หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
กอ.รมน.ลพบุรี จัดฝึกบรมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ (22/01/2015)
วันนี้ (22 มกราคม 2558) เวลา 13.00 น. ที่ สโมสรนายทหารมณฑลทหารบกที่ 13 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี จัดการฝึกอบรมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ โดยมี พันเอก ปรีชาชาญ เกตุหิรัญ รองหัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการด้านความมั่นคง กอ.รมน.จังหวัดลพบุรี นายไชยยันต์ พงศะบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี และพันโท สังกาศ สร้อยคำ รองหัวหน้ากองยุทธการ มณฑลทหารบกที่ 13 ร่วมบรรยายให้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย เครือข่ายวิทยุชุมชน เคเบิลทีวี ผู้สื่อข่าวทีวี หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และภาคสื่อต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรีรวมกว่า 70 คน
จังหวัดลพบุรี บูรณาการออกเยี่ยมสถานประกอบกิจการ (22/01/2015)
วันนี้ (22 มกราคม 2558) เวลา 09.30 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ซึ่งเป็นการตรวจติดตามแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2558 ของจังหวัดลพบุรี ณ บริษัท บีทีจี ฟีดมิลล์ จำกัด ในเครือเบทาโกร เลขที่ 3/1 หมู่ 13 ถนนสระบุรี – หล่มสัก ตำบลช่องสาลิกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างภาครัฐกับผู้ประกอบกิจการ และชี้แจงแนะนำให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายทั้งในด้านคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงานให้ได้มาตรฐาน การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางจราจร การรณรงค์ให้สถานประกอบกิจการมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้างตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจ และรับทราบปัญหาของนายจ้างและลูกจ้างเพื่อหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือต่อไป
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 16 จังหวัดชัยนาท จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน (22/01/2015)
วันนี้(22 มกราคม 2558) เวลา08.30 น. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 16 จังหวัดชัยนาท จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้าง วินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ โรงเรียนโคกตูมวิทยา ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามหลักการขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจราจร โดยผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเข้าสอบเพื่อรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์จากกรมการขนส่งทางบกได้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุจราจรให้น้อยลงตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นนักเรียนที่ได้พิจารณาคัดเลือกจากโรงเรียนโคกตูมวิทยา จำนวน 120 คน
หน่วยแพทย์ทหาร จาก รพ.อานันทมหิดล จ.ลพบุรี ยังคงเดินเท้าเข้าหมู่บ้าน ซึ่งอาศัยปลูกติดกันตามแนวชายเขา เพื่อช่วยเหลือดูแลสุขภาพ (21/01/2015)
พันเอก วีรัฐ เกษสาคร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของทหาร โรงพยาบาลอานันทมหิดล ในนาม “กรมแพทย์ทหารบก” ร่วมกับ กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเขาสามยอด และทีมแพทย์พยาบาลจากสถานีอนามัยตำบลเขาสามยอด รวมกว่า 30 คน แบ่งเป็นทีมใช้วิธีเดินเท้าเข้าตามหมู่บ้าน ซึ่งปลูกติดกันตามแนวชายเขา กว่า 200 หลังคาเรือน ในพื้นที่บ้านน้ำจั้น หมู่ 2 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี ซึ่งถนนในหมู่บ้านคับแคบ ดังนั้น การใช้รถเข้าในหมู่บ้าน จึงไม่สะดวก ทีมแพทย์ พยาบาล จึงต้องใช้วิธีเดินเท้า เพื่อเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ดูแลตรวจสุขภาพให้กับผู้ประสบภัยหนาว
สถาบันพลังจิตตานุภาพ โดยพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโน วัดธรรมมงคล เปิดรับสมัครนักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 36 ณ สาขา 67 วัดป่าเทพเนรมิต จ.ลพบุรี (21/01/2015)
สถาบันพลังจิตานุภาพ เปิดรับสมัครนักศึกษาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันอาทิตย์ที่ 15 ก.พ. 2558 เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 หรือสมัครด้วยตนเองที่ วัดป่าเทพเนรมิต(วัดแคนอก) อ.เมือง จ.ลพบุรี ,คุณนงลักษณ์ ทองโต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี โทร.086-5361908 ,ร้านนิยมศึกษา(ใกล้ปรางค์แขก) โทร.036-411316 หรือ บจก.นิยมศึกษาภัณฑ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี โทร.036-424010 เอกสารประกอบการรับสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน และค่าทำบัตรนักศึกษา 40 บาท โดยจะเรียนในวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.30 น.หลักสูตร 200 ชั่วโมง (6เดือน) ไม่เสียค่าเล่าเรียน
จ.ลพบุรี จัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว (20/01/2015)
