หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “พลังคนรุ่นใหม่ สวมหัวใจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” (04/06/2018)
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “ความเป็นไทยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การประกวดบทร้อยกรอง และการประกวดบทเพลง ภายใต้หัวข้อ “พลังคนรุ่นใหม่ สวมหัวใจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
อ่าน 15 ครั้ง
วันดื่มนมโลก ปี 2561 รณรงค์ให้คนไทยดื่มนมทุกวัน “นมยิ่งดื่ม ยิ่งดี” (03/06/2018)
ปลัดเกษตรฯ เปิดงานวันดื่มนมโลก ประจำปี 2561 เน้นให้ความรู้คุณประโยชน์ของนม เสริมสร้างสุขภาพที่เหมาะสมกับทุกวัย พร้อมการออกบูธนมหลากหลาย เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์วันดื่มนมโลก เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานเปิดงาน “วันดื่มนมโลก ปี 2561 (Wolrd Milk day 2018)” โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาการตำแหน่งอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงานงานกิจกรรม “วันดื่มนมโลก ปี 2561 (World Milk Day 2018)” เพื่อรณรงค์ให้คนไทยทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ปรับทัศนคติและสร้างนิสัยการดื่มนมทุกวัน เพื่อสุขภาพที่ดี มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ภายใต้แนวคิด “นมยิ่งดื่ม ยิ่งดี”
คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. .... (02/06/2018)
นางสวามินี อิสระทะ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้
อ่าน 14 ครั้ง
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มเติมภายใต้โครงการ ไทยนิยมยั่งยืน (02/06/2018)
นางสวามินี อิสระทะ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560
อ่าน 1463 ครั้ง
รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ พร้อมรับฟังปัญหาจากเกษตรกร จ.ลพบุรี (01/06/2018)
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำทุ่งเจ้าพระยา การเร่งรัดการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา 5 ลุ่มน้ำ รวมทั้งติดตามการแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากพื้นที่ทำกินของราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักจังหวัดลพบุรี โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีกรมชลประทาน และนายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี
อ่าน 16 ครั้ง
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เตรียมจัดโครงการ “เฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” ที่ จังหวัดลพบุรี (01/06/2018)
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น .ที่ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมเตรียมการจัดโครงการ “เฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” กับ นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนจังหวัดลพบุรีทุกหมู่เหล่าร่วมกันแสดงความจงรักภักดี เชิดชูเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา พร้อมน้อมนำพระราชปณิธานของพระองค์ที่ให้คนไทยร่วมกันทำความดี มีจิตอาสา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม
อ่าน 19 ครั้ง
จ.ลพบุรี แถลงข่าวงาน "เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์ " (31/05/2018)
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น. ที่ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี นายผดุงศักดิ์ หายปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน "เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์" ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จังหวัดลพบุรี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดต่อเนื่องมาหลายปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะมีส่วนในการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนในจังหวัดลพบุรี และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ และพระนารายณ์ราชนิเวศน์ในยามค่ำคืนอีกด้วย
อ่าน 26 ครั้ง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พร้อม ผู้ว่าฯ ลพบุรี นำกำลังพลพร้อมครอบครัว ตลอดจน จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาล ที่ 10 (31/05/2018)
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พร้อม ผู้ว่าฯ ลพบุรี นำกำลังพลพร้อมครอบครัว ตลอดจน จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาล ที่ 10 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยกระแทก ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา อ.เมือง จ.ลพบุรี
อ่าน 8 ครั้ง
นักเรียนอนุบาลลพบุรี พร้อมคณะครูนักเรียน ยืนถือป้ายหน้าโรงเรียนไม่ได้ประท้วงแต่ยืนถือป้ายรณรงค์ข้อความพิษภัยของบุหรี่เตือนผู้ปกครองและผู้ใกล้ชิด "งดสูบบุหรี่" เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก (31/05/2018)
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี ได้มีคณะครู นักเรียนยืนป้ายอยู่หน้าโรงเรียนอนุบาลลพบุรี แต่ไม่ได้เป็นการถือป้ายประท้วงอะไร เป็นเพียงการจัดกิจกรรมที่ให้เด็กนักเรียนร่วมรณรงค์งดสูบบุหรี่ เนื่องในวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) โดยเฉพาะที่โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายสุรวิทย์ เจียมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ได้จัดกิจกรรมสำหรับเด็กนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียนโดยให้เด็กนักเรียนได้ ยืนถือป้ายข้อความต่างๆ เป็นการรณรงค์ให้ผู้ปกครองและนักเรียนรุ่นพี่ และประชาชนทั่วไป ที่ใช้ยานพาหนะผ่านมาในช่วงเช้า ได้อ่านข้อความให้เห็นถึงโทษพิษภัย ของบุหรี่ รวมถึงการจำหน่ายยาเสพติดชนิดใหม่ที่มีส่วนผสมพวกนิโคติน
อ่าน 57 ครั้ง
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ค่ายจิระวิชิตสงคราม จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจปลูกต้นไม้ รักษ์สิ่งแวดล้อม 910 ต้น ตามแนวทางพระราชดำริ (30/05/2018)
วันที่ 30 พ.ค. 61ที่ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายจิระวิชิตสงคราม ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พลโท นรเศรษฐ ขรรทมาศ ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็นประธาน นำข้าราชการ กำลังพล และ ครอบครัว ตลอดจนทหารกองประจำการ จากหน่วยขึ้นตรง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวนกว่า 350 คน ร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดี เพื่อแสดงความจงรักษ์ภัคดี ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
