หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (09/06/2014)
วันนี้(9 มิถุนายน 2557) เวลา 08.30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ซึ่งมี พลตรี สาโรช เขียวขจี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล พร้อมคณะข้าราชการลูกจ้าง และคณะหน่วยทหาร พลเรือนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี นำพวงมาลามาน้อมเกล้าถวายราชสักการะฯ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
สหกรณ์ลพบุรี จัดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2557” (07/06/2014)
วันนี้ (7 มิถุนายน 2557) เวลา 11.30 น. ที่ หอประชุมโรงเรียนเมืองใหม่(ชะลอราษฎร์รังสฤษฎ์) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2557” ถือเป็นวันสำคัญที่ทุกฝ่ายจะร่วมกันรณรงค์ให้เยาวชนได้เห็นถึงความสำคัญของการนำหลักและวิธีการสหกรณ์ไปปรับใช้ในชีวิต เพื่อที่จะเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป พร้อมทั้งได้ร่วมกันเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อขบวนการสหกรณ์ไทยอย่างหาที่สุดมิได้ เพื่อเสริมสร้างความรู้และปลูกฝังหลักการและวิธีการสหกรณ์ให้กับเยาวชนไทย
จังหวัดลพบุรี บูรณาการออกเยี่ยมสถานประกอบกิจการ (07/06/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาคราชการและภาคธุรกิจ รวมถึงเพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้างกับหน่วยงานราชการ ตลอดจนรับทราบปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน การส่งเสริมศักยภาพในการผลิต รวมทั้งแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรองรับเขตเศรษฐกิจอาเซียน ณ บริษัท เบทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรีแถลงผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนพร้อมเร่งดำเนินการในเรื่องที่ยังคงค้างให้มากที่สุด (06/06/2014)
วันนี้ (6 มิถุนายน 2557) เวลา 10.00 น.นายสมยศ กาสี เจ้าพนักงานปราบปรามการทุจริตชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี ประธานแถลงผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2557 ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม 2557 ที่ห้องประชุมสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี ชั้น 2 อาคารศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
มณฑลทหารบกที่ 13 จังหวัดลพบุรีร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี บูรณาการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร ระดมกวาดล้างอาชญากรรม ภายใต้ชื่อ “รวมพลังคืนความสุขให้แก่ชาวลพบุรี” (05/06/2014)
มณฑลทหารบกที่ 13 จังหวัดลพบุรี และตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ภายใต้การอำนวยการของ พลตรีชัยกร ประเสริฐสุข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และพลตำรวจตรีมนตรี ยิ้มแย้ม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี มีความห่วงใยในความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบเรียบร้อยของจังหวัดลพบุรี เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์บ้านเมืองมีความขัดแย้งโดยกลุ่มบุคคลที่มีความคิดเห็นแตกต่างทางการเมือง จัดการชุมนุมเดินขบวนเพื่อเรียกร้องและสื่อสารความคิดเห็นทางการเมืองและในการเคลื่อนไหวนั้น มีกลุ่มบุคคลฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ความรุนแรง โดยมีการใช้อาวุธสงคราม วัตถุระเบิดในการก่อเหตุ ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)และแถลงข่าวโครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข จังหวัดลพบุรี (05/06/2014)
วันนี้ (5 มิถุนายน 2557) เวลา 09.30 น.ที่ศาลารวมใจศรัทธา วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนายเฉลิมชัย ลิ้มสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ร่วมแถลงข่าวโครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้หมู่บ้าน ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการต่างๆ องค์กรทางศาสนาร่วมกันสร้างหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข โดยใช้หลักเบญจศีล เบญจธรรมมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อสร้างแรงจูงใจให้หมู่บ้าน ชุมชน ได้ร่วมใจกันทำความดีถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชาในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและเพื่อส่งเสริมการศึกษาและปฏิบัติตามหลักศีลธรรมทางศาสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดพระบาทน้ำพุ (05/06/2014)
