หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการปลูกฝังจิตสำนึก รักสามัคคี และเสริมสร้างความปองดอง คืนความสุขให้กับประชาชนชาวตำบลป่าตาล (27/06/2014)
วันนี้ (27 มิถุนายน 2557) เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายอานนท์ ศรีรัตน์ นายอำเภอเมืองลพบุรี ประธานเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพรถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำกล่าวคำปฏิญาณถวายความจงรักภักดี ในพิธีเปิดงานคืนความสุขให้กับประชาชนชาวตำบลป่าตาล ภายใต้โครงการปลูกฝังจิตสำนึก รักสามัคคี และเสริมสร้างความปองดอง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2557
เริ่มแล้วงานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่23 ประจำปี 2557 (26/06/2014)
ค่ำวานนี้ เวลา 19.00น. ที่หน้าว่าการอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่23 ประจำปี 2557” จังหวัดลพบุรีได้มีการจัดงาน “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี” เป็นประจำทุกปี เริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2535 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการเกษตร ทำการประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมกันสร้างกระแสและรณรงค์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรวมกับนักท่องเที่ยวทั่วไปได้ร่วมกันดูแลรักษาและให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงเกษตรไว้อย่างยั่งยืนต่อไป
จังหวัดลพบุรี แถลงข่าวการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเทศกาลของดีบ้านหมี่ ประจำปี 2557 (26/06/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเทศกาลของดีบ้านหมี่ ประจำปี 2557 อำเภอบ้านหมี่กำหนดจัดงานการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเทศกาลของดีบ้านหมี่ ประจำปี 2557 ขึ้น ระหว่างวันที่ 11 – 20 กรกฎาคม 2557 ณ คลองชลประทานอนุศาสตร์ และบริเวณสวนสาธารณะริมถนนสายบ้านกล้วย – บ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ และส่งเสริมประเพณีแข่งขันเรือยาว ซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้าน เป็นมรดกและวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ที่มีวิถีชีวิตอันดีงาม
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดจงโก (26/06/2014)
วันนี้ (26 มิถุนายน 2557) เวลา 08.00 น.ที่วัดจงโก ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ว่าที่ ร้อยตรี ธานินทร์ ริ้วธงชัย ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี เป็นเจ้าภาพ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะตามโครงการพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะโดยมีพระครูประดิษฐ์นวการ เจ้าคณะอำเภอลำสนธิ เจ้าอาวาสวัดจงโก กล่าวสัมโมทนียกถา เพื่อให้ข้าราชการจากทุกส่วนราชการ และประชาชนในจังหวัดลพบุรีได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญตักบาตรและไหว้พระในวันธรรมสวนะ
จ.ลพบุรี ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด จังหวัด /ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (25/06/2014)
วันนี้ (25 มิ.ย.57) ที่โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี นายวีรัส ประเศรษโฐ ผู้แทนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ จากกระทรวงแรงงาน สำนักอามัย และกรมสุขภาพจิต ในนามคณะกรรมการตัดสินการประกวด จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและประเมินผลให้คะแนน การปฏิบัติงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร ซึ่งผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคกลางและตะวันออก โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู นักเรียนโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร ให้การต้อนรับ และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร ได้นำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการได้รับทราบและประเมินผล
จ.ลพบุรีจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ อสม.ร่วมใจ นำความสุขให้ปวงประชา “ศุกร์ สร้าง สุข” (25/06/2014)
วันนี้(25 มิ.ย. 57)เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์ประชุมสัมมนามนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ อสม.ร่วมใจ นำความสุขให้ปวงประชา “ศุกร์ สร้าง สุข” เพื่อสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีผ่านตัวแทนองค์กร ภาคราชการ และอาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งมีความจริงใจในการแก้ปัญหา โดยเน้นนำหลักธรรมทุกศาสนามาปฏิบัติ เช่นศีล 5 อย่างเคร่งครัด หรือการเข้าวัดปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นแนวทางแก้ปัญหาลดความขัดแย้งและนำความรักความสามัคคีกลับสู่สังคมไทยอีกครั้งในที่สุด
อธิบดีกรมพิธีการฑูตลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีตรวจดูความพร้อมก่อนนำคณะทูตานุฑูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสทัศนศึกษาโครงการตามพระราชดำริ (24/06/2014)
วันนี้ (24 มิถุนายน 2557) เวลา 11.30 น. ที่ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นายจักรี ศรีวชนะ อธิบดีกรมพิธีการทูต นายนริศโรจน์ เฟื่องระบิล รองอธิบดีกรมพิธีการทูต นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ ผู้อำนวยการกองแบบพิธี นางกรปภา จำรูญรัตน์ นักการทูตชำนาญการ และนายพงศธร จุฑาสมิต นักการทูตชำนาญการ ที่เดินทางลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีเพื่อตรวจดูความพร้อมในด้านต่างๆ ก่อนที่จะนำคณะทูตานุฑูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสทัศนศึกษาโครงการตามพระราชดำริในจังหวัดลพบุรี
มูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์ มอบทุนการศึกษาและข้าวสารตามโครงการอาหารกลางวัน (24/06/2014)
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 24 มิถุนายน 2557 ที่สำนักงานมูลนิธิลพบุรี สามัคคีสงเคราะห์ ถนนหน้าพระกาฬ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ครอบครัวฐานะค่อนข้างขัดสน และมอบข้าวสารโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน นักศึกษา โดยมี แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนคุณครู ผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมพิธี
จังหวัดลพบุรีจัดประชุมพระสังฆาธิการ (24/06/2014)
วันนี้ (24 มิถุนายน 2557) เวลา 09.00 น. ที่ วัดพัฒนาธรรมาราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดลพบุรี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุม และถวายความรู้เกี่ยวกับโครงการของจังหวัดที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน แด่พระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส จาก 5 อำเภอในจังหวัดลพบุรีได้แก่ อำเภอพัฒนานิคม อำเภอสระโบสถ์ อำเภอโคกเจริญ อำเภอหนองม่วง และอำเภอโคกสำโรง จำนวน 450 รูป พร้อมด้วยไวยาวัจกร อีกจำนวน 100 คน
ผู้ว่าฯลพบุรีประชุมติดตามสถานการณ์และการดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจจังหวัดลพบุรีเพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ (23/06/2014)
วันนี้ (23 มิถุนายน 2557) เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และการดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจจังหวัดลพบุรี เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ พร้อมด้วยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน
สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย จัดโครงการเสริมสร้างความมั่นคงอาชีพคนพิการทางสติปัญญาและผู้ดูแล ที่ จ.ลพบุรี (20/06/2014)
วันนี้ (20 มิถุนายน 2557) เวลา 10.00 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการเสริมสร้างความมั่นคงอาชีพคนพิการทางสติปัญญาและผู้ดูแล” ณ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ (อัศเจรีย์) เลขที่ 132/8 หมู่ 12 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดพุพะเนียง (20/06/2014)
วันนี้ (20 มิถุนายน 2557) เวลา 08.00 น.ที่วัดพุพะเนียง ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน นายจรัล ฟูเต็มวงศ์ พัฒนาการจังหวัดลพบุรี เป็นเจ้าภาพ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะตามโครงการพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะโดยมีพระครูรัตนธรรมธาดา เจ้าคณะอำเภอท่าหลวง-ลำสนธิ ฝ่ายธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดพุพะเนียง กล่าวสัมโมทนียกถา เพื่อให้ข้าราชการจากทุกส่วนราชการ และประชาชนในจังหวัดลพบุรีได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญตักบาตรและไหว้พระในวันธรรมสวนะ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการและประชาชน
โรงพยาบาลอานันทมหิดล ซ้อมแผนอบพยพผู้ป่วยกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประจำปี2557 (20/06/2014)
ที่โรงพยาบาลอานันทมหิดล ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พันเอกนิมิตร์ สะโมทาน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล เป็นประธานการซ้อมแผนเฝ้าระวังระงับอัคคีภัย และแผนอพยพผู้ป่วยในกรณีเกิดอัคคีภัย โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานรักษาพยาบาล หน่วยสนับสนุนรักษาพยาบาล และบก.หน่วยงาน จำนวน 80 นาย เข้าร่วมฝึกซ้อมฯในครั้งนี้
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (19/06/2014)
