หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดงาน "มหัศจรรย์ทุ่งทานตะวันแห่งเทือกเขาจีนแล" ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 (22/12/2014)
โดยในวันนี้ (22 ธันวาคม 2557) เวลา 09.30 น.จังหวัดลพบุรี ร่วมกับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้จัดแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบานที่ลพบุรี ภายใต้ชื่องาน “ มหัศจรรย์ทุ่งทานตะวันแห่งเทือกเขาจีนแล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558” โดยนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานแถลงข่าว ณ บริเวณเขาจีนแล ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวภายในจังหวัดลพบุรี ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2557 - 4 มกราคม 2558 ณ บริเวณทุ่งทานตะวันเขาจีนแล และจะมีพิธีเปิดงานในวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2557
จังหวัดลพบุรีประกอบพิธีทำบุญเมืองลพบุรี ประจำปี 2557 (20/12/2014)
วานนี้ ( 19 ธันวาคม 2557 ) เวลา 18.00 น.ที่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ(หน้าสถานีรถไฟ) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญเมืองลพบุรี ประจำปี 2557 ซึ่งวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานทำบุญเมืองลพบุรี เพื่อ เน้นย้ำความสำคัญของพุทธศาสนสถานที่เป็นหัวใจของเมือง คือ พระศรีรัตนมหาธาตุ พร้อมรำลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงประทานพระธรรมคำสั่งสอนให้มนุษย์เห็นความสำคัญ และยึดหลักการมีชีวิต 3 ประการ คือ หลักปฏิจจสมุปบาท (สิ่งทั้งหลายเป็นปัจจัยอิงอาศัยกัน) หลักอริยสัจ (การใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิต) และหลักของกรรม (การพึ่งพาตน) อีกทั้งยังเป็นการอุทิศบุญถวายเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในเดือนแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา
รมว.พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว และมอบของขวัญปีใหม่ให้ผู้สูงอายุในจังหวัดลพบุรี (20/12/2014)
วานนี้(19 ธันวาคม 2557) เวลา13.30 น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพตลาดแก้วและเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ รวมทั้งมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวกับผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 50 ราย และผ้าห่มกันหนาว จำนวน 300 ผืน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ
สถานประกอบการหลายแห่งในจังหวัดลพบุรีร่วมโครงการมาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (18/12/2014)
วันนี้ ( 18 ธันวาคม 2557 ) เวลา 09.30 น.ที่ ศูนย์สัมมนามนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ 2557 และเปิดการอบรมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามโครงการมาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จัดโดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี เพื่อเสริมสร้างแนวคิดให้นายจ้างและลูกจ้าง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของโทษภัยของยาเสพติด และการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ ป้องกัน เฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดแพร่ขยายเข้าสู่สถานประกอบกิจการ
จังหวัดลพบุรี จัดโครงกาสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐ (18/12/2014)
วันนี้ ( 18 ธันวาคม 2557 ) เวลา 09.00 น.ที่ ศูนย์สัมมนามนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐ โดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต(DSI MAP) ซึ่งจัดโดย ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม (ศนธ.ยธ.) ด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิงโปรแกรมแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ของรัฐ
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.9, ราชบัณฑิต) ได้รับรางวัลบัวทิพย์ ประจำปี 2557 (17/12/2014)
วันนี้ (17 ธันวาคม 2557 ) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานในงานพิธีถวายรางวัล “บัวทิพย์”ประจำปี 2557 แด่พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ.9 ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร เป็นพระมหาเถระผู้ทรงภูมิพร้อมด้วยศีลาจารวัตรอันงดงาม เรียบง่าย ตรงไปตรงมา เป็นปราชญ์ผู้รอบรู้ทันโลก แตกฉานในพระปริยัติธรรม และเชี่ยวชาญพิเศษทางอักษรศาสตร์ทั้งภาษาไทยและภาษามคธ เป็นที่ยกย่องยอมรับของพุทธศาสนิกชนและองค์กรต่างๆทั่วไป โดยปรากฏผลงานโดดเด่นในด้านการศึกษาและงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
จังหวัดลพบุรี จัดการแข่งขันมหกรรม เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ประจำปี 2558 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (17/12/2014)
วันนี้ ( 17 ธันวาคม 2557 ) เวลา 06.00 น.ที่ สนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “มหกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2558 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดลพบุรี ร่วมกับชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพลพบุรี และหน่วยงานสนับสนุนอีก 7 หน่วยงาน จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา และในฐานะทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักกีฬา รวมถึงการเสริมสร้างความรัก และความสามัคคีโดยใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเป็นสื่อ
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" (16/12/2014)
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้รับมอบหมายจากนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดเวทีประชาคมและบรรยายพิเศษ ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ วัดป่าเทพเนรมิต อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล 5 อำเภอเมืองฯ และอำเภอท่าวุ้ง จำนวน 35 หม่บ้าน ๆ ละ 3 คน เจ้าคณะอำเภอและตำบล จำนวน 35 รูป และพระวิทยากร วิทยากรแกนนำ อำเภอละ 10 รูป เข้าร่วมเวทีประชาคม โดยได้รับความเมตตาจากพระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี บรรยายพิเศษ จัดโดย สนง.วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
พิธีเปิดอบรมการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (16/12/2014)
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้รับมอบหมายจากนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดอบรมการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติมในแหล่งเรียนรู้ที่มีการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์สัมมนามณนิพา อ.เมือง ฯ จัดโดย สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี
