หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยสายแพทย์ทหารของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในโรงพยาบาล ที่ จ.ลพบุรี (17/07/2014)
พลโท ธีรยุทธ ศศิประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารบก พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจติดตาม และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานหน่วยสายแพทย์ทหารของกองทัพบก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบกองทัพภาคที่ 1 ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี พลตรีสาโรช เขียวขจี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล ให้การต้อนรับและนำคณะเยี่ยมชมการสาธิตการปฏิบัติการเต็มรูปแบบ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยตามแผนฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารสูง ของโรงพยาบาล เพื่อเป็นโมเดลในการกำหนดรูปแบบ ในการช่วยเหลือ
จ.ลพบุรี ปิดการอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด “โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง”จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2557 (16/07/2014)
วันนี้(16 กรกฎาคม 2557) เวลา 15.00 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานปิดการอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2557 ที่กองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ ศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายเอราวัณ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด ให้กลับตัวเป็นคนดีมีคุณภาพและกลับไปอยู่ในสังคมชุมชนได้อย่างปกติ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลพบุรีจัดโครงการร่วมรักสามัคคี เป็นพลเมืองดีของประเทศไทย (16/07/2014)
วันนี้(16 กรกฎาคม 2557) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลพบุรี จัดโครงการร่วมรักสามัคคี เป็นพลเมืองดีของประเทศไทย โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อสร้างความเข้าใจ ขจัดความขัดแย้งให้หมดไปจากพื้นที่และรับฟังความคิดเห็น ถือเป็นแนวทางในการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้การปรองดองสมานฉันท์เป็นไปอย่างยั่งยืน / ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหน้าที่พลเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
จ.ลพบุรีจัด “สภากาแฟยามเช้า”สร้างสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการ (16/07/2014)
วันนี้(16 กรกฎาคม 2557) เวลา 07.30 น.ที่บริเวณสนามหญ้าหน้าเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการและสื่อมวลชน จำนวนกว่า 80 คน เข้าร่วมทำกิจกรรม Morning Brief (สภากาแฟยามเช้า) โดยครั้งนี้ เทศบาลเมืองลพบุรี นำโดย นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อพบปะและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) (15/07/2014)
วันนี้ (15 กรกฎาคม 2557) เวลา 13.00 น. วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดลพบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลโคกตูม ร่วมจัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด ณ โรงเรียนโคกตูมวิทยา ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ เครื่องจักรกล และยานพาหนะ เพื่อเป็นการลดรายจ่ายให้กับประชาชน ตลอดจนให้ความรู้เรื่องการบำรุงรักษาและการซ่อมบำรุงเบื้องต้น / เพื่อพัฒนาและยกระดับช่างชุมชนโดยการเพิ่มทักษะจากการฝึกปฏิบัติจริงกับทีมช่างซ่อม ประจำศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
จังหวัดลพบุรี บูรณาการออกเยี่ยมสถานประกอบกิจการ (15/07/2014)
วันนี้ (15 กรกฎาคม 2557) เวลา 09.30 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ซึ่งเป็นการตรวจติดตามแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2557ของจังหวัดลพบุรี เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างภาครัฐกับผู้ประกอบกิจการ และให้สถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมายปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งรับทราบปัญหา/อุปสรรค และแนะนำแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ณ บริษัท เบทาโกร เซฟตี้มีท แพคกิ้ง จำกัด เลขที่ 215 หมู่ 1 ถนนพระพุทธบาท – เขาสูง ตำบลช่องสาลิกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ นำพวงมาลาพระราชทาน ถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต (11/07/2014)
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ วงเวียนเทพสตรี จังหวัดลพบุรี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำเหล่าข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน เนื่องในเทศกาล วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา (11/07/2014)
วันนี้(11 กรกฎาคม 2557) เวลา 09.00 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานนำเหล่าข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมประกอบพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ได้ทรงพระราชทานให้แก่วัดต่างๆ ทั่วประเทศ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้น ภายในพระอุโบสถวัดกวิศราราม ราชวรวิหาร ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งวัดดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในวัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระราชทานเทียนจำนำพรรษา พระราชทาน ให้เป็นประจำทุกปี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำพุทธศาสนิกชน ร่วมกันประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา (11/07/2014)
ที่บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดกวิศราราม ราชวรวิหาร ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลพบุรี นุ่งขาวห่มขาว ประกอบพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ จำนวน 3 รอบ เพื่อเป็นการตั้งจิตให้สงบและระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ทั้งพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ และเหตุการณ์ที่สำคัญ 3 ประการ ที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล คือ เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรก เป็นวันที่เกิดอริยสงฆ์สาวกในพระพุทธศาสนาขึ้นเป็นครั้งแรก และเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัย ครบ 3 ประการ
ผู้ว่าฯลพบุรี นำข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (11/07/2014)
เมื่อเวลา 07.00 น.วันนี้(11 กรกฎาคม 2557) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการ พ่อค้าและประชาชน ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 56 รูปโดยมี พระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี กล่าวสัมโมทนียกถา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ บริเวณพระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ทหารร่วมตรวจโกดังเก็บข้าวลพบุรี พบอยู่ครบตามจำนวน (10/07/2014)
