสร้างเครือข่าย ป.ป.ช. เน้นการมีส่วนร่วม ในการป้องกันการทุจริต ตามนโยบาย รัฐบาล และ คสช. (23/04/2015)
วันนี้( 23 เมษายน 2558) เวลา 10.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการขยายเครือข่าย แนวร่วมในการป้องกันการทุจริต ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมสัมมนาท้าวทองกรีบม้า โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความสื่อสัตย์สุจริต ร่วมถึงการมีส่วนร่วมป้องกันการทุจริตของสื่อมวลชนจังหวัดลพบุรี เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการรวมพลังขับเคลื่อน รณรงค์ และสร้างสรรค์สังคมให้ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะบุคคล ผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อสารมวลชน นักจัดรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่จังหวัดลพบุรี กว่า 70 คน เข้าร่วมงาน
อ่าน 63 ครั้ง
จ.ลพบุรี เปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ “วันเทศบาล” ประจำปี 2558 (23/04/2015)
วันนี้(23 เมษายน 2558) เวลา 09.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ “วันเทศบาล” ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เชิดชูความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล เตือนใจให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล ได้สำนึกในความรัก ความเสียสละ และความรับผิดชอบ ที่จะพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เจริญก้าวหน้า และเพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลพบุรี
อ่าน 55 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนแผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียนในระดับพื้นที่ (23/04/2015)
วันนี้(23 เมษายน 2558) เวลา 09.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนแผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียนในระดับพื้นที่ (DORA 's Master Plan on ASEAN Community) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ สืบเนื่องจากที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ใน พ.ศ. 2558 นี้ อันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางวัฒนธรรม สังคม การเมือง และส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในสังคมไทย จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะผู้นำท้องถิ่นที่เป็นตัวแทนภาครัฐบาล ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญหลักได้มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ตลอดจนผลกระทบที่จะเกิดกับสังคมไทย และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนา สร้างความพร้อมในพื้นที่ได้
อ่าน 64 ครั้ง
กองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรี จัดการแข่งขันกีฬากระโดดร่มกองทัพไทย ครั้งที่ 48 และการกระโดดร่มชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2558 ชิงถ้วยพระราชทานฯ (22/04/2015)
วันนี้(22 เมษายน 2558) เวลา 10.00 น.ที่ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พลตรี กิติศักดิ์ บัวสถิตย์ ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ ได้เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดแข่งขันกีฬากระโดดร่มกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ 48 และการกระโดดร่มชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2558 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งนี้กองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ สนามสีหราชเดโช หน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี
อ่าน 70 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัด “สภากาแฟยามเช้า”สร้างสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการ (22/04/2015)
วันนี้(22 เมษายน 2558) เวลา 07.30 น.ที่หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการและสื่อมวลชน จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมทำกิจกรรม Morning Brief (สภากาแฟยามเช้า) โดยครั้งนี้ ชมรมนายอำเภอจังหวัดลพบุรี เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อพบปะและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
อ่าน 67 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “ผู้ว่าฯ ลพบุรี ให้ความสุข บำบัดทุกข์ สร้างความสมานฉันท์ สร้างสรรค์ค่านิยม ปี 2558” (21/04/2015)
วันนี้(21 เมษายน 2558) เวลา 09.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “ผู้ว่าฯ ลพบุรี ให้ความสุข บำบัดทุกข์ สร้างความสมานฉันท์ สร้างสรรค์ค่านิยม ปี 2558” (จังหวัดเคลื่อนที่) เพื่อนำบริการด้านต่างๆและเครื่องอุปโภค บริโภค ของส่วนราชการในระดับจังหวัดทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างกัน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับผิดชอบแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ณ วัดซับจำปา หมู่ที่ 1 ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 67 ครั้ง
สรุปการรณรงค์ 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 จังหวัดลพบุรี เสียชีวิต 6 ราย บาดเจ็บ 21 ราย (16/04/2015)
วันนี้(16 เมษายน 2558) ที่ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมสรุปผลการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 ซึ่งรณรงค์ช่วงระหว่างวันที่ 9-15 เมษายน 2558 (รวม 7 วัน) สำหรับวันที่ 15 เมษายน 2557วานนี้ เกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง บาดเจ็บ 1 ราย เหตุเกิดที่อำเภอเมืองลพบุรี โดยนายปิยะยุทธ ทองเล็ก อายุ 26 ปี ขับขี่รถจักรยานยนต์ เฉี่ยวชนกับรถยนต์ อาการไม่รู้สึกตัว แขนหัก มูลนิธิอาสาสมัครนำส่งโรงพยาบาลอานันทมหิดล
อ่าน 71 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ ลพบุรี พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมจุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ (15/04/2015)
วันนี้(15 เมษายน 2558) เวลา 10.00 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมพร้อมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจจุดบริการร่วมในถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอบ้านหมี่ อำเภอหนองม่วง อำเภอโคกเจริญ และอำเภอสระโบสถ์ ของจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
อ่าน 72 ครั้ง
จังหวัดลพบุรีรายงานอุบัติเหตุวันที่ 6 ของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ปี 2558 มีอุบัติเหตุสะสม 11 ครั้ง เสียชีวิต 4 ราย (15/04/2015)