พิธีบำเพ็ญกุศล 95 ปี กองบิน 2 (16/12/2014)
วันที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. พล.อ.อ.ชูศักดิ์ วิบูลชัย อดีตผู้บังคับการกองบิน ๒ พร้อมด้วย น.อ.เศกสรรค์ สวนสีดา ผู้บังคับการกองบิน ๒ และคณะร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล 95 ปี กองบิน 2 ณ หอประชุมกองบังคับการกองบิน 2 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมแสดงความยินดี อีกด้วย
ประชุมคณะกรรมการจัดงาน"วันคนลพบุรีกินข้าวหม้อเดียวกัน ครั้งที่ 2" (16/12/2014)
นางศิริพร เรืองวงษ์ ผอ.สำนักพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน"วันคนลพบุรีกินข้าวหม้อเดียวกัน ครั้งที่ 2" ประชุม ณ ห้องประชุมอลงกต โรงเรียนลพบุรีปัญญนุกูล จังหวัดลพบุ
โครงการพบผู้ว่าฯหน้าเสาธง ประจำปีงบประมาณ 2558 (16/12/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมโครงการพบผู้ว่าฯหน้าเสาธง ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้สถานศึกษา มีการบริหารจัดการอย่างมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งปัญหาท้องก่อนวัยอันควร ปัญหาเด็กติดเกมส์ ปัญหายาเสพติด การดื่มแอลกอฮอล์อุบัติเหตุและปัญหาต่างๆ รวมถึงส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ
เชิญร่วมกิจกรรม “แต่งไทยถ่ายคลิป ชวนเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” (15/12/2014)
จังหวัดลพบุรี ขอเชิญร่วมสนุกในกิจกรรม “แต่งไทยถ่ายคลิป ชวนเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๘ โดยให้ประชาชนได้แสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการถ่ายคลิปวีดิโอประชาสัมพันธ์การจัดงานและเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้กันอย่างกว้างขวาง
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมและสังเวชนียสถาน ที่จังหวัดลพบุรี (09/12/2014)
วันนี้ ( 9 ธันวาคม 2557 ) เวลา 10.09 น.ที่ บ้านหนองคู หมู่ 9 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมและสังเวชนียสถาน จังหวัดลพบุรี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว /เพื่อจำลองสังเวชนียสถาน 4 ตำบลได้แก่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพาน จากประเทศอินเดียและประเทศเนปาลมาประดิษฐาน ณ จังหวัดลพบุรี/ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา พุทธชยันตี 2,600 ปี และเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศและทั่วอาเซียน
ป.ป.ช.จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านการทุจริต ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) (09/12/2014)
วันนี้ ( 9 ธันวาคม 2557 ) เวลา 08.00 น.ที่ สวนราชานุสรณ์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งนำกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านคอร์รัปชั่น และร่วมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วนตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และประสานความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย หน่วยงาน และทุกภาคส่วนในการป้องกันและลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศไทย รวมถึงสร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริตที่ยั่งยืนต่อไป
: จังหวัดลพบุรี เปิดเวทีสมัชชาสวัสดิการชุมชนคนลพบุรีอยู่ดีมีสุขถ้วนหน้า สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองอย่างยั่งยืน ประจำปี 2557 (08/12/2014)
วันนี้ ( 8 ธันวาคม 2557 ) เวลา 10.00 น.ที่หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานเวทีสมัชชาสวัสดิการชุมชนคนลพบุรีอยู่ดีมีสุขถ้วนหน้า สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองอย่างยั่งยืน ประจำปี 2557 เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในเรื่องสวัสดิการชุมชน และเผยแพร่รูปธรรมของขบวนองค์กรชุมชนในการคืนความสุขร่วมกันอย่างยั่งยืนของคนในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการชุมชน รวมทั้งบูรณาการงานสวัสดิการชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลพบุรี ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวนกว่า 800 คน เข้าร่วมพีเปิด
จังหวัดลพบุรี ประกอบพิธีบรรพชาสามเณร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ พระอารามหลวงวัดเสาธงทอง จ.ลพบุรี (05/12/2014)
วานนี้(4 ธันวาคม 2557) เวลา13.00 น. ณ วัดเสาธงทอง ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วัดเสาธงทองร่วมกับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในระหว่างวันที่ 4 - 9 ธันวาคม 2557 โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ต่อเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งมอบผ้าไตรจีวร ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมี นักเรียน นักศึกษาอาชีวะศึกษา ในสังกัดโรงเรียนเอกชนของจังหวัดลพบุรี ซึ่งมีความสมัครใจเข้าร่วมบรรพชาหมู่ในครั้งนี้ จำนวน 109 คน
จังหวัดลพบุรี ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (05/12/2014)
วันนี้ ( 5 ธ.ค.57) เวลา 09.15 น.ที่ ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดลพบุรี ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยมีพระสงฆ์ ทรงสมณศักดิ์ 10 รูปเจริญชัยมงคลคาถา กองเกียรติยศผสมทหาร ตำรวจ จากมณฑลทหารบกที่ 13 ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ยิงสลุด 21 นัด ต่อจากนั้น พลโท เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ประกาศสดุดีชาติไทย สำหรับภาคค่ำกำหนดจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ที่สวนราชานุสรณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในเวลา 17.30 น.เป็นต้นไป
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557 (05/12/2014)
ในวันนี้ ( 5 ธันวาคม 2557 ) เวลา 07.00 น.ที่สวนราชานุสรณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและพสกนิกรชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมประกอบพิธีสงฆ์และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 88 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ข้าราชการ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเป็นจำนวนมาก
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (04/12/2014)
วันนี้(4 ธันวาคม 2557) เวลา 09.30น. ที่บริเวณท่าน้ำวัดพรหมมาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 9 ชนิด ประกอบด้วย พันธุ์ปลากลาย ปลากระโห้ ปลาสวาย ปลานิล ปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศ ปลาใน ปลาสร้อยขาว และกุ้งก้ามกราม จำนวน 870,000 ตัว

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>