วันนี้ (5 มิถุนายน 2557) เวลา 08.00 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ที่วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตามโครงการพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ เพื่อให้ข้าราชการจากทุกส่วนราชการ และประชาชนในจังหวัดลพบุรีได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญตักบาตรและไหว้พระในวันธรรมสวนะ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการและประชาชน
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานประกอบพิธีสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนา กรมรบพิเศษที่ 1 พลร่มป่าหวาย ครบรอบ 60 ปี ซึ่งถือเป็นหน่วยรบพิเศษหน่วยแรกของกองทัพบกไทย ที่ จ.ลพบุรี (04/06/2014)
ที่ ค่ายวชิราลงกรณ์ จังหวัดลพบุรี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ได้เป็นประธานประกอบพิธีสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนา กรมรบพิเศษที่ 1 พลร่มป่าหวาย ซึ่งถือเป็นหน่วยรบพิเศษหน่วยแรกของกองทัพบกไทย เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 60 ปี โดยมีอดีตผู้บังคับบัญชา หน่วยรบพิเศษหลายท่านเดินทางเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย กำลังพล และครอบครัว ตลอดจนเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ทหารเพื่อนนักรบพิเศษ ที่เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ในสมรภูมิต่างๆ ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน
ต๋อง ศิษย์ฉ่อย ออกคิวไม่สวย ตกรอบ การชิงชัยนักสอยคิว ในการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพสะสมคะแนน รายการที่ 5 ประจำปี 2557 “ทรูลพบุรีคัพ 2014” ซึ่งเปิดฉากแล้ว ที่ จ.ลพบุรี (03/06/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บคะแนนสะสม ประจำปี 2557 ดิวิชั่น 1 รายการที่ 5 “ทรูลพบุรีคัพ 2014 ” รอบ 16 คน ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 3 – 8 มิถุนายน 2557 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามายอด 1 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชน เยาวชน ทั่วไป มีสุขภาวะที่ดี และให้ความสนใจในการเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อห่างไกลจากยาเสพติด ตลอดจนส่งเสริมเศรษฐกิจ ของจังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา (03/06/2014)
เวลา 08.00 น.วันนี้(3 มิถุนายน 2557)ที่ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา เลขที่ 278 หมู่ที่ 5 ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนของโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมและปัญหายาเสพติด รวมทั้งปัญหาเด็กติดเกมส์ ท้องก่อนวัยอันควร การดื่มแอลกอฮอล์ อุบัติเหตุและปัญหาต่างๆ
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ โรงเรียนบ้านชีวิทยา (02/06/2014)
เวลา 08.00 น.วันนี้(2 มิถุนายน 2557)ที่ โรงเรียนบ้านชีวิทยา เลขที่ 61 หมู่ที่6 ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนของโรงเรียนบ้านชีวิทยา ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมและปัญหายาเสพติด รวมทั้งปัญหาเด็กติดเกมส์ ท้องก่อนวัยอันควร การดื่มแอลกอฮอล์ อุบัติเหตุและปัญหาต่างๆ
กองฟื้นฟูสมรรถภาพทหาร โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างสังคม ปลอดบุหรี่ ในหน่วยทหาร เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2557 (30/05/2014)
พันเอก นิมิต สะโมทาน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกรมแพทย์ทหารบก ได้เป็นประธาน เปิดโครงการ “ฟ้าใส ไร้ควัน” เพื่อคืนอากาศบริสุทธิ์ให้คนใกล้ชิด และสร้างสังคมปลอดบุหรี่ ในพื้นที่หน่วยทหาร เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2557 รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ตลอดจนทหารกองประจำการในหน่วยทหาร และประชาชน ได้รับความรู้ เรื่องโทษและพิษภัยของบุหรี่ รวมทั้งสนับสนุนนโยบายเพิ่มภาษีบุหรี่ เพื่อลดจำนวนเยาวชนไทย ที่จะตกเป็นเหยื่อ ของบริษัทที่ผลิตบุหรี่
จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม2557 (30/05/2014)
วานนี้(29 พฤษภาคม 2557)เวลา 13.30 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภคม 2557 พร้อมด้วย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดลพบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี
ชมรมลูกเสือชาวบ้าน จ.ลพบุรี จัดแถลงข่าวงานเดินวิ่งมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (29/05/2014)
วานนี้ (28 พฤษภาคม 2557) เวลา 17.30 น. ที่ พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายปรีชา ฮุ้นสกุล ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดลพบุรี ร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันงาน “เดิน-วิ่งมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557 เวลา 06.00 น.