พลตรีชัยกร ประเสริฐสุข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายชาตรี โชไชย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานคณะคณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว ชุดที่ 30 จังหวัดลพบุรี ได้นำกำลังทหาร และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจข้าว โกดังที่ 7 ของคลังสินค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญทรัพย์ ลพบุรี เลขที่ 7/3 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการศูนย์ประสานงานบ้านพักเด็กฯประจำอำเภอ (10/07/2014)
วันนี้(10 กรกฎาคม 2557) เวลา 09.00 น. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี เปิดโครงการศูนย์ประสานงานบ้านพักเด็กฯประจำอำเภอ โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ณ โรงแรมสบายโฮเต็ล ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในชุมชนทุกกลุ่มเป้าหมาย
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีปฏิญาณตนและลงนามงดเหล้าเข้าพรรษา พร้อมเปิดโครงการ เทศกาลเข้าพรรษา สามเดือนเพื่อแม่ หกเดือนเพื่อพ่อ งด-ลดเหล้า เมาไม่ขับ (10/07/2014)
วันนี้( 10 กรกฎาคม 2557) เวลา 10.00 น.นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำประชาชนชาวลพบุรี กล่าวคำปฏิญาณตนและลงนามงดเหล้าเข้าพรรษา ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเปิดโครงการ เทศกาลเข้าพรรษา สามเดือนเพื่อแม่ หกเดือนเพื่อพ่อ งด-ลดเหล้า เมาไม่ขับ ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าเทพเนรมิต ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อเสริมสร้างความปองดองสมานฉันท์ ตำบลซับจำปา ณ พื้นที่ป่าจำปีสิรินธร (09/07/2014)
วันนี้ (9 กรกฎาคม 2557) เวลา 10.30 น. พระครูอุดมวรลักษณ์ เจ้าคณะอำเภอท่าหลวง นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมเปิดโครงการกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเสริมสร้างความปองดองสมานฉันท์ ตำบลซับจำปา ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป่าจำปีสิรินธร ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน ได้แสดงออกถึงความสามัคคี ร่วมคิดร่วมทำ ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมถึงได้เห็นคุณค่าของการร่วมอนุรักษ์ หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม จ. ลพบุรี เปิดค่ายทหารจัดงานวันพร้อมญาติหารใหม่ พร้อมคืนความสุขให้ญาติทหารใหม่ (09/07/2014)
ที่ หน้ากองบัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม อ.เมือง จ. ลพบุรี พลตรี สมชาย ฤกษ์พิชัย ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ ได้เป็นประธาน เนื่องในวันพร้อมญาติทหารใหม่ ประจำปี 2557 ผลัดที่ 1 พร้อมทั้ง จัดกิจกรรมคืนความสุขให้กับญาติทหารใหม่ ที่เดินทางมาจากภูมิลำเนาต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ทหารใหม่ ทั้ง 385 นาย ซึ่งได้ผ่านการฝึกในขั้นตอนสำคัญในช่วงแรก และถูกหล่อหลอมปรับปรุงลักษณะท่าทาง จากพลเรือนมาเป็นทหารโดยสมบูรณ์
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ บูรณาการทุกภาคส่วน นำกลุ่มพลังมวลชน กว่า 15,00 คน ร่วมกัน ปล่อยปลา ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ (09/07/2014)
พลโทเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พร้อมด้วย นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และ พลตำรวจเอก สมศักดิ์ แขวงโสภา ผู้อำนวยการศูนย์ลูกเสือชาวบ้านในบรมราชานุเคราะห์ ร่วมกันเป็นประธาน นำเหล่าข้าราชการทหาร ตำรวจ คณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน และประชาชนทั่วไป ร่วมถวายราชสักการะ เฉลิมพระเกียรติฯ ถวายพระพรชัยมงคล ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
จังหวัดลพบุรี จัดงานของดีอำเภอลำสนธิ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 (05/07/2014)
วันนี้(5 กรกฎาคม 2557) เวลา 10.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานของดีอำเภอลำสนธิ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 โดยมีนายชรินทร์ ทองสุข นายอำเภอลำสนธิ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ให้การต้อนรับและเข้าร่วมงาน ณ บริเวณหน้าวัดหนองรี หมู่ 1 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการร่วมใจ ปลูกป่า ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2557 (05/07/2014)
วันนี้ (5 กรกฎาคม 2557) เวลา 09.00 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย พลตำรวจตรี มนตรี ยิ้มแย้ม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี พันตำรวจเอก ประสพโชค พร้อมมูล รองผู้บังคับกองปราบปรามและมูลนิธิชุมชนเข้มแข็ง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล นายอำเภอชัยบาดาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ หัวหน้าส่วนราชการ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังลพบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี มูลนิธิชุมชนเข้มแข็งมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี นักเรียนโรงเรียนสัตยาไส รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนมากกว่า 300 คน ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจปลูกป่า ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2557”
ปภ.ลพบุรี จัดประชุมประชาคม อปพร. ประจำจังหวัด ประจำปี 2557 (04/07/2014)
วันนี้ (4 กรกฎาคม 2557) เวลา 13.30 น.ที่ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พลตรี ชัยกร ประเสริฐสุข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 เป็นประธานการประชุมประชาคม อปพร. (อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน) ระดับจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2557 โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุม สำหรับวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของจังหวัดลพบุรี ได้รวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารศูนย์ อปพร. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ และสมาชิก อปพร.ในสังกัด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (04/07/2014)
เช้าวันนี้(4 กรกฎาคม 2557) เวลา 09.15 น. ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชันษาครบ 57 ปี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และประเทศชาติ และพระองค์ทรงเป็นผู้พระราชทานพระนามเป็นชื่อโรงเรียนนามว่า “โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย” ชาวจุฬาภรณ์ฯทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงกำหนดให้เป็นวันเกียรติยศแห่งลูกจุฬาภรณ์ฯ ซึ่งลูกจุฬาภรณ์ฯทุกคนต่างภูมิใจและชื่นชมโสมนัสในวันนี้เป็นอย่างยิ่ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>