หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
คณะแพทย์ พยาบาล กำลังพล และ ครอบครัว โรงพยาบาลอานันทมหิดล ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหามหาราชินี (06/08/2014)
วันนี้(6 สิงหาคม 2557) เวลา 09.00 น. พลตรี สาโรช เขียวขจี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำคณะแพทย์ พยาบาล กำลังพล และครอบครัว เข้าร่วมประกอบ พิธีถวายราชสดุดี และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ มณฑลพิธีชั่วคราวห้องประชุมอาคารกัลยาณิวัฒนา ภายในโรงพยาบาลอานันทมหิดล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ส.ปชส.ลพบุรี จัดกิจกรรม “คืนความสุขให้ประชาชน คน อป.มช. จังหวัดลพบุรี” (06/08/2014)
วันนี้(6 สิงหาคม 2557) เวลา 09.00 น.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี นำโดย นายไชยยันต์ พงศะบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม“คืนความสุขให้ประชาชน คน อป.มช. จังหวัดลพบุรี” ในโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯและบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายพัฒนาจังหวัดลพบุรี” ณ ห้องท้าวทองกีบม้า โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อสอดรับกับนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์ และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการให้หน่วยงานราชการเป็นศูนย์กลางในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับประชาชนทุกภาคส่วน
จ.ลพบุรี จัดโครงการ รณรงค์ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ (06/08/2014)
วันนี้(6 สิงหาคม 2557) เวลา 05.45 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการและปล่อยขบวนรถจักรยาน ในโครงการ “รณรงค์ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ” ณ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ชมรมจักรยานในจังหวัดลพบุรี ตลอดจนประชาชนทั่วไป นำจักรยานมาร่วมกิจกรรม จำนวน 230 คน
ผู้ว่าฯลพบุรี พบคณะครูและนักเรียนโรงเรียนยางรากวิทยา ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯหน้าเสาธง” (05/08/2014)
วันนี้( 5 สิงหาคม 2557) เวลา 07.30 น. ณ โรงเรียนยางรากวิทยา อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพ ธงชาติ และพบปะนักเรียน ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯหน้าเสาธง” ของ ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน มีกิจกรรม ร้องเพลงชาติ กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
จ.ลพบุรี เปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านใหม่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (05/08/2014)
วันนี้( 5 สิงหาคม 2557) เวลา 10.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านใหม่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ของจังหวัดลพบุรี ณ วัดนาจาน ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 198 คน
จ.ลพบุรี เปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว แบบ “One Stop Service” (04/08/2014)
วันนี้(4 สิงหาคม 2557) เวลา 10.00 น นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ หรือวันสต็อป เซอร์วิส (one stop service) จังหวัดลพบุรี ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
จ.ลพบุรี เปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตามนโยบาย และแนวทางของ คสช. (04/08/2014)
วันนี้ (4 สิงหาคม 2557) เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ตามที่คณะรักษาความสบแห่งชาติ (คสช.)ได้มีประกาศที่ 96/2557 เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนเข้าร่วมในพิธี
จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมทำความสะอาดแม่น้ำลพบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (04/08/2014)
เช้าวันนี้( 4 สิงหาคม 2557) ที่ วัดเชิงท่า ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทำความสะอาดแม่น้ำลพบุรี ในโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อถวายเป็นราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 และกระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ชุมชน ปลูกจิตสำนึกความมีระเบียบเรียบร้อย และเสริมสร้างอุปนิสัยรักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดี
สำนักงาน ป.ป.ช. ลพบุรี จัดโครงการ “เยาวชนไทยหัวใจซื่อตรง” (02/08/2014)
วันนี้ ( 2 สิงหาคม 2557 ) เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี อ.เมืองลพบุรี ว่าที่ร้อยโท จตุรงค์ ศิริพานิชกร รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเยาวชนไทยหัวใจซื่อตรง ซึ่งทาง สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลพบุรี เป็นผู้ดำเนินโครงการฯ โดยมี นายสมยศ กาสี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 4 จำนวน 105 คน
จ.ลพบุรี จัดโครงการสะพานบุญแด่เด็กพิเศษไทย ครั้งที่ 2 เพื่อน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 (01/08/2014)
วันนี้(1 สิงหาคม 2557) เวลา 11.30 น. ที่ หอประชุมโรงอาหารโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีการจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา ในโครงการสะพานบุญแด่เด็กพิเศษไทย ครั้งที่ 2 เพื่อน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าว ชมรมเครือข่ายวัฒนธรรม ระดับอำเภอ ภาคชุมชนในจังหวัดลพบุรี ร่วมกันจัดขึ้น
รอง ผบ.ตร. มอบหมวกเยาวชนสัมพันธ์และปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด รุ่นที่ 1 ที่ จ.ลพบุรี (31/07/2014)
พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด รุ่นที่ 1 พร้อมมอบหมวกเยาวชนสัมพันธ์ และประกาศนียบัตรแก่ผู้ข้ารับการฝึกอบรม โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมไทเกอร์แคมป์ ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 (30/07/2014)
วันนี้(30 กรกฎาคม 2557)เวลา 10.00 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 พร้อมด้วย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดลพบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี
ผู้ว่าฯลพบุรี สั่งอพยพชาวบ้านริมน้ำป่าสักหลังตลิ่งพังออกจากพื้นที่ พร้อมสั่งโยธาเจาะตาน้ำใต้ดินนำเสาหรือแบริเออร์วางขวางทางดินในเบื้องต้นก่อน (30/07/2014)