ผู้ว่าฯ ลพบุรี ร่วมทำบุญตักบาตร ในโครงการพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดพัฒนาธรรมาราม และลงพื้นที่สำรวจสภาพความเสียหายศาลาหอฉันวัดอุทุมพรวนารามเนื่องจากถูกพายุลมพัดถล่ม (28/05/2014)
วันนี้ (28 พฤษภาคม 2557) เวลา 07.30 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ที่วัดพัฒนาธรรมาราม (มหานิกาย) ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมีนายเฉลิมชัย ลิ้มสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและนำกล่าวการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ ซึ่งพระครูภัทรธรรม เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม เจ้าอาวาสวัดพัฒนาธรรมาราม กล่าวสัมโมทนียกถา ตามโครงการพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ตัวแทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ร่วมเป็นสักขีพยานและจ่ายเงินให้กับชาวนา ที่จังหวัดลพบุรี (27/05/2014)
บ่ายวันนี้(27 พฤษภาคม 2557) ที่ สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดลพบุรี เลขที่ 9/1 ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ตัวแทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. พร้อมด้วย นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และผู้บริหาร ธ.ก.ส.ร่วมกันเป็นสักขีพยานและจ่ายเงินให้กับชาวนา
สรรพากรพื้นที่ลพบุรี เปิดโครงการ “เสริมสร้างความรู้ด้านภาษีอากรสำหรับเยาวชน” (27/05/2014)
วันนี้ (27 พฤษภาคม 2557) ณ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นางจินตนา วิทยาสุข สรรพากรพื้นที่ลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรม หลักสูตร “เสริมสร้างความรู้ด้านภาษีอากรสำหรับเยาวชน” มีนักเรียนของโรงเรียนโคกสลุงวิทยา เข้าร่วมโครงการจำนวน 150 คนโดยทางสรรพากรพื้นที่ลพบุรี ได้จัดกิจกรรมนี้ เพื่อ ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาษี รวมทั้ง ปลูกฝังให้เยาวชนเกิดทัศนคติ และค่านิยมที่ดีในการทาหน้าที่พลเมืองดี เสียภาษีอย่างถูกต้อง
ประชาชนจังหวัดลพบุรีแห่ให้กำลังใจทหาร (26/05/2014)
วันนี้(26 พฤษภาคม 2557) เวลา 11.00 น.ที่มณฑลทหารบกที่ 13 เลขที่ 400 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พล.ต.ชัยกร ประเสริฐสุข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 พร้อมด้วย พ.อ.ดำริห์ สุขพันธุ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 และพ.อ.ศักดิ์ศรี งอยปัดพันธ์ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 13 รับมอบดอกไม้จากตัวแทนประชาชนในจังหวัดลพบุรี ซึ่งประกอบด้วย เกษตรกร ชาวนา นักวิชาการ ข้าราชการ นักธุรกิจ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้าประชาชนจาก จังหวัดลพบุรีจำนวน 80 คน เพื่อให้กำลังใจกับเหล่าทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ และพร้อมสนับสนุนให้กองทัพแก้วิกฤตของประเทศ และดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ผู้ว่าฯลพบุรีพร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้ผู้พิการ พร้อมทั้งเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าบ้านมหาโพธิและโรงสีข้าวหมู่ที่ 7 (23/05/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ เพื่อมอบสิ่งของและออกเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้พิการ พร้อมทั้งเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าบ้านมหาโพธิ และโรงสีข้าวหมู่ที่ 7
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพบประชาชน ปี2557 (22/05/2014)
วันนี้ (22 พฤษภาคม 2557) เวลา 09.30 น. ที่หน้าว่าการอำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ครั้งที่ 3/ 2557 และโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน) ครั้งที่ 7 ของปีงบประมาณ 2557

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ถัดไป>>