หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี2557 (26/02/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชวรวงค์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2557 นับเป็นปีที่ 98 ณ สหกรณ์การเกษตรนิคมสร้างตนเองเขตโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย / เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดลพบุรี ให้ทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์แก่ขบวนการสหกรณ์
จังหวัดลพบุรี เปิดการฝึกอบรมโครงการศักยภาพด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (26/02/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เป็นประธานเปิดโครงการ “ส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกิจกรรมที่ 2 พัฒนาอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด” ที่ห้องท้าวทองกีบม้า โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร (26/02/2014)
ที่ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนของโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมและปัญหายาเสพติด
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามโครงการตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก และการดำเนินการก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในจังหวัดลพบุรี (25/02/2014)
ที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 2 พร้อมด้วย นายชวลิต พิชาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน , นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ, นายวีรศักดิ์ ลดาคม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, นายอภัย สุทธิสังข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางเมธินี เทพมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจติดตามแผนงาน/ โครงการ จังหวัดลพบุรี ตามประเด็นนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา (25/02/2014)
ที่ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนของโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมและปัญหายาเสพติด
ทหารหน่วยรบพิเศษ ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันรบพิเศษ ประจำปี 2557 เพื่อระลึกถึงวีรกรรมอันหาญกล้าของทหารนักรบพิเศษ ที่ได้เสียสละเพื่อประเทศชาติ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (24/02/2014)
พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก เดินทางเป็นประธานประกอบพิธีสงฆ์ เนื่องใน วันรบพิเศษ ประจำปี 2557 ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการระลึกถึงวีรกรรม อันกล้าหาญ ของนักรบพิเศษ ที่ได้สละเลือดเนื้อ และชีวิต ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติในสมรภูมิรบต่างๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
จังหวัดลพบุรีจัดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพื้นบ้าน “เธียะเริ่มเจี๊ยะเปิงฟะ” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 (22/02/2014)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ วัดอัมพวัน ชมรมยุวชนไทยรามัญลพบุรี และสภาวัฒนธรรมตำบลบางขันหมาก ร่วมกันจัดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพื้นบ้าน“เธียะเริ่มเจี๊ยะเปิงฟะ” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 ณ วัดอัมพวัน ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน และเห็นคุณค่าความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงามของท้องถิ่นอันก่อให้เกิดความดีงามของท้องถิ่น
จังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน (22/02/2014)
จังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรม "สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน” เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางการเมือง และรับฟังปัญหาอุปสรรค ความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อนำไปสู่การแก้ไข ที่ห้องประชุมเสมาธรรมจักร วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี
ผู้ว่าฯลพบุรี เปิดงาน “วิถีชีวิตกลุ่มวัฒนธรรมงามสง่าด้วยผ้าทอ ลพบุรี”ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 (22/02/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน “วิถีชีวิตกลุ่มวัฒนธรรมงามสง่าด้วยผ้าทอ ลพบุรี” ณ เวทีกลาง งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี เปิดการแสดงหมากรุกคน ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (22/02/2014)
ที่ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี เปิดการแสดงหมากรุกคน ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เดินทางมาชมด้วย มีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจชมการแสดงเป็นจำนวนมาก
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ (21/02/2014)
ที่ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2557
จังหวัดลพบุรี ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี (20/02/2014)
ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายเนธิภัททิก์ เสฎฐิตานันท์ อัยการจังหวัดลพบุรี ได้ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของยาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อรายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงข้อมูลการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อจะนำไปสู่การปฏิบัติและหาทางแก้ไขปัญหายาเสพติด สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในจังหวัดลพบุรี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดลพบุรี (20/02/2014)
ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นพ.จักรกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเครือข่ายบริการที่ 4 พร้อมคณะตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557 ได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้คัดเลือกโครงการเข้าร่วมในการจัดทำแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการดูแลสุขภาพแรงงานต่างด้าว และโครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายสู่มาตรฐาน Primary GMP
ผู้ว่าฯลพบุรี ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดลพบุรี (19/02/2014)
ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2557 โดยมี พลตำรวจตรีมนตรี ยิ้มแย้ม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี นายเนธิภัททิก์ เสฏฐิตานันท์ อัยการจังหวัดลพบุรี และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (19/02/2014)
ที่ วัดอุทุมพรวนาราม หมู่ 4 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และ นำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ของปีงบประมาณ 2557
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ โรงเรียนขุนรามวิทยา (19/02/2014)
ที่ โรงเรียนขุนรามวิทยา ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนของโรงเรียนขุนรามวิทยา ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2557
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดลพบุรี (18/02/2014)
ที่ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1 / 2557 โดยมีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพียง เพื่อร่วมรับฟังระเบียบวาระการประชุมของทางคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดลพบุรี โดยที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบเรื่องคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางได้พิจารณาให้ใช้ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางฉบับใหม่จำนวน 2 ฉบับ
จังหวัดลพบุรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีบวงสรวง ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (16/02/2014)
ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 99 รูป หลังจากนั้นต่อด้วยพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อแสดงความเคารพรำลึกถึงพระคุณของพระมหากษัตริย์ไทยผู้ยิ่งใหญ่ พระองค์หนึ่งผู้สร้างเมืองลพบุรีให้เป็นราชธานีที่สอง และสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่เมืองลพบุรี และเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ประชาชนจังหวัดลพบุรีและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานแผ่นดินฯทุกคน อีกทั้งเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
เปิดฉากแล้วยิ่งใหญ่ตระการตา งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 ชมฟรี 9 วัน 9 คืน เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติบูรพระมหากษัตริย์ไทย (15/02/2014)
สำหรับบรรยากาศงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 ที่ จังหวัดลพบุรี ได้เปิดฉากขึ้นแล้ว อย่างเป็นทางการ ณ ภายในโบราณสถาน พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมืองลพบุรี โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ทั้งนี้ งานดังกล่าว ชาวลพบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานทหารในพื้นที่ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อย้อนอดีต สู่ประวัติศาสตร์อันเรืองรุ่ง กว่า 300 ปี ซึ่งเมืองลพบุรี เคยเป็นราชธานี แห่งที่ 2 รองจากพระนครศรีอยุธยา และถือเป็นช่วงยุคทองของสยามประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช องค์บูรพระมหากษัตริย์ไทย ผู้ทรงนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่เมืองลพบุรี และเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี เปิด “สวนแห่งความสุขเทศบาลท่าศาลา” ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 (15/02/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิด “สวนแห่งความสุขเทศบาลท่าศาลา” ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 ณ บริเวณเทวสถานปรางค์แขก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อให้พื้นที่โดยรอบของเทวสถานปรางค์แขก สวยสดงดงามด้วยดอกไม้พันธุ์ไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ สรรค์สร้างสวนแห่งความสุขแก่ชาวลพบุรี ให้ได้สัมผัสบรรยากาศมวลดอกไม้เมืองหนาว

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [67] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป>>