บ่ายวานนี้(29 กรกฎาคม 2557) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โยธา ปภ. กรมเจ้าท่า ลงพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นบ้านของ นายมานะ หลาบงาม บ้านเลขที่ 1 ซึ่งได้รับผลกระทบจากดินริมตลิ่งแม่น้ำป่าสักทรุดตัวลงจนถึงตัวบ้านเป็นทางยาวหลายร้อยเมตร และมีความลึกกว่า10เมตร ซึ่งเบื้องต้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งให้ทางอบต.ท่ามะนาว และขอกำลังทหาร เข้ามาช่วยขนย้ายทรัพย์สินเพื่ออพยพชาวบ้านที่มีบ้านอยู่ริมแม่น้ำป่าสักจำนวน 3 หลังที่เกิดดินทรุด เนื่องจากอยู่ในความเสี่ยง พร้อมกับขอความร่วมมือให้มีการรื้อถอนบ้านออกก่อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ามาทำการแก้ไขในเบื้องต้นได้
จ.ลพบุรี จัดงานวันรณรงค์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนา (29/07/2014)
วันนี้(29 กรกฎาคม 2557) ที่ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษ ละโว้ธานี อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน “วันรณรงค์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนา”โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดกันขึ้น มีเกษตรกรเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าวให้ชาวนาได้นำเอาความรู้ในการผลิตข้าวที่ถูกต้องและเหมาะสมไปปฏิบัติในพื้นที่ตัวเอง
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้แก่กำนัน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี (29/07/2014)
วันนี้(29 กรกฎาคม 2557) ที่หอประชุมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ศูนย์เฉพาะกิจจังหวัดลพบุรีสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ จัดประชุมมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) และการแถลงผลการดำเนินงานตามนโยบายของ คสช.ของจังหวัดลพบุรี ในรอบ 2 เดือน (22 พ.ค.- 22ก.ค.57)ให้แก่กำนัน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี ในการเทิดทูนสถาบัน ลดความขัดแย้งทางความคิด และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยมี พลตรีชัยกร ประเสริฐสุข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 เป็นประธาน พร้อมด้วย นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ,นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ,รอง ผอ.รมน.จังหวัดลพบุรี (ท) ร่วมมอบนโยบายด้วย
จ.ลพบุรี เปิดโครงการร้านสวัสดิการเพื่อสังคม เพื่อฝึกการขายให้แก่เด็กที่พิการทางสติปัญญา (28/07/2014)
วันนี้( 28 กรกฎาคม 2557) พระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ และนายอภิสรรค์ สง่าศรี ปลัดจังหวัดลพบุรี ร่วมเปิดแพรคลุมป้าย “ร้านใจฟ้า” เป็นร้านสวัสดิการเพื่อสังคม ณ ร้านใจฟ้า ตรงข้ามปั๊มน้ำมัน ปตท.ละโว้ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นร้านที่มีการจำหน่ายอาหาร และจำหน่ายสินค้าราคาถูก ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการทางสติปัญญาให้ดีขึ้น เพื่อให้ได้ฝึกการทำงาน ฝึกการขาย การใช้จ่ายเงิน การคิดคำนวณและการจัดทำบัญชีอย่างง่าย ให้แก่นักเรียนที่พิการทางสติปัญญาของโรงเรียนปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี
กต.ตร. จังหวัดลพบุรี ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (23/07/2014)
วันนี้( 23 กรกฎาคม 2557) เวลา 10.00 น. ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ได้จัดประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดลพบุรี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน และมีคณะกรรมการ กต.ตร.จังหวัดลพบุรี โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานราชการและเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ.ห้องประชุมพิกุล บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการให้บริการประชาชน การแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ปัญหาจราจร ปัญหาความปลอดภัยของประชาชนในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดลพบุรี
วันสถาปนาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ครบรอบ 115 ปี (23/07/2014)
วันนี้( 23 กรกฎาคม 2557) เวลา 08.19 น. ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายอมรศักดิ์ เรืองรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย แขกผู้มีเกียรติ คณะครู นักเรียน ร่วมกันแสดงมุฑิตา กตัญญูกตเวทิตาแก่ผู้ต่อตั้งโรงเรียน คือ พระครูสังฆภารวาหมุนี (หลวงปู่เนียม ภุมมสโร) และท่านจอมพล แปลก พิบูลสงคราม เนื่องในพิธีวันสถาปนาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ครบรอบ 115 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล และน้อมรำลึกถึงพระคุณปูชนียบุคคลผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียน
จ.ลพบุรี จัดกิจกรรม “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ ร่วมปฏิบัติธรรม และทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 89 รูป” (22/07/2014)
วันนี้( 22 กรกฎาคม 2557) เวลา 07.00 น. ที่บริเวณลานหน้าเอนกประสงค์โรงเรียนวินิตศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำเหล่าข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีปฏิบัติธรรม และทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 89 รูป
ลพบุรีจัดประชุมชี้แจงข้อเท็จจริงการอพยพลิง (21/07/2014)
จากกระแสข่าวการอพยพประชากรลิง ๒,๐๐๐ ตัว ที่จังหวัดลพบุรี นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี จึงจัดให้มีการประชุมชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองลพบุรี นายจำเริญ สละชีพ กล่าวว่า ตามที่ได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากฝูงลิงที่ทำลายทรัพย์สิน ลักขโมยและทำร้ายเด็กนักเรียน ประชาชน ตลอดจนสร้างความสกปรกจากเศษอาหารที่มีผู้ใจบุญนำมาให้ฝูงลิงเหล่านี้ ทางจังหวัดลพบุรีจึงได้สั่งการให้นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว จึงได้ขอความร่วมมือไปยังหน่วยราชการที่มีหน้าที่โดยตรง ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในการจับฝูงลิงดังกล่าวได้ประมาณ ๘๐ ตัว และนำไปไว้ชั่วคราว ณ สวนสัตว์ลพบุรี ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [68] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ถัดไป>>