หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จ.ลพบุรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณชนะเลิศ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” ดีเด่น ประจำปี2557 (30/10/2014)
วานนี้(29 ตุลาคม 2557) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและยกย่องชื่นชมผลงานผู้ผ่านกระบวนการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” ดีเด่น ได้แก่ บ้านหัวลำ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกบ้านหัวลำ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวลำ เป็นหมู่บ้านนำร่องดำเนินการพัฒนาครัวเรือนและชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสังคมชนบทที่ใช้ชีวิตอยู่บนความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่ชุมชน ซึ่งสมาชิกของชุมชนให้ความร่วมมือร่วมใจกันดำเนินการ จนได้รับรางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” ประจำปี 2557 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมผู้นำ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้านทั้ง 13 จังหวัดภาคตะวันออก (29/10/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมผู้นำ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันออก เพื่อให้ผู้นำ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้านทั้ง 13 จังหวัดของภาคตะวันออกได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนากิจการลูกเสือชาวบ้านให้ก้าวหน้าต่อไป พร้อมสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา อีกทั้งระดมความคิดร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆเพื่อให้การดำเนินกิจการลูกเสือชาวบ้าน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีโดยมีผู้เข้าร่วมประชุม เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน เขต 11 เขต 12 และประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านทั้ง 13 จังหวัดภาคตะวันออก จำนวน 60 คน
จังหวัดลพบุรี แถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทง “ย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม” ประจำปี 2557 (29/10/2014)
วานนี้(28 ตุลาคม 2557) เวลา 17.00 น. ที่ บริเวณอนุสาวรีย์จอมพล ป.พิบูลสงคราม อำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงานประเพณี “ลอยกระทงย้อนยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม ประจำปี 2557” ซึ่งคณะกรรมการจัดงานฯและผู้มาร่วมงานแถลงข่าว ได้แต่งกายย้อนยุคสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นการสะท้อนวัฒนธรรมการแต่งกายในสมัยนั้น ส่วนเอกลักษณ์ที่สำคัญของเครื่องแต่งกายสมัยนั้นที่พบเห็นเด่นชัดคือการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าสีสดใสและมีหมวกเป็นเครื่องประดับ สำหรับวัตถุประสงค์ของกาสรจัดงาน เพื่อรักษาส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชน ได้ร่วมแสดงออกทางวัฒนธรรมไทย
สภาวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดอบรมทางวิชาการ เรื่อง "ทางก้าวสู่การเป็น พิธีกร ศาสนาพิธีกร และวิทยากรมืออาชีพ" ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (27/10/2014)
วานนี้ (26 ตุลาคม2557) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมทางวิชาการ เรื่อง "ทางก้าวสู่การเป็น พิธีกร ศาสนาพิธีกร และวิทยากรมืออาชีพ" ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีความจำเป็นต้องอาศัยพิธีกรและวิทยากรในการจัดกิจกรรมต่างๆ บ่อยครั้งที่ผู้ทำหน้าที่ดังกล่าวไม่ทราบขั้นตอน และวิธีการที่ถูกต้อง บางครั้งจึงเกิดความผิดพลาด และส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ขององค์กร แต่หากหน่วยงานใด มีบุคลากรและวิทยากรที่มีความสามารถ ย่อมก่อให้เกิดความประทับใจ และสร้างซื่อเสียงทั้งต่อบุคคล และองค์กรนั้น
จังหวัดลพบุรี จัดงานแสดง ไม้ดอก ไม้ประดับ พรรณไม้สีม่วง เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (25/10/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งเป็นประธานเปิดงาน การแสดงไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 25 ซึ่งชมรมรักต้นไม้ลพบุรี ร่วมกับ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้ร่วมกันจัดขึ้น ภายใต้ชื่องานที่ว่า “พรรณไม้สีม่วง 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณบ้านเรือนไทย สวนสัตว์ลพบุรี
