หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
ความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (25/05/2018)
นางสวามินี อิสระทะ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 รับทราบผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยขณะนี้ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลอยู่ระหว่างลงพื้นที่ครั้งที่ 4 (16 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2561) เพื่อสร้างความรับรู้เข้าใจและมีส่วนร่วม ในประเด็นการพัฒนาเทคโนโลยี การร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด การให้ข้อมูลแก่เกษตรกรเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการปลูกข้าวคุณภาพดี ที่จะทำให้ราคาข้าวสูงขึ้น รวมทั้งมาตรการช่วยเหลืออื่น เช่น การลดต้นทุนการผลิต
อ่าน 10 ครั้ง
ครม.อนุมัติ ร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ... (25/05/2018)
นางสวามินี อิสระทะ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 อนุมัติร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป่าชุมชน พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สาระสำคัญประกอบด้วย 1.กำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งป่าชุมชน เช่น เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน
อ่าน 17 ครั้ง
จังหวัดลพบุรีร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก นอกจากจะย่นระยะทางการติดต่อราชการแล้วยังสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวอย่างมาก (24/05/2018)
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ที่ หอประชุมอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะครั้งสุดท้ายก่อนสรุปรูปแบบโครงการ นำเสนอของบประมาณนอกจากจะย่นระยะทางการติดต่อราชการแล้วยังสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวอย่างมาก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จังหวัดลพบุรีได้นำเสนอตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มุ่งให้บรรลุวิสัยทัศน์ ประเทศมีความมั่นคงประชาชนมั่งคั่ง บนรากฐานของความยั่งยืน
อ่าน 10 ครั้ง
ชาวบ้านร้องทุกข์ น้ำในลำห้วยขมิ้น ต้นน้ำเพื่อการเกษตรและเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ของจังหวัดลพบุรี มีสีเปลี่ยนและมีกลิ่นเหม็น (24/05/2018)
ชาวบ้านร้องทุกข์ น้ำในลำห้วยขมิ้น ต้นน้ำเพื่อการเกษตรและเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ของจังหวัดลพบุรี มีสีเปลี่ยนและมีกลิ่นเหม็น ส่งผลให้ปลาจำนวนมากลอยขึ้นมาตายตลอดทั้งวัน วอนผู้เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบเป็นการด่วน
อ่าน 10 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2561 (24/05/2018)
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่วัดหนองรี หมู่ 1 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ ในพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2561”
อ่าน 10 ครั้ง
จ.ลพบุรี เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามแผน ครบ80 เปอร์เซ็นต์ เดือนมิถุนายนนี้ (24/05/2018)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561เวลา13.00น. นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดลพบุรี ครั้งที่1/2561 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบแนวทางการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
อ่าน 16 ครั้ง
ป.ป.ช.ลพบุรี จัดประชุม ชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี (23/05/2018)
วันที่ 16 พ.ค. 2561 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
อ่าน 10 ครั้ง
ป.ป.ช.ลพบุรี บรรยายเรื่องการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ อปท. และการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (23/05/2018)
วันที่ 8 พ.ค. 2561 ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นางนันทวัณณ์ หอมทรัพย์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ อปท. และการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
อ่าน 23 ครั้ง
ป.ป.ช.ลพบุรี ให้ความรู้เรื่องการต่อต้านการทุจริต แก่เยาวชนช่อสะอาด (23/05/2018)
วันที่ 19 พ.ค. 2561 ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางนันทวัณณ์ หอมทรัพย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการต่อต้านการทุจริต แก่เยาวชนช่อสะอาด
อ่าน 31 ครั้ง
จ.ลพบุรี พายุฝนพัดถล่มในพื้นที่หลายตำบล ของอำเภอเมืองลพบุรี บ้านเรือนประชาชน เสียหายกว่า 140 หลังคาเรือน (22/05/2018)
จ.ลพบุรี พายุฝนพัดถล่มในพื้นที่หลายตำบล ของอำเภอเมืองลพบุรี บ้านเรือนประชาชน เสียหายกว่า 140 หลังคาเรือน พืชไร่ พืชสวน ได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ขณะที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จัดกำลังพลลงพื้นที่ร่วมกับทางอำเภอ ให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นการด่วนแล้ว
อ่าน 10 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัด“สภากาแฟยามเช้า” กิจกรรม Morning Brief สร้างสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการ (22/05/2018)
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น.ที่ ห้องประชุมภานุสรณ์ สนง.ชลประทานที่ 10 ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการ จำนวนกว่า 80 คน เข้าร่วมหารือพบปะยามเช้า หรือสภากาแฟ (MORING BRIEF) ตามที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี โดยนายไชยรัตน์ นวีภาพ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชน ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือข้อราชการ และประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
อ่าน 10 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรจังหวัดเคลื่อนที่ (22/05/2018)
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 จังหวัดลพบุรี โครงการคลินิกเกษตรจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดโพธิ์งาม อำเภอชัยบาดาล โดยผู้ว่าราชจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน และนายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดในรูปแบบของการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ภาคเอกชนได้ให้การสนับสนุนร่วมงานด้วย