วันนี้ (20 มกราคม 2558) เวลา 10.30 น.กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้จังหวัดลพบุรีจัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว จังหวัดลพบุรี โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีสมาชิกเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวของจังหวัดลพบุรี หน่วยงานด้านความมั่นคง และผู้นำชุมชนในพื้นที่จาก 11 อำเภอของจังหวัดลพบุรี เข้ารับการอบรมจำนวน 110 คน
จังหวัดลพบุรี เปิดการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง (19/01/2015)
วันนี้ (19 มกราคม 2558) เวลา 10.00 น. คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับจังหวัดลพบุรี และสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี จัดการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง (เข้าค่ายถือศีลปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต) จังหวัดลพบุรี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ณ วัดสำราญ ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกหมู่บ้านศีล 5 จังหวัดลพบุรี มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางศีล 5 โดยใช้หลักเบญจศีล เบญจธรรมเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
จ.ลพบุรี พร้อมใจแต่งไทยย้อนยุคร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วังตาอินทร์ (19/01/2015)
วันนี้ (19 มกราคม 2558) เวลา 07.30 น.ที่วัดวังตาอินทร์ ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ตามโครงการ “พร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ”โดยมี พระครูสุวัฒน์ จันทโชติ เจ้าคณะอำเภอโคกเจริญ กล่าวสัมโมทนียกถา เพื่อให้ข้าราชการจากทุกส่วนราชการ และประชาชนในจังหวัดลพบุรีได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญตักบาตรและไหว้พระในวันธรรมสวนะ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการและประชาชน และเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีคุณธรรม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมประเพณีไทยอันดีงาม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำคณะครู กว่า 2,000 คน ในเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต 2 ร่วมทำบุญ และบริจาคทุนทรัพย์ ช่วยเหลือครูใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ (16/01/2015)
วันนี้( 16 มกราคม 2558) เวลา 09.00 น.ที่ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันครู ประจำปี 2558 โดยนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานอ่านสาสน์ ของท่านนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันครูแห่งชาติประจำปี 2258 ให้แก่ข้าราชการครูในเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมทั้ง เป็นประธานในการประกอบ พิธีสงฆ์ทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ตลอดจนเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศล ฯ ให้แก่เพื่อนข้าราชการครู ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้
รองผู้ว่าฯลพบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร “การเป็นพิธีกร”รุ่นที่ 1 (14/01/2015)
วันนี้ (14 มกราคม 2558) เวลา 16.00 น. ณ ห้องท้าวทองกีบม้า โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร"การเป็นพิธีกร"รุ่นที่ 1 พร้อมให้โอวาทและเทคนิคเพิ่มเติมในการเป็นพิธีกรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ ซึ่งจัดโดย สำนักงานจังหวัดลพบุรีและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี โดยมี นายไชยยันต์ พงศะบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานการฝึกอบรมฯ มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการต่างๆทั้งหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมอบรม จำนวน 35 คน
จ.ลพบุรี จัด “สภากาแฟยามเช้า”สร้างสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการ (14/01/2015)
วันนี้(14 มกราคม 2558) เวลา 07.30 น.ที่หอประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการและสื่อมวลชน จำนวนกว่า 80 คน เข้าร่วมทำกิจกรรม Morning Brief (สภากาแฟยามเช้า) โดยครั้งนี้ เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดย นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อพบปะและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการประสานงานให้มีประสิทธิภาพ ประสานความร่วมมือ กระชับความสัมพันธ์ของบุคลากรในจังหวัดลพบุรีในทุกภาคส่วน
จังหวัดลพบุรี เปิดการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง (13/01/2015)
เช้าวันนี้ (13 มกราคม 2558) ที่ วัดเขาสมโภชน์ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง (เข้าค่ายปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต) จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกหมู่บ้านศีล 5 จังหวัดลพบุรี มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางศีล 5 โดยใช้หลักเบญจศีล เบญจธรรมเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต อีกทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการปฏิบัติตามแนวศีล 5 ส่งผลให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และให้ผู้เข้าอบรมฯสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จาก 4 อำเภอได้แก่ อำเภอชัยบาดาล อำเภอโคกเจริญ อำเภอลำสนธิ และอำเภอสระโบสถ์ จาก 37 หมู่บ้าน จำนวน 185 คน
