หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
ป.ป.ช.จังหวัดลพบุรี จัดแถลงผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (20/11/2014)
วันนี้(20 พฤศจิกายน 2557) เวลา 10.30 น. ที่โรงแรมเทพธานี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นางจันทิรา จิตรชื่น เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี ในฐานะประธานคณะทำงานโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี เป็นประธานแถลงผลการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2557 ในรอบ 12 เดือน ช่วงเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 ซึ่งประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกภารกิจ โดยแยกเป็นผลการดำเนินงานในภารกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ด้านการปราบปรามการทุจริต ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน และด้านการป้องกันการทุจริต
เคลื่อนย้ายศพนายทหารกล้า 4 นาย ถึง จ.ลพบุรี แล้ว (19/11/2014)
วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2557) เวลา 14.00 น. ที่ศูนย์การบินทหารบก จังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าฯลพบุรี ร่วมพิธีรับศพนายทหารที่ประสบอุบัติเหตุจากเฮลิคอปเตอร์ระเบิดระหว่างเครื่องกำลังยกตัวที่ จ.พะเยา ทำให้นายทหารเสียชีวิตทันที 9 นาย ในจำนวนนี้มีนายทหารสังกัดศูนย์การบินทหารบก จังหวัดลพบุรี จำนวน 4 นาย ได้แก่ 1.พันโทมานิต สุระเสนา 2.ร้อยเอกวรพงษ์ ช่างสลัก 3.จ่าสิบเอกพิรุณ แสนดอนดู่ และ4.จ่าสิบเอกสมภพ มาลัยวงศ์ จากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงนำมาซึ่งความโศกเศร้าอาลัยแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และครอบครัว เป็นอย่างยิ่ง
จ.ลพบุรีจัด “สภากาแฟยามเช้า”สร้างสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการ (19/11/2014)
วันนี้(19 พฤศจิกายน 2557) เวลา 07.30 น. ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการและสื่อมวลชน จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมทำกิจกรรม Morning Brief (สภากาแฟยามเช้า) โดยครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 นำโดย ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อพบปะและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการประสานงานให้มีประสิทธิภาพ ประสานความร่วมมือ กระชับความสัมพันธ์ของบุคลากรในจังหวัดลพบุรีในทุกภาคส่วน
สมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดลพบุรี จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 (18/11/2014)
วันนี้ (18 พ.ย.57) เวลา 10.30 น. ที่ โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล ที เอ็น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแถลงผลการดำเนินงาน และแถลงบัญชีรายรับ รายจ่ายในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อให้สมาชิกชาวไร่อ้อยได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งรายงานความเคลื่อนไหวของระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในภาวะปัจจุบันและแนวโน้มข้างหน้าให้กับสมาชิกชาวไร่อ้อยได้รับทราบ โดยมี เกษตรจังหวัดลพบุรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี นายกสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดใกล้เคียง และเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดลพบุรี ข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก
จังหวัดลพบุรี จัดอบรมพระวิทยากร วิทยากรแกนนำ ขับเคลื่อนนโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” (18/11/2014)
วันนี้ (18 พ.ย.57) เวลา 09.00 น. ที่วัดพัฒนาธรรมาราม ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมพระวิทยากร และวิทยากรแกนนำ ขับเคลื่อนนโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง เพื่อพัฒนาอบรมพระสงฆ์ให้เป็นพระวิทยากรระดับจังหวัดเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติศาสนกิจ และวิทยากรแกนนำ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ได้เรียนรู้เทคนิควิธีการในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา“หมู่บ้านรักษาศีล 5” มาสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคม ปลูกฝังเยาวชน และประชาชนทั่วไปให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดีงาม
ผู้ว่าฯลพบุรี พบคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพรหมรังษี ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯหน้าเสาธง” (18/11/2014)
วันนี้ (18 พ.ย.57) เวลา 07.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผวจ.ลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ไปร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และพบปะนักเรียน ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ประจำปีงบประมาณ 2558” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี ณ โรงเรียนพรหมรังษี อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน มีกิจกรรม ร้องเพลงชาติ กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสวดมนต์ไหว้พระ
