หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมสวดพระอภิธรรมศพป้าสังเวียน สาวใหญ่ที่จุดไฟเผาตัวเอง ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ที่ จ.ลพบุรี (18/03/2015)
วันนี้ (18 มีนาคม 2558) เวลา 20.00 น. ที่ศาลาการเปรียญ วัดราชวันทนาราม (วัดถลุงเหล็กน้อย) ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(สปน.) ข้าราชการในสังกัด สปน. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางสังเวียน รักษาเพชร ที่เสียชีวิตจากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือด กรณีเหตุการณ์ใช้น้ำมันราดตัว ก่อนจุดไฟเผาตัวเองจนบาดเจ็บสาหัส ระหว่างไปติดตามเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ ที่ศูนย์บริการประชาชน(ชั่วคราว) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) ฝั่งตรงข้ามทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่ผ่านมา
อ่าน 102 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) (18/03/2015)
วานนี้ (17 มีนาคม 2558 ) เวลา 14.00 น. ที่ วัดโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 - 19 มีนาคม 2558 ณ วัดโคกลำพาน โดยรัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพโดยได้กำหนดมาตรการในการเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เพื่อช่วยลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน คืนความสุขให้ประชาชน โดยให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มาให้คำแนะนำถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ในการใช้ การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ การสร้างมูลค่าเพิ่มและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้เกิดการลดรายจ่ายแก่ประชาชน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ
อ่าน 91 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 (18/03/2015)
วันนี้( 18 มีนาคม 2558) เวลา 08.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนข้าราชการในระดับท้องถิ่นจากทุกองค์กร เข้าร่วมประกอบพิธีถวายสักการะ ต่อเบื้องหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558
อ่าน 73 ครั้ง
โรงพยาบาลอานันทมหิดล มอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste โรงประกอบเลี้ยง โรงอาหาร โรงครัว และร้านแผงลอยจำหน่ายอาหารปลอดภัย (17/03/2015)
เช้าวันนี้( 17 มีนาคม 2558) ที่ ห้องประชุมกัลยาณิวัฒนา อาคารกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลอานันทมหิดล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พลตรี วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร Clean Food Good Taste ในโครงการ “ อาหารปลอดภัย ทหารไทยและครอบครัวแข็งแรง ” โดยโครงการดังกล่าว ถือเป็นความร่วมมือระหว่าง กองเวชกรรมป้องกันโรงพยาบาลอานันทมหิดล และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบการอาหาร
อ่าน 235 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2558 (17/03/2015)
วันนี้ (17 มีนาคม 2558) เวลา 11.00 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2558 ณ กองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ ศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายเอราวัณ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ให้กลับตัวเป็นคนดีมีคุณภาพ ไม่หวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และกลับไปอยู่ในสังคมชุมชนได้อย่างปกติสุข รวมทั้งให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ที่เข้ารับการบำบัดรักษาได้ฝึกอบรมอาชีพให้มีความรู้ สามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว อีกทั้งเป็นแกนนำเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ในการป้องกันปัญหายาเสพติด
อ่าน 146 ครั้ง
ชาวไทยเชื้อสายจีนในอำเภอโคกสำโรง ร่วมกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในขบวนแห่องค์เจ้าพ่อ เจ้าแม่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งอำเภอโคกสำโรง (14/03/2015)
วันนี้ (14 มีนาคม 2558) เวลา 06.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานแห่องค์เจ้าพ่อ – เจ้าแม่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งอำเภอโคกสำโรง ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อ - เจ้าแม่โคกสำโรง เทศบาลตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีของลูกหลานไทย - จีน และเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีของชาวอำเภอโคกสำโรง
อ่าน 156 ครั้ง
เชิญแวะชมความงดงามทุ่งดอกดาวเรืองของจังหวัดลพบุรี (13/03/2015)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เดินทางลงพื้นที่ชื่นชมความงดงามของทุ่งดอกดาวเรือง ที่ออกดอกบานสะพรั่งสีเหลืองสวยงามเต็มท้องทุ่ง บนเนื้อที่กว่า 10 ไร่ ณ หมู่ 3 บ้านคลองมะนาว ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง ทั้งนี้เพื่อเป็นการผลักดันให้ทุ่งดอกดาวเรืองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดลพบุรี หลังจากทุ่งทานตะวันของจังหวัดลพบุรีได้หมดฤดูกาลไปแล้ว จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ยังไม่มีโปรแกรมไปท่องเที่ยวที่ไหน เชิญแวะมาชมความงดงามของทุ่งดอกดาวเรืองที่สวยงามตระการตา ซึ่งนอกจากจะให้ความสวยงามแล้วยังปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ เพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับชาวบ้านในชุมชน อีกด้วย
อ่าน 509 ครั้ง