จังหวัดลพบุรี เปิดโครงการตลาดน้ำบ้านน๊อกก... บ้านนอก เพื่อเป็นสถานที่แสดงสินค้า OTOP ของดีเมืองลพบุรี และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด (25/10/2014)
วานนี้ ( 24 ตุลาคม 2557 ) เวลา 17.00 น. ที่บริเวณตลาดน้ำบ้านน๊อกก...บ้านนอก ถนนสายลพบุรีเขื่อนป่าสัก ซอย 24 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด “โครงการตลาดน้ำบ้านน๊อกก ..บ้านนอก” เพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีเมืองลพบุรี และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดลพบุรี อีกทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทางด้านการแต่งกายชุดไทย ด้านสถาปัตยกรรมที่งดงามและคงเอกลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
ธ.ก.ส. เข็น 6 มาตรการช่วยชาวนา (23/10/2014)
ธ.ก.ส. เดินหน้าผลักดัน 6 มาตรการช่วยเหลือชาวนาตามนโยบายรัฐบาล ลดต้นทุนการผลิต ลดดอกเบี้ยงานกู้ ให้สินเชื่อชะลอการขายข้าว สินเชื่อรวบรวมข้าว และสร้างมูลค่าเพิ่ม เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร พร้อมจัดเสวนา"ลดต้นทุน การทำนา ทำจริง ทำได้" หวังให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จ่ายเงินไร่ละ 1,000 บาท ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ "พระพุทธชัยวัฒน์มหามงคล" (23/10/2014)
วันนี้ (23 ตุลาคม 2557) เวลา 10.30 น. ที่วัดชีแวะ ตำบลงิ้วราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างพระพุทธชัยวัฒน์มหามงคลโดยมีพระเดชพระเจ้าคุณพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และมี ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส สำหรับวัตถุประสงค์ของการสร้าง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการต่างๆและภาคเอกชน ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช (23/10/2014)
วันนี้(23 ตุลาคม 2557)เวลา07.30 น. ณ. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ สโมสร ชมรม และพสกนิกรชาวจังหวัดลพบุรีทุกหมู่เหล่า ร่วมวางพวงมาลา เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายราชสดุดี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช พระผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐ ที่ได้ทรงบำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ชาติอย่างใหญ่หลวง ตลอดรัชสมัยของพระองค์
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เปิดยุทธการจับแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบ หลังจากเกิดเหตุเกิดเหตุป้าสังเวียนชาวนาเครียดจุดไฟเผาตัวเองจากการเป็นหนี้นอกระบบ ซึ่งสามารถจับกุมแก๊งปล่อยเงินกู้ได้1ราย (22/10/2014)
เมื่อเวลา12.00น.วันนี้(22 ต.ค. 57) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย พล.ต.พิชิต ฟูฟุ้ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่13 จังหวัดลพบุรี และพล.ต.ต.ชัยพร พาณิชอัตรา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เข้าตรวจสอบที่บ้านเลขที่1407 ซอย14 หมู่บ้านอื้ออาทรศรีอินทราทิต หมู่ที่2 ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ(นปพ.) จังหวัดลพบุรี สามารถจับกุมตัวแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบได้จำนวน 2 คน ประกอบด้วยนายเกียรติพันธ์ ไชมาเมือง เจ้าของเงินกู้ บ้านเลขที่ 99 หมู่6 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี และยังมีศักดิ์เป็นญาติของนางสังเวียน รักษาเพ็ชร์ ชาวนาที่เผาตัวเองหน้าทำเนียบ และนายวินัย เสเปีย ลูกน้องเก็บเงินกู้ พร้อมของกลาง เงินสด 5000บาท สมุดบัญชีและรายชื่อลูกค้าจำนวน60 ราย เป็นเงินกู้หมุนเวียนจำนวนเงินประมาณ200,000บาท
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 เรียกประชุมหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 4 จังหวัดภาคกลางตอนบน เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) (22/10/2014)
วันนี้( 22 ต.ค.2557) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 80 พรรษามหาราชันย์ มณฑลทหารบกที่ 13 อำเภอเมืองลพบุรี พลตรี พิชิต ฟูฟุ้ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการแก้ไขหนี้สินนอกระบบตามนโยบาย คสช.ทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ ในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัดภาคกลางตอนบน ได้แก่ จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และชัยนาท ร่วมประชุมเพื่อประสานงานและรับทราบแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย คสช.
