หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
ผู้ว่าฯ ลพบุรี มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอเมืองลพบุรี (08/11/2017)
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล ให้กับหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน ของตำบลต่างๆ ในอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
อ่าน 23 ครั้ง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑ (08/11/2017)
แหล่งข่าวจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรด้านเงินทุนหมุนเวียนและสร้างความเข็มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกร ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านบริหารจัดการภาครัฐ โดยสรุปสาระสำคัญของแนวทางการช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คือ สนับสนุนสินเชื่อให้กับสถาบันเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมีการจัดทำทะเบียนอย่างถูกต้องนำไปใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖๐/๒๕๖๑ กับกรมส่งเสริมการเกษตร ช่วยดูดซับปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงที่ผลผลิตออกมาก
อ่าน 16 ครั้ง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการช็อปช่วยชาติ เริ่ม ๑๑ พ.ย.-๓ ธ.ค.๒๕๖๐ หักภาษีได้ ๑๕,๐๐๐ บาท กระตุ้นเศรษฐกิจได้ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท (08/11/2017)
นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี ๒๕๖๐(มาตรการช็อปช่วยชาติ) ซึ่งจะเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับการซื้อสินค้า หรือรับบริการจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระหว่างวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน-๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท โดยการซื้อสินค้าและรับบริการจะต้องเป็นการซื้อสินค้าและรับบริการในประเทศเท่านั้น และสินค้านั้นไม่รวมถึงสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ น้ำมัน เรือ ก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
อ่าน 18 ครั้ง
กระทรวงแรงงานเน้นย้ำให้สถานประกอบการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย (08/11/2017)
แหล่งข่าวจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แจ้งว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ห่วงความปลอดภัยนายจ้างและลูกจ้าง ขอให้นายจ้างเจ้าของสถานประกอบการ และลูกจ้าง รวมทั้งผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไป นายจ้างต้องจัด ให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
อ่าน 15 ครั้ง
กระทรวงยุติธรรม เฝ้าระวังการขนส่งยาเสพติด ผ่านพัสดุภัณฑ์ (08/11/2017)
แหล่งข่าวจากกระทรวงยุติธรรม แจ้งว่า ปัจจุบันกลุ่มผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้ปรับเปลี่ยนการลักลอบขนส่งยาเสพติด ผ่านผู้ประกอบกิจการขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์มากขึ้น ซึ่งถือเป็นสถานการณ์ยาเสพติดที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ร่วมลงนาม ”บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการขนส่ง” กับกรมการขนส่งทางบก กรมศุลกากร การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัท ขนส่ง จำกัด และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เตรียมความพร้อม และเตรียมการป้องกันมิให้สถานประกอบการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ถูกใช้เป็นช่องทางในการลักลอบลำเลียงยาเสพติด
อ่าน 12 ครั้ง
ข้อความประชาสัมพันธ์ (08/11/2017)
สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั่วทุกมุมโลก ร่วมส่งภาพแห่งความทรงจำและระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในมุมมองต่าง ๆ
อ่าน 12 ครั้ง
กรมการขนส่งทางบก เข้มงวดการใช้รถป้ายแดง กำหนดระยะเวลา3เดือน(ตั้งแต่1ต.ค.-31ธ.ค. 60) (08/11/2017)
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 พบรถป้ายแดงไม่จดทะเบียนภายใน 60 วัน นับจากวันรับรถปรับทันทีในอัตราเบื้องต้น พร้อมเตรียม ดีเดย์ 1 มกราคม 2561 เข้มมาตรการรถป้ายแดงต้องจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับจากวันรับรถ
อ่าน 14 ครั้ง
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี ประกาศผลคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2560 (08/11/2017)
นางสาวมาลัย สุจิภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี จัดประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2560 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยในคำขวัญต้องมีชื่อจังหวัดลพบุรีหรือคำว่า "ละโว้" และมีคำภาษาอังกฤษคู่กันด้วย เพื่อให้ สำนักงาน ป.ป.ช.นำผลการประกวดคำขวัญต่อต้านคอร์รัปชั่นที่ชนะเลิศแต่ละจังหวัดไปผลิตบนผืนผ้าสีขาวและนำมาเย็บต่อกันทั้ง 76 จังหวัด สำหรับใช้ในการแสดงเชิงสัญลักษณ์ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2560
อ่าน 33 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้ส่วนราชการของอำเภอเมืองลพบุรี (07/11/2017)
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. ที่ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล ให้กับหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน ของตำบลต่างๆ ในอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
อ่าน 12 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดเวทีสมัชชาสุขภาพภายใต้แนวคิด "คนลพบุรีไม่ทอดทิ้งกัน" (07/11/2017)
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อำเภอเมืองลพบุรี นายสุรพงษ์ พรมเท้า รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดลพบุรี โดยมีจิตอาสาภาคประชาชนกว่า 180 คนเข้าร่วมประชุม สำหรับสมัชชาสุขภาพจังหวัดลพบุรี เป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการของนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ซึ่งมีเป้าหมายและทิศทางที่จะนำไปสู่การมีสุขภาวะ ของคนและสังคม เป็นกลไกเชื่อมประสานให้ภาคส่วนต่างๆในสังคมเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมานฉันน์ เพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพร่วมกัน โดยมีร่างระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 4 ระเบียบวาระ
อ่าน 13 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เปิดงานประเพณีลอยกระทง “ย้อนยุคจอมพล ป.พิบูลสงคราม”อย่างยิ่งใหญ่ (07/11/2017)