วันนี้ (15 เมษายน 2558) เวลา 9.00น. ที่ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 จังหวัดลพบุรี โดยวานนี้วันที่ 14 เมษายน 2558 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่หก มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 1 ครั้ง มี มีผู้เสียชีวิต 1 ราย
อ่าน 73 ครั้ง
จังหวัดลพบุรีรายงานอุบัติเหตุวันที่ 5 ของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ปี 2558 มีอุบัติเหตุสะสม 10 ครั้ง เสียชีวิต 3 ราย (14/04/2015)
วันนี้ (14 เมษายน 2558) เวลา 9.00น. ที่ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 จังหวัดลพบุรี โดยในวันที่ 13 เมษายน 2558 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่ห้า มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 11 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย
อ่าน 88 ครั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการ่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2558จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุวันที่สี่ จำนวน 2 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ5ราย (13/04/2015)
วันนี้ (13 เมษายน 2558) เวลา 9.00น. ที่ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2558 จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายอภิสรรค์ สง่าศรี ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุ วันที่ 12 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นวันที่สี่ ของการรงณรงค์ “สติ วินัย ปลอดภัยสงกรานต์ สืบสานประเพณี” มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 2 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 5 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต โดยอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุคืออำเภอชัยบาดาลและอำเภอบ้านหมี่
อ่าน 158 ครั้ง
ชาวลพบุรีร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2558 (13/04/2015)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 99 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย
อ่าน 96 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจและจุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 (12/04/2015)
วันนี้ ( 12 เมษายน 2558 ) เวลา 11.00 น. นายไชยยันต์ พงศะบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของจุดตรวจและจุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 ของจังหวัดลพบุรี โดยได้ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการให้บริการประชาชนในเขตอำเภอโคกสำโรง จำนวน 2 จุด ประกอบด้วย จุดตรวจและให้บริการประชาชน บริเวณสี่แยกวังเพลิง และ จุดตรวจและให้บริการประชาชนบ้านวังขอนกว้าง ทั้งนี้ได้นำน้ำดื่มและสิ่งของ ไปมอบกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย
อ่าน 112 ครั้ง
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จัดกิจกรรม เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 (12/04/2015)
นายแพทย์ สมภพ แสงกิตติไพรบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ได้นำผู้ป่วยมะเร็ง พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญ สรงน้ำพระ จำนวน 9 รูป และรดน้ำผู้สูงอายุ เพื่อเป็นสิริมงคลชีวิตต่อตนเองและครอบครัว เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทย ตลอดจนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม และ สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่ และความสามัคคีของบุคลากร ตลอดจนเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยมะเร็งรู้สึกโดดเดี่ยวในวันสำคัญของไทย และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยได้มีแรงใจที่เข็มแข็งในการต่อสู้กับโรคร้ายต่อไป
อ่าน 173 ครั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการ่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2558จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุ วันที่สาม จำนวน 5 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 2 ราย (12/04/2015)
วันนี้ (12 เมษายน 2557) เวลา 9.00 น. ที่ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2558 จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2558 จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุ วันที่ 11 เมษายน 25578 ซึ่งเป็นวันที่สาม ระหว่าง วันที่ 9 -11 เมษายน 2558 ของการรงณรงค์ “สติ วินัย ปลอดภัยสงกรานต์ สืบสานประเพณี” จังหวัดลพบุรี มีการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 5 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 6 ราย เป็นหญิง 3 ราย ชาย 3 ราย และมีผู้เสียชีวิต 2 ราย เป็นชายทั้ง 2 ราย
อ่าน 71 ครั้ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ตรวจจุดให้บริการประชาชนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 (11/04/2015)
ค่ำวานนี้ (10 เมษายน 2557) เวลา 19.00 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พลตำรวจตรี ชัยพร พานิชอัตรา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี และคณะส่วนราชการ สื่อมวลชน ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจและนำสิ่งของมามอบให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครที่ประจำในแต่ละจุดตรวจบริการประชาชนและจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ ที่จุดตรวจหลักใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพัฒนานิคม อำเภอชัยบาดาล อำเภอท่าหลวง และอำเภอโคกสำโรง รวมทั้งหมด 4 จุด โดยส่วนใหญ่แต่ละจุดมีการเตรียมการในการให้บริการเป็นอย่างดี อาทิ มีแผนที่ในการเดินทางแนะนำหรือแจกให้แก่ประชาชนที่มาสอบถามเส้นทาง มีแผ่นพับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี มีการบริการ กาแฟ ลูกอม ยาสามัญ และห้องน้ำไว้ให้บริการ
อ่าน 70 ครั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการ่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2558จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุวันแรก จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 1ราย (10/04/2015)
วันนี้ (10 เมษายน 2558) เวลา 9.00น. ที่ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2558 จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุ วันที่ 9 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นวันแรก ของการรงณรงค์ “สติ วินัย ปลอดภัยสงกรานต์ สืบสานประเพณี” มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 1 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย
อ่าน 85 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>