วันนี้(19 มิถุนายน 2557) เวลา 09.30 น. ที่ วัดธัญญะนิตยาราม(วัดหลุมข้าว) หมู่ที่ 7 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และ นำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน) เพื่อนำบริการด้านต่าง ๆและเครื่องอุปโภค บริโภค ของส่วนราชการในระดับจังหวัดทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งนำบริการเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบมาออกหน่วยบริการ เป็นการพบปะระหว่างผู้บริหารของจังหวัดกับประชาชนในพื้นที่
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (19/06/2014)
เวลา 08.00 น.วันนี้(19 มิถุนายน 2557)ที่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลขที่ 216 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมและปัญหายาเสพติด รวมทั้งปัญหาเด็กติดเกมส์ ท้องก่อนวัยอันควร
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี บูรณาการร่วมกันระดมกวาดล้างอาชญากรรมตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) (18/06/2014)
วันนี้ (18 มิถุนายน 2557)เวลา 16.00 น. ที่ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ภายใต้การอำนวยการของ พลโทเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และพลตำรวจตรีมนตรี ยิ้มแย้ม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี มีความห่วงใยในความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบเรียบร้อยของจังหวัดลพบุรี จึงจัดให้มีพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 18 – 24 มิถุนายน 2557นี้
จ.ลพบุรีจัด “สภากาแฟยามเช้า”สร้างสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการ (18/06/2014)
วันนี้(18 มิถุนายน 2557) เวลา 07.30 น.ที่กองบังคับการตำรวจภูธรลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการและสื่อมวลชน จำนวนกว่า 80 คน เข้าร่วมทำกิจกรรม Morning Brief (สภากาแฟยามเช้า)โดยครั้งนี้ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี นำโดย พลตำรวจตรี มนตรี ยิ้มแย้ม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อพบปะและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม จังหวัดลพบุรี เปิดค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (18/06/2014)
พลตรี สมชาย ฤกษ์พิชัย ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลคงคราม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เนื่องจากปัจจุบันเยาวชนไทยต้องเติบโตท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยปัญหาความขัดแย้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มที่มีแนวความคิดและความคิดเห็นต่างทางด้านการเมือง ตลอดจนกระแสโลกาภิวัฒน์ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายสลับซับซ้อน และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การช่วงชิงและการต่อสู้ในรูปแบบต่างๆ ที่นับวันจะมีความรุนแรง และนิยมการแก้ปัญหาด้วยการทำร้ายร่างกาย จนบาดเจ็บ และถึงขั้นเสียชีวิต
ธกส.ลพบุรี สามารถจ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าว ได้ครบถ้วนทุกรายแล้ว โดย ผู้ว่าฯ ลพบุรี ได้เป็นตัวแทนชาวนาขอบคุณ คสช. ที่สามารถคืนความสุขให้กับพี่น้องชาวนาได้โดยเร็ว (18/06/2014)
ที่ สำนักงาน ธกส.จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย พันเอก ศักดิ์ศรี งอยปัดพันธ์ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 13 นายพงศ์ทิวา ตีระแพทย์ ผอ.ธกส.ลพบุรี ได้ร่วมกันเป็นประธาน หย่อนใบประทวนใบสุดท้ายลงสู่กล่อง รับของ ธกส. และร่วมกันประกอบพิธีปิดการจ่ายเงินโครงการจำนำข้าว ปีการผลิต 2556/57 พร้อมกล่าวขอบคุณ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ช่วยจัดหางบประมาณในการนำมาจ่ายเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว
กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม นำ พ.ท.วันชนะ สวัสดี นักแสดงนำเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวร ร่วมกิจกรรมคืนความสุข ให้คนไทยในชาติ ที่ จ.ลพบุรี (18/06/2014)
พลตรี สมชาย ฤกษ์พิชัย ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามโครงการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนทุกภาคส่วน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนสร้างความเข้าใจให้กับชุมชน ในพื้นที่รอบค่ายฯ และประชาชนทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก พันโท วัชนะ สวัสดี ผู้บังคับกองพันที่ 1 กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ นักแสดงนำตำนานสมเด็จพระนเรศวร เข้าร่วมกิจกรรม

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66] 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ถัดไป>>