ค่ำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 19.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง "ย้อนยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม" ณ วงเวียนศรีสุริโยทัย (วงเวียนสระแก้ว) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีประชาชนจำนวนมากพากันแต่งกายย้อนยุคสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัยจอมพลป.พิบูลสงคราม เข้าร่วมในขบวนแห่และเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี
อ่าน 17 ครั้ง
สภากาชาดไทยมอบชุดธารน้ำใจพร้อมน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี (07/11/2017)
ด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงทราบถึงความเดือดร้อนที่ราษฎรได้รับจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้นำชุดธารน้ำใจพระราชทานพร้อมน้ำดื่ม มามอบให้กับราษฎรที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในอำเภอบ้านหมี่ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 จำนวน 2,906 ชุด ในพื้นที่ตำบลหนองกระเบียน ตำบลบ้านกล้วย ตำบลบ้านทราย และตำบลหนองทรายขาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
อ่าน 11 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 (16/08/2017)
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติฯ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า
ข้าราชการและประชาชนชาวลพบุรี ร่วมทำดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 (04/08/2017)
วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่ บริเวณห้องโถง ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ข้าราชการสำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี และประชาชนที่มาติดต่อราชการ ร่วมกิจกรรมทำดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นการแสดงความรัก ความสามัคคี และบูรณาการ การมีส่วนร่วมของภาคราชการและประชาชน
อ่าน 70 ครั้ง
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี จัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจสีขาว จังหวัดลพบุรี "เมล็ดพันธุ์แห่งความดี เยาวชนลพบุรีโตไปไม่โกง"ประจำปี 2560 (04/08/2017)
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี จัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจสีขาว "เมล็ดพันธุ์แห่งความดี เยาวชนลพบุรีโตไปไม่โกง" ประจำปี 2560 โดยให้ความรู้ ความเข้าใจ พร้อมส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
อ่าน 94 ครั้ง
กองพลทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ "เข้าพรรษา เข้าวัง(นารายณ์ราชนิเวศน์) ฟังธรรม ทุกวันพฤหัสบดี" เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา (03/08/2017)
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น ที่พระที่นั่งสุธาสวรรย์ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม จังหวัดลพบุรี ได้จัดโครงการ “เข้าพรรษา เข้าวัง (นารายณ์ราชนิเวศน์) ฟังธรรม ทุกวันพฤหัสบดี" ประจำปี 2560 โดยมี นางสวามินี อิสระทะ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พลตรีธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ ข้าราชการสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยกำลังพลของกองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม จังหวัดลพบุรี และพุทศาสนิกชนชาวลพบุรี ได้เข้าร่วมฟังการแสดงพระธรรมเทศนาจากพระมหาบำรุง ปิยาจาโร วัดเสาธงทอง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 78 ครั้ง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชนจิตอาสา ร่วมใจเพาะต้นกล้าดอกดาวเรือง เพื่อปลูกรอบศาลากลางถวายเป็นพระราชกุศล (03/08/2017)
วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี(หลังเก่า) นางสวามินี อิสระทะ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชนจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจกันเพาะต้นกล้าดอกดาวเรือง จำนวน 200 ต้น เพื่อนำไปปลูกประดับรอบศาลากลางจังหวัดลพบุรี เพื่อให้ต้นดาวเรืองออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่งในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อ่าน 63 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เร่งดูแลสุขภาพสัตว์ของอำเภอลำสนธิที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก (01/08/2017)
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวกับผู้สื่อข่าวถึงกรณีเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอลำสนธิ ว่า จากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนราษฎรเมื่อวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา พื้นที่การเกษตรและปศุสัตว์เสียหายหลายตำบล โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำบลหนองรี ทำให้ โคนม โคเนื้อ สุกร แพะ และสัตว์ปีก จำนวนหนึ่งได้รับผลกระทบ ซึ่งจากการช่วยเหลือเบื้องต้น ตั้งแต่น้ำเริ่มเข้าพื้นที่อำเภอลำสนธิ ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ฝ่ายท้องถิ่น และกำลังทหาร ได้ช่วยเคลื่อนย้ายสัตว์ที่ประสบภัยมาอยู่ในพื้นที่สูง โดยสามารถช่วยเหลือได้เป็นจำนวนมาก แต่มีลูกสัตว์บางส่วนที่ถูกน้ำพัดพาไป ซึ่งทางราชการจะเยียวยาต่อไป
อ่าน 58 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี พร้อมผู้บังคับการกองบิน 2 หารือหาแนวทางการแก้ไขฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วม อ.ชัยบาดาล พร้อมขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ตรวจสอบเส้นทางน้ำ (01/08/2017)
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. ที่โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนาวาอากาศเอกเจษฎา แท่งทองคำ ผู้บังคับการกองบิน 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ กำลังพลของกองบิน 2 ลพบุรี ที่ได้เข้าช่วยเหลือฟื้นฟูโรงเรียนวัดโพธิ์งาม ต.หนองยายโต๊ะ ในช่วงที่เกิดสถานการณ์อุทกภัย โดยได้ร่วมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางการแก้ไขฟื้นฟู และรับฟังบรรยายสรุปพื้นที่เสียหายของโรงเรียน โดยมีนายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือ
อ่าน 56 ครั้ง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานหญ้าเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยใน จ.ลพบุรี (01/08/2017)
ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้รับพระบรมราชานุญาตจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ดำเนินการแจกจ่ายหญ้าพระราชทานช่วยเหลือชาวบ้านในจังหวัดที่ประสบอุกภัย โดยในวันนี้ (1 สิงหาคม 2560) เวลา 09.30 น. ที่บริเวณด่านกักกันสัตว์ลพบุรี เลขที่ 77 หมู่ 10 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีรับมอบหญ้าพระราชทาน และปล่อยขบวนรถบรรทุกหญ้าพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอลำสนธิ
อ่าน 54 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ถัดไป>>