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี จัดประชุมปฐมนิเทศคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดลพบุรี (กต.ตร.จังหวัดลพบุรี) (17/11/2014)
วันนี้(17 พ.ย.57) เวลา 10.00 น.ที่อาคารแหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดลพบุรี เป็นประธานปฐมนิเทศคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจระดับจังหวัดและระดับสถานีตำรวจ เพื่อให้คณะกรรมการทุกระดับซึ่งประกอบด้วยผู้แทนทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ได้รับทราบถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ของตนเองตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2549 และเพื่อแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาการทำงานของตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ ททท.สำนักงานลพบุรี เปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวลพบุรี (16/11/2014)
วานนี้(15 พ.ย.57) เวลา 17.00 น. จังหวัดลพบุรีโดย นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี จัดแถลงข่าวเทศกาลทุ่งทานตะวัน ณ บ้านหัวดง ต.คลองเกตุ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรีและเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจังหวัดลพบุรีก็เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางดอกไม้ จากจำนวน 22 เส้นทาง ใน 12 เดือนของปฏิทินการท่องเที่ยวของ ททท.ในปี 2558 ด้วย
จังหวัดลพบุรีจัดประชุมสัมมนาชี้แจงมาตรการและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) (15/11/2014)
ที่โรงแรมลพบุรี อินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาชี้แจงมาตรการและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในคณะอนุกรรมการการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดลพบุรี(กบร.จังหวัดลพบุรี) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐอย่างชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมกับทุกๆฝ่าย
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด (15/11/2014)
ห้องพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 อำเภอเมืองลพบุรี ผศ.สุรพงษ์ ปนาทกูล ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด ซึ่งผลการประชุมเน้นในส่วนของการประชาสัมพันธ์กระบวนการและวิธีการในการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล จากบุคคล องค์กร และหน่วยงานต่างๆในช่วงตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557
สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง นำผู้เข้าอบรมหลักสูตร “พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 6” ศึกษาดูงานความมั่นคงทางทหาร ที่ จ.ลพบุรี (14/11/2014)
วันนี้(14 พฤศจิกายน 2557) เวลา 09.00 น. สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง นำผู้เข้าอบรมหลักสูตร “พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 6” (พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ 6) จำนวน 65 คน โดยมี พลเอก พนา ถนอมสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานรุ่นฯ และมีนายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมอบรมด้วย ได้เดินทางมาศึกษาดูงานความมั่นคงทางทหาร ที่จังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะนักศึกษาหลักสูตรวิชาการป้องกันประเทศ อีก 6 สถาบัน ณ กองพลรบพิเศษที่ 1 ค่ายเอราวัณ จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง (14/11/2014)
เช้าวันนี้ (14 พฤศจิกายน 2557) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อให้เกิดโครงการพระราชดำริฝนหลวงขึ้นมาบรรเทาทุกข์ยาก แก่มวลพสกนิกรให้รอดพ้นจากความแห้งแล้งอย่างสัมฤทธิ์ผล ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ นอกจากจะมีพิธีวางพานพุ่มแล้วยังมีการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจทางด้านฝนหลวงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกด้วย
พระองค์เจ้าศรีรัตน์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ โปรดให้ผู้แทนพระองค์ นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ไปมอบให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัว นางสาวณัฐวรรณ สุวรรธนะ (13/11/2014)
วันนี้(13 พฤศจิกายน 2557) เวลา 14.30 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงมีพระกรุณาโปรดให้ ร้อยเอกไพบูลย์ สุขเจตนี รองผู้อำนวยการกองงานพระวรชายาฯ เป็นผู้แทนพระองค์ นำความช่วยเหลือแก่ นางประหยัด สุวรรธนะ และนางสาว ณัฐวรรณ สุวรรธนะ หญิงใจบุญที่รับเลี้ยงสุนัขจรจัดไว้ จำนวนมาก ถึง 37 ตัว ณ บ้านเลขที่ 75/1 หมู่ที่ 8 ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
จังหวัดลพบุรี ร่วมกับมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) จัดโครงการ “ครอบครัวไทย รู้รัก สามัคคี” (13/11/2014)
วานนี้(12 พ.ย.57) เวลา 14.00น. ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ครอบครัวไทย รู้รัก สามัคคี" โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของจังหวัดลพบุรี มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) และสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) และได้จัดสัมมนาเรื่อง “ครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ” เพื่อเสริมสร้างแนวคิดโดยการใช้ครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความสุขและความสมานฉันท์ในสังคม โดยมีผู้แทนจากทุกภาคส่วนในจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน 120 คน
มาตรการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 และอนุมัติงบประมาณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 (12/11/2014)
นวทางการดำเนินงานตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/2558 1 . มาตรการหลัก โดยกรมชลประทานดำเนินการจ้างแรงงานเพื่อซ่อมคูคลองในฤดูแล้งจำนวน 7.54 ล้านคนต่อวัน 2. มาตรการเสริม จะดำเนินการโดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 และขอสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ 2558
คณะสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ลงพื้นที่เพื่อทัศนศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี (12/11/2014)
วันนี้(12 พ.ย.57) เวลา 9.40 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ต้อนรับคณะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ซึ่งเดินทางมาทัศนศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์จังหวัดที่มุ่งเน้นในเรื่องแหล่งอาหารปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงประวัติศาสตร์ และประเพณีวัฒนธรรม รวมทั้งการทำให้ลพบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ เพื่อพร้อมให้การต้อนรับรักท่องเที่ยวด้วย และฝากให้ผู้ประกอบการเสนอแนะมุมมองอื่นๆ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด ให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาในจังหวัดลพบุรีมากขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่ารายได้ของจังหวัด
จังหวัดลพบุรีจัดแถลงข่าวงานจัดเลี้ยงโต๊ะจีนลิง ครั้งที่ 26 ประจำปี 2557 (12/11/2014)
วานนี้ (11 พฤศจิกายน 2557) เวลา 17.00 น .นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานแถลงข่าว การจัดงานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง ครั้งที่ 26 ประจำปี 2557 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณหน้าพระปรางค์สามยอด จังหวัดลพบุรี จัดโดย จังหวัดลพบุรี ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลพบุรีและลพบุรีอินน์กรุ๊ป เพื่อเลี้ยงอาหารให้แก่ลิงและเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาเยี่ยมชมอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดลพบุรี ซึ่งในปีนี้จะจัดในรูปแบบ “ MONKEY PARTY SKY LOUNGE” โดยจะนำอาหาร ผลไม้ ที่ลิงชอบ มาจัดในลักษณะทรงสูงจากพื้นขึ้นไป แล้วทำบันไดลิงให้ลิงไต่ลงมากินอาหารที่จัดไว้ เพราะโดยธรรมชาติของลิงจะชอบปีนป่ายต้นไม้อยู่แล้ว และบริเวณโดยรอบจะตกแต่งด้วยตุ๊กตาลิงสีสันสวยงามจากทั่วโลก
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบนโยบายการดำเนินงาน ตามค่านิยม 12 ประการ ของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ จ.ลพบุรี (11/11/2014)
วันนี้(11 พฤศจิกายน 2557) เวลา 13.30 น .นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการมอบนโยบายการดำเนินงานตามค่านิยม 12 ประการ ของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมทั้ง การดำเนินงานโครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน/สถานศึกษา ศีล 5 แก่ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน 32 แห่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี พระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ร่วมสนทนาธรรม เพื่อวางแนวทางการดำเนินงาน สถานศึกษาศีล 5 เพื่อเป็นการขยายผลและต่อยอดการดำเนินงานโครงการ หมู่บ้าน / ชุมชน / สถานศึกษา ศีล 5 ตามดำริของ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความตระหนักให้พุทธศาสนิกชนชาวลพบุรี โดยน้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนทางพุทธศาสนา ด้วยการปฏิบัติตนตามหลักศีล 5 สู่วิถีชีวิตประจำวัน
จังหวัดลพบุรี บูรณาการออกเยี่ยมสถานประกอบกิจการ (11/11/2014)
วันนี้(11 พฤศจิกายน 2557) เวลา 09.30 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาคราชการและภาคธุรกิจ รวมถึงเพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้างกับหน่วยงานราชการ ตลอดจนรับทราบปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน การส่งเสริมศักยภาพในการผลิต รวมทั้งแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรองรับเขตเศรษฐกิจอาเซียน ณ บริษัทโอ เอ แซด ที จำกัด เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ผู้ว่าฯลพบุรี พบคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯหน้าเสาธง” (11/11/2014)
วันนี้( 11 พฤศจิกายน 2557) เวลา 07.30 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และพบปะนักศึกษา ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯหน้าเสาธง” ของ ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน มีกิจกรรม ร้องเพลงชาติ กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สวดมนต์ไหว้พระ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ถัดไป>>