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 จังหวัดลพบุรี จัดงานโครงการครอบครัวศีล 5 นำพาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข (21/10/2014)
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 จังหวัดลพบุรี ได้นำแนวคิดของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชในเรื่องการรักษาศีล 5 เป็นพื้นฐานทางจริยธรรมในสังคม มาจัดทำโครงการครอบครัวศีล 5 นำพาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนนำหลักการของศีล 5 เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
จังหวัดลพบุรีนำร่องจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาชุดแรก 684 ราย วงเงิน 9.2 ล้านบาท (20/10/2014)
จังหวัดลพบุรี เป็นหนึ่งในแปดจังหวัดแรกที่จ่ายเงินช่วยเหลือชาวนา ตามมาตรการช่วยเหลือชาวนาของรัฐบาล ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 15,000 บาท ซึ่งได้เริ่มดำเนินการวันนี้วันแรก(วันที่ 20 ตุลาคม 2557) ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานจังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนบทบาทแก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (17/10/2014)
วันนี้(17 ตุลาคม 2557) เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เดินทางมาร่วมประชุมมอบนโยบายและข้อสั่งการของ นายกฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันตามที่กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองได้มอบหมายภารกิจ และขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของจังหวัดและรัฐบาล แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดลพบุรี จำนวนกว่า100 คน
ผู้ว่าฯลพบุรี เปิดเทศกาลท่องเที่ยว ทุ่งทานตะวัน แปลงแรกที่กำลังออกดอกบานสระพรั่ง เหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่ง ต้อนรับนักท่องเที่ยว ช่วงปลายฝนต้นหนาว ที่ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี (17/10/2014)
เช้าวันนี้(17 ตุลาคม 2557) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดเทศกาลท่องเที่ยว ทุ่งทานตะวันบาน แปลงแรกที่กำลังออกดอกบานสระพรั่ง เหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่ง ต้อนรับนักท่องเที่ยว บริเวณสี่แยกซอย 27 ติดอยู่กับสวนอาหารครัวกุ้งหลวง ซึ่งอยู่ก่อนถึงทางเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เพียงแค่ 1 กิโลเมตร
ผู้ว่าฯลพบุรีพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่อำเภอโคกสำโรงเพื่อหาทางช่วยเหลือครอบครัวนางสังเวียน รักษาเพ็ชร์ ซึ่งจุดไฟเผาตัวเอง ที่เป็นข่าวครึกโครมอยู่ในขณะนี้ (16/10/2014)
จากกรณีนางสังเวียน รักษาเพ็ชร์ ชาวบ้าน ต.วังจั่น อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ได้เดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อร้องเรียนการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้ ซึ่งเป็นเจ้าของที่นา จึงจุดไฟเผาตัวเอง ที่เป็นข่าวครึกโครมอยู่ในขณะนี้และได้รับการรักษาตัวอยู่ที่ รพ.วชิระ กทม. วันนี้ (16 ตุลาคม 2557) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าฯลพบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯ ได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 7/4 หมู่ 2 ต.วังจั่น อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยของนายธงชัย รักษาเพ็ชร์ อายุ 60 ปี ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านและเป็นสามีของนางสังเวียนฯโดยผู้ว่าฯธนาคมได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ทางครอบครัว รักษาเพ็ชร์
จังหวัดลพบุรี จัดงานสืบสานประเพณีไทยรามัญบางขันหมาก ประจำปี 2557 (14/10/2014)
วันนี้ (14 ต.ค.57) เวลา 09.00 น. สำนักวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี วัดอัมพวัน และสภาวัฒนธรรมตำบลบางขันหมาก ร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีไทยรามัญบางขันหมาก ประจำปี 2557 โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน ณ วัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นชาวมอญที่สืบทอดกันมายาวนาน ตลอดจนเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบสานประเพณีเอาไว้อย่างต่อเนื่อง
จังหวัดลพบุรี จัดงาน "วันตำรวจ" ประจำปี 2557 เน้นย้ำการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ยอมรับ และเกิดความศรัทธาในองค์กรตำรวจ (13/10/2014)
วันนี้ (13 ต.ค.57) เวลา 09.30 น. พลตำรวจตรีชัยพร พานิชอัตรา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการจัดงาน "วันตำรวจ" ประจำปี 2557 ที่บริเวณสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง ซึ่งมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าหน่วยงานทหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ และข้าราชการตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
เริ่มแล้วงานคืนความสุขให้คนไทย จากใจกระทรวงการคลัง เวทีแรกในเขตภาคกลาง ที่จังหวัดลพบุรี เพื่อช่วยเหลือบรรเทาค่าครองชีพและคืนความสุขให้ประชาชน (11/10/2014)
วันนี้ (11 ตุลาคม 2557) เวลา 10.00 น. ที่ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงาน“คืนความสุขให้คนไทย จากใจกระทรวงการคลัง” ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวทีแรกในเขตภาคกลาง ที่จังหวัดลพบุรี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ เป็นการจัดกิจกรรมด้านการให้ความรู้ควบคู่ความบันเทิง เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาค่าครองชีพ พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจและคืนความสุขให้กับคนไทย ซึ่งมีประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี จัดโครงการคืนความสุขให้ประชาชน ในวัน สุขภาพจิตโลก (10/10/2014)
วันนี้(10 ตุลาคม 2556) เวลา 09.00 น.กองฟื้นฟูสมรรถภาพทหาร โรงพยาบาลอานันทมหิดล จัดโครงการคืนความสุขให้ประชาชนในวัน “สุขภาพจิตโลก” โดยมี พันเอก นิมิตร์ สะโมทาน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับบริการและประชาชนได้รับความรู้และเรียนรู้การมีสุขภาพจิตที่ดี ไม่เกิดปัญหาสุขภาพจิต สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข และให้บุคลากรได้รับความรู้และเรียนรู้การมีสุขภาพจิตที่ดี สามารถนำไปพัฒนาการทำงานของตนเองและองค์กรได้

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>