เกิดปรากฎการณ์มหัศจรรย์ดอกไม้สีม่วงบานสะพรั่ง นับ 10 ไร่ กลางสระน้ำ ที่ชาวบ้านพากันเรียกว่า ดอกทิวลิปน้ำสีม่วง (ดอกผักตบชวา) ซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (12/03/2015)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ ชมปรากฎการณ์มหัศจรรย์ดอกไม้สีม่วงบานสะพรั่ง นับ 10 ไร่ กลางสระน้ำ ที่ วัดสิงห์คูยาง ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นภาพสวยงามและกำลังได้รับความสนใจกันเป็นจำนวนมากในโลกออนไลน์ ด้านพระครูภัทรปัญญาวุฒิ รองเจ้าอาวาสวัดสิงห์คูยาง ระบุว่า ทางวัดได้นำผักตบชวามาใส่ลงไปในสระน้ำของวัดได้ประมาณ 1 ปี เพื่อแก้ปัญหาน้ำเสีย ซึ่งหลังจากที่นำผักตบชวาใส่ลงไปทำให้สภาพน้ำดีขึ้นไม่เน่าเสียอีก ปลาก็มีที่อยู่อาศัยไม่ร้อนในช่วงหน้าแล้ง และผักตบชวาได้ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วมากจนเต็มสระ บนเนื้อที่กว่า 10 ไร่ ทำให้ในสระน้ำตอนนี้มีผักตบชวาออกดอกสีม่วง สวยงามเต็มสระน้ำสุดลูกหูลูกตา สร้างความสวยงามเป็นอย่างมาก
อ่าน 772 ครั้ง
โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี จัดงาน วันไตโลกประจำปี 2558 พร้อมทั้ง ให้บริการตรวจคัดกรอง และให้คำปรึกษาปัญหาโรคไตฟรี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ (12/03/2015)
พลตรี วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันไตโลก เนื่องในวันไตโลกประจำปี 2558 เพื่อร่วมกันรณรงค์และประชาสัมพันธ์ การจัด กิจกรรม “สัปดาห์วันไตโลก และ สัปดาห์ ลดการบริโภคเค็ม ภายใต้คำขวัญ “รวมพลัง ลดโรคไต ไม่กินเค็ม” ทั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักตื่นตัว เรื่องความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไต การป้องกันโรคไต การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต ด้วยการบริจาคโรคไต ตลอดจนลดการบริโภคเค็ม เพื่อลดความเสี่ยงของโรคไต และลดปัญหาโรคไม่ติดต่อ เรื้อรัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประชาชน
อ่าน 70 ครั้ง
จ.ลพบุรี พร้อมใจแต่งไทยย้อนยุคร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดวังจั่น (12/03/2015)
วันนี้ (12 มีนาคม 2558) เวลา 07.30 น.ที่วัดวังจั่น ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายอิทธิพล โสขุมา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำกล่าวการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ตามโครงการ “พร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ”โดยมี พระครูภัทรปัญญาวุฒิ รองเจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูกันตศีลาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดวังจั่น กล่าวสัมโมทนียกถา
อ่าน 107 ครั้ง
สาธารณสุขนิเทศก์ ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี ตรวจติดตามโครงการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ รอบที่ 1ประจำปีงบประมาณ 2558 (12/03/2015)
บ่ายวานนี้(11 มีนาคม 2558) ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายแพทย์ มรุต จิรเศรษฐสิริ สาธารณสุขนิเทศก์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีเพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการหลัก 2 โครงการ ได้แก่โครงการบูรณาการระบบบริหารจัดการความปลอดภัยอาหารในส่วนภูมิภาค และโครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายเข้าสู่มาตรฐาน Primary GMP ตามการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามนโยบายรัฐบาล โดยมี นางกฤษณา ศิริวิบูลกิติ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี และนายแพทย์ นิพัธ กิตติมานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ให้การต้อนรับ ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลพบุรีที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับฟัง นำเสนอผลการดำเนินงาน และร่วมแสดงความคิดเห็น
อ่าน 169 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) (09/03/2015)
วันนี้ (9 มีนาคม 2558) เวลา 10.00 น. อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรีร่วมกับจังหวัดลพบุรี จัดโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ตามโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคลโดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ลานเอนกประสงค์ บริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ร่วมปณิธานทำความดีถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถโดยนำวิชาชีพตามสาขาที่เรียนมา จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชน สร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม และเป็นการเพิ่มประสบการณ์และความมั่นใจให้แก่นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกปฏิบัติงานในชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะความสามารถและประสบการณ์ของผู้เรียน
อ่าน 124 ครั้ง
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จัดซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2558 (06/03/2015)
วันนี้( 6 มีนาคม 2558) เวลา 13.30 น. โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จัดซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2558 เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ เพิ่มทักษะ วิธีการป้องกันและสามารถระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้ พร้อมทั้งสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปไว้ยังสถานที่ปลอดภัย และเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของทางราชการมิให้เกิดความเสียหาย ณ ห้องจ่ายยาและบริเวณทางเข้าโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี บุคลากรของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี พนักงานทำความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานดูแลสวนหย่อมฯ จำนวน 100 คนเข้าร่วมกิจกรรม
อ่าน 99 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (06/03/2015)