พ่อเมืองลพบุรี เน้นย้ำให้นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะรัง นำหลักศีล 5 มาใช้ เพื่อสร้างสุขในชีวิต ในโครงการ “พบผู้ว่าฯหน้าเสาธง” (13/01/2015)
วันนี้ (13 มกราคม 2558) เวลา 07.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ไปร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ และสวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะรัง ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ผู้ว่าฯลพบุรี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการบริษัท บีฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (13/01/2015)
วานนี้( 12 มกราคม 2558) เวลา 11.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พล.ต.ต.ชัยพร พานิชอัตรา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงงานชำแหละเนื้อไก่ของ บริษัท บีฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (เครือเบทาโกร) เลขที่ 39 ม.5 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานกรรมการเครือเบทาโกร และคณะผู้บริหารบริษัทฯให้การต้อนรับ
จ.ลพบุรี พร้อมใจแต่งไทยย้อนยุคร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดวาปีอัมพาราม (วัดหนองม่วง) (13/01/2015)
วานนี้ (12 มกราคม 2558) เวลา 07.30 น.ที่วัดวาปีอัมพาราม(วัดหนองม่วง) ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ตามโครงการ “พร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ” เพื่อให้ข้าราชการจากทุกส่วนราชการ และประชาชนในจังหวัดลพบุรีได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญตักบาตรและไหว้พระในวันธรรมสวนะ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการและประชาชน
ผู้ว่าฯลพบุรี เปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี (13/01/2015)
วานนี้( 12 ม.ค. 58) เวลา 09.09 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีนาย ธนปพน เงินเมย นายกเทศมนตรีตำบลกกโก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่อย่างพร้อมเพียง
จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี เดินหน้ามอบป้ายหมู่บ้านศีล 5 ในระยะที่ 2 ในพื้นที่อำเภอลำสนธิ (07/01/2015)
วันนี้( 7 ม.ค. 58) เวลา 09.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ ศาลาประชาคมอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี โดยมีพระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานคณะสงฆ์ทำพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 แก่ กำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ 6 ตำบล 7 หมู่บ้านของอำเภอลำสนธิ รวม 7 ป้าย
จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุช่วง 7วันอันตราย ในเทศกาลปีใหม่ 2558 มีผู้เสียชีวิต 4 ราย บาดเจ็บ 28 ราย และเกิดอุบัติเหตุ 21 ครั้ง ถือว่าประสบความสำเร็จในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ (06/01/2015)
วันนี้ ( 6 มกราคม 2557) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 จังหวัดลพบุรี และแถลงข่าวผลการดำเนินงานในรอบ 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2558 จังหวัดลพบุรี ปรากฏว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุ มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติของปี 2557
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชสักการะ พานพุ่มพระราชทาน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้อัญเชิญไปถวายพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (06/01/2015)
เช้าวันนี้ (6 ธันวาคม 2558) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ อันเชิญเครื่องราชสักการะ พานพุ่มพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถวาย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร์ รัชกาลที่ 8 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เนื่องวันสถาปนา โรงพยาบาลอานันทมหิดล ครบรอบ 77 ปี โดยมี พลตรี วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล พร้อมด้วย คณะข้าราชการ ลูกจ้าง และ ผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธี
จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุในช่วง 6 วันที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิต 4 ราย บาดเจ็บ 27 ราย และเกิดอุบัติเหตุ 25 ครั้ง (05/01/2015)
วันนี้ ( 5 มกราคม 2558) เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 จังหวัดลพบุรี โดยสรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ของวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่ 6 ของการรณรงค์ 7 วันอันตรายที่ผ่านมา โดยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (video conference) จากทั้ง 11 อำเภอของจังหวัดลพบุรี พบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุจำนวน 1 ครั้ง บาดเจ็บ 6 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ในอำเภอบ้านหมี่ โดยจังหวัดลพบุรีได้ตั้งจุดตรวจหลักจำนวน 22 จุดบนถนนสายหลักทั้ง 11 อำเภอ ปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ถัดไป>>