อ่าน 9 ครั้ง
กองทุนยุติธรรมสามารถแก้ปัญหาคนจนนอนคุกและเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนที่ด้อยโอกาส ไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ (22/05/2018)
คนจนนอกคุก คนรวยนอนบ้าน" เป็นวลีที่สะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นจริงของสังคมปัจจุบันที่ "เงิน"ยังเป็นปัจจัยสำคัญ ซื้อได้เกือบทุกอย่าง แม้แต่อิสรภาพของตัวเอง กระทรวงยุติธรรมโดยกองทุนยุติธรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญของประชาชนทุกคนและต้องการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม ให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเงิน ซึ่งกองทุนยุติธรรมก่อตั้งมาแล้วกว่า 10 ปี ทั้งนี้รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายธวัชชัย ไทยเขียว ยังเปิดเผยว่าตั้งแต่ปี 2549- 2561 กองทุนยุติธรรมได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้วเป็นเงินกว่า 795 ล้านบาท โดยเป็นเงินช่วยเหลือปล่อยตัวชั่วคราวถึง 697 ล้านบาท
อ่าน 11 ครั้ง
จ.ลพบุรี อำเภอลำสนธิได้รับความเสียหายจากพายุฝนฟ้าคะนอง (22/05/2018)
วันที่ 21พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00น. นายสายชล จันทร์เพ็ญนายอำเภอลำสนธิ ได้ออกพื้นที่สำรวจความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนจากเหตุพายุฝนฟ้าคะนอง โดยในเบื้องต้นมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายดังนี้ ในพื้นที่หมู่ 2 ต.ซับสมบูรณ์ บ้านเรือนจำนวน 1 หลัง ในพื้นที่หมู่ 12 ต.กุดตาเพชร บ้านเรือนจำนวน 2 หลัง โรงเรือนเก็บพืชผลทางการเกษตร 4โรงเรือน โดยได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว
อ่าน 13 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี สำรวจเส้นทางน้ำเตรียมส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามรอยเสด็จสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทางชลมารค (20/05/2018)
วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น .ที่ วัดเชิงท่า ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นำคณะนักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 4 จำนวน 24 คน ซึ่งนำโดยนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ ลงเรือสำรวจเส้นทางน้ำเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ชื่อว่า "ตามรอยเสด็จสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทางชลมารค"
อ่าน 8 ครั้ง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดงาน "เจ้าพระยา-ป่าสัก Expo 2018 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2" (18/05/2018)
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.20 น. ที่พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก Expo 2018 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2" เป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้แก่ หอการค้ากลุ่มจังหวัด สภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP) กลุ่มผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "มหกรรม Expo วิถีไทย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0" ตามที่รัฐบาลมีนโยบาย Thailand 4.0
อ่าน 7 ครั้ง
จ.ลพบุรี เชิญชวนคลายร้อนพักผ่อนหย่อนใจที่น้ำตกวังก้านเหลือง (18/05/2018)
ช่วงวันหยุดพักผ่อนสุดสัปดาห์ เที่ยวคลายร้อนพักผ่อนหย่อนใจ ได้ที่น้ำตกวังก้านเหลือง ตัวน้ำตกอยู่ระหว่างอำเภอชัยบาดาลและอำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี และที่ทำการสวนรุกชาติน้ำตกวังก้านเหลือง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ขณะนี้มีน้ำให้นักท่องเที่ยวลงเล่นได้ตลอดทั้งปี
อ่าน 9 ครั้ง
แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน (18/05/2018)
นางสวามินี อิสระทะ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ว่า จะเดินหน้าขับเคลื่อนแผนงานปฏิรูปประเทศไปในทิศทางที่แก้ปัญหาได้ ดำเนินการตามความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งทุกภาคส่วนมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติ และย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยระยะเวลาควบคู่กับการสร้างความรับรู้ความเข้าใจกับประชาชน ขอให้ข้าราชการทุกคนทบทวนบทบาทในฐานะผู้ปฏิบัติ เพราะข้าราชการเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนร่วมกับภาคเอกชน และประชาชน ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ปัญหาความอำนวยความสะดวก ปัญหาการลงทุน หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆที่สำคัญต้องไม่ให้ปัญหาต่างๆนำมาซึ่งความวุ่นวายมากขึ้นกว่าเดิม
อ่าน 16 ครั้ง
การดำเนินการและใช้ประโยชน์ จาก Big Data (18/05/2018)
นางสวามินี อิสระทะ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) จัดแสดงนิทรรศการเรื่อง การดำเนินการและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยมีบูธนำเสนอผลงานการขับเคลื่อน Big Data ของภาครัฐ 4 เรื่อง
อ่าน 9 ครั้ง
บัญชาการสงครามพิเศษ มอบถังน้ำกลางสำหรับบรรจุน้ำดื่มสะอาด ขนาด 1,500 ลิตร จำนวน 7 ถัง ให้แก่ประชาชน ใน 7 หมู่บ้าน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งใน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี (18/05/2018)
พลโท สุนัย ประภูชเนย์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา จัดรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ พร้อมกำลังพลกว่า 10 นาย ทำการเคลื่อนย้ายถังบรรจุน้ำขนาดใหญ่ ขนาด 1,500 ลิตร จำนวนถัง ออกจากที่ตั้งหน่วย ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี ออกเดินทางไปยัง อำเภอบ้านหมี่ และ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ระยะทางราว 50 กิโลเมตร เพื่อนำถังน้ำทั้ง 7 ใบ กระจายไปติดตั้ง สำหรับเป็นถังน้ำกลางประจำหมู่บ้าน สำหรับรองรับน้ำฝน และน้ำดื่มสะอาดที่ทางหน่วยราชการ นำไปแจกจ่ายให้ในช่วงที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ 2 อำเภอ 5 ตำบล รวม 7 หมู่บ้าน ตามที่ศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยของแต่ละอำเภอได้ร้องขอ
อ่าน 23 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ถัดไป>>