วันนี้( 6 มีนาคม 2558) เวลา 11.00 น. ที่ ห้องประชุมโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะ ประธาน กต.ตร.จังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดลพบุรี(กต.ตร.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 1/2558 โดยมี พลตำรวจตรี ชัยพร พานิชอัตรา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี นายวิษณุ หาญนธี อัยการจังหวัดลพบุรี และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม
อ่าน 82 ครั้ง
สมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนลพบุรี ร่วมกับชมรมนักเขียนนักข่าวลพบุรี จัดกิจกรรมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลให้แก่สื่อมวลชนที่ล่วงลับ เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2558 (05/03/2015)
วันนี้( 5 มีนาคม 2558) เวลา 10.00 น. สมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับชมรมนักเขียนนักข่าวลพบุรี จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตราหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สื่อมวลชนที่ล่วงลับไปแล้วและได้เคยทำคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดลพบุรีในอดีตที่ผ่านมา เนื่องใน “วันนักข่าว” ประจำปี 2558 โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
อ่าน 135 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ลพบุรี พร้อมพุทธศาสนิกชนชาวลพบุรี ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชากันอย่างพร้อมเพรียง ณ พระอารามหลวง วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร อ.เมือง (04/03/2015)
วันนี้ (4 มีนาคม 2558) เวลา 19.30 น. ที่ พระอารามหลวง วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวลพบุรี พร้อมครอบครัว เข้าร่วมในพิธีเวียนเทียน โดยการร่วมกันไหว้พระ ฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถกันเป็นจำนวนมาก เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว และร่วมกันสืบทอดหลักคำสอนพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
อ่าน 87 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี นำส่วนราชการมอบของให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำ ในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี (03/03/2015)
วันนี้ (3 มีนาคม 2558) เวลา 13.30 น. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายธานี มาลีหอม นายอำเภอเมืองลพบุรี ผู้ช่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นายกองค์กรปกครองส่วนตำบลโพธิ์ตรุ พร้อมคณะ ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎร หมู่ที่ 6 ,7 และ 8 จำนวน 52 ครัวเรือน หลังถูกพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำเมื่อเย็นวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทำให้บ้านเรือนประชาชนเสียหาย เช่นหลังคาถูกพายุพัดสังกะสี กระเบื้องแตกเสียหาย ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และคณะได้มอบถุงยังชีพของสำนักงานกาชาดจังหวัดลพบุรี และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ได้แก่ ผ้าห่ม เครื่องอุปโภค บริโภค เวชภัณฑ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ราษฎร และกำชับให้ทาง นายก อบต.โพธิ์ตรุ สำรวจความเสียหายในรายละเอียดเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป
อ่าน 80 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี พบคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯหน้าเสาธง” (03/03/2015)
วันนี้ (3 มีนาคม 2558) เวลา 07.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผวจ.ลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ไปร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และพบปะนักเรียน ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ประจำปีงบประมาณ 2558” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี ณ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน มีกิจกรรม ร้องเพลงชาติ กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสวดมนต์ไหว้พระ
อ่าน 144 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ประกอบพิธีมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา (27/02/2015)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการ ก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากจน ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส พร้อมทั้งได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมพระราชินีนาถ และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตอลดจนสิ่งของจำเป็นเพื่อการอุปโภค-บริโภค และ ทุนทรัพย์ อีกจำนวนหนึ่ง ให้แก่ครอบครัว นางแต๋ว พรมมา อายุ 65 ปี ณ บ้านเลขที่ ที่ได้รับมอบ 9809 หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งท่าช้าง อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
อ่าน 83 ครั้ง
ผบ. ค่ายจิรวิชิตสงคราม ปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกน้ำ แจกจ่ายน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ใน 2 อำเภอ ของจังหวัดลพบุรี (27/02/2015)
พลโท นภนต์ สร้างสมวงษ์ ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร ได้เป็นประธาน กระทำพิธีปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกน้ำขนาดความจุ 6,000 ลิตร และ 8,000 ลิตร จำนวน 5 คัน พร้อมด้วยกำลังพลประจำรถ กว่า 30 นาย เพื่อนำน้ำสะอาด เพื่อการอุปโภค และบริโภค ออกแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง รวมถึงให้การสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ทางทหารในการช่วยเหลือ จัดตั้งถังน้ำกลางตามหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร รวม 2 อำเภอ ของจังหวัดลพบุรี ซึ่งประกอบด้วย อำเภอท่าวุ้ง และ อำเภอบ้านหมี่
อ่าน 439 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>