อ่าน 97 ครั้ง
ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ชี้แจงกรณีที่มีข่าวฟาร์มไก่เนื้อปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะ (ลำห้วยขมิ้น) (30/05/2018)
นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า กรณีที่มีข่าวปลาในลำห้วยขมิ้นตาย โดยคาดว่าสาเหตุมาจากฟาร์มเลี้ยงไก่ที่อยู่ใกล้เคียงปล่อยน้ำเสียลงลำห้วยขมิ้น นั้น เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 คณะสอบข้อเท็จจริง ประกอบด้วยนายสัตวแพทย์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ปศุสัตว์อำเภอเมืองลพบุรี ประมงอำเภอเมืองลพบุรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลโคกตูม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลโคกตูม และผู้จัดการฟาร์มต้นกล้า ได้ร่วมกันตรวจสอบลำห้วยขมิ้นบริเวณตั้งแต่เหนือฟาร์มต้นกล้าขึ้นไปประมาณสองร้อยเมตรเรื่อยลงมาถึงบริเวณท้ายฟาร์มต้นกล้า ซึ่งพบว่าตลอดลำห้วยขมิ้นดังกล่าวมีสภาพน้ำเป็นสีดำ มีปลาอาศัยอยู่บ้าง ไม่มีปลาตาย
อ่าน 46 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี นำพุทธศาสนิกชนชาวลพบุรีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 (29/05/2018)
พุทธศาสนิกชน หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวลพบุรี ร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561
อ่าน 41 ครั้ง
ศูนย์สงครามพิเศษ รวมพลังจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันปลูกป่า ปลูกธรรมะ เนื่องในวันวิสาขบูชา และ วันปลูกต้นไม้แห่งชาติ (29/05/2018)
วันที่ 29 พ.ค. 61 พลเอกภุชงค์ รัตนวรรณ อดีตผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และอดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นประธานนำ คณะนายทหาร ราชองครักษ์ CAT - 904 ตลอดจน นายทหารชั้นผู้ใหญ่ พร้อมด้วยข้าราชการ และครอบครัว ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และหน่วยขึ้นตรง รวมถึงประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี กว่า 500 คน เข้าร่วมทำกิจกรรม
อ่าน 9 ครั้ง
พุทธศาสนิกชน กว่า 1,500 คน พร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรม เดิน - วิ่ง วิสาขะ พุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2561 ที่ จังหวัดลพบุรี (29/05/2018)
วันที่ 29 พ.ค. 61 นาย วีระชัย นาคมาศ (อ่าน นา-คะ-มาส) รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางสายใจ เลิศวิริยะประภา ได้ร่วมกันเป็นประธานปล่อยขบวน เดิน-วิ่ง วิสาขะพุทธบูชา 25 ปีวัดพระบาทน้ำพุ จากบริเวณหน้า วัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง ลพบุรี ระยะทางรวม 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ เทศบาลเมืองเขาสามยอด และ ชมรมเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการฝึกสมาธิ
อ่าน 26 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา (29/05/2018)
พุทธศาสนิกชน หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวลพบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561
อ่าน 34 ครั้ง
กอ.รมน.ลพบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เก็บตัวอย่าง ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ในลำห้วยขมิ้น (28/05/2018)
กอ.รมน.ลพบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เก็บตัวอย่าง ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ในลำห้วยขมิ้น ต้นน้ำสำคัญด้านการเกษตร และการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี หลังมีการร้องเรียนน้ำเน่าเสียและปลาตายจำนวนมาก ตามที่ได้เคยเสนอข่าวไปก่อนหน้าแล้ว
อ่าน 47 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28/05/2018)
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูป เทียน เครื่องนมัสการพระรัตนตรัย และเปิดกรวยกระธงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ มณฑลพิธีวัดเชิงท่า ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์ในเขตปกครองอำเภอเมืองลพบุรี จำนวนกว่า 500 รูป
อ่าน 10 ครั้ง
จ.ลพบุรี เปิดโครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส." (28/05/2018)
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่วัดเชิงท่า ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ร่วมจัดกิจกรรมการพัฒนาวัด ด้วย 5 ส. ตามโครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส." โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และสื่อสารกับวัดให้ปฏิบัติตามแนวทาง 5 ส. เพื่อพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนทางด้านสุขภาวะ และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน วัด และส่วนราชการ(บวร) ในการพัฒนาวัดให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเกิดความรักความสามัคคีในชุมชน
อ่าน 59 ครั้ง
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ นำทหารนักรบพิเศษ และ ทหารกองประจำการ ร่วมปฏิบัติธรรม แสดงตนเป็นพุทธมามกะ และ เวียนเทียน (28/05/2018)
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ นำทหารนักรบพิเศษ และ ทหารกองประจำการ ร่วมปฏิบัติธรรม แสดงตนเป็นพุทธมามกะ และ เวียนเทียน เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา และถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวัน วิสาขบูชา ประจำปี 2561
อ่าน 11 ครั้ง
สโมสรโรตารี ประเทศไทย ร่วมกับ โรตารี จากประเทศเกาหลีใต้ ส่งมอบบ่อบาดาล และเครื่องกรองน้ำ มูลค่ารวม 45,600 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่โรงเรียน ในพื้นที่ห่างไกล 4 อำเภอ ของจังหวัดลพบุรี (28/05/2018)
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นาย ซอย ยุงแก๊ป ผู้ว่าการภาค 3700 เกาหลีใต้และผู้แทนสโมสรโรตารีในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จาก 4 สโมสร ประกอบด้วย สโมสรโรตารีลพบุรี , สโมสรโรตารีพระนารายณ์ , สโมสรโรตารีบ้านหมี่ และสโมสรโรตารีพระราเมศวร ร่วมกันประกอบพิธีรับมอบ บ่อบาดาล จำนวน 4 บ่อ และ เครื่องกรองน้ำดื่มสะอาด จำนวน 11 เครื่อง มูลค่า 45,600 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ประมาณ กว่า 1 ล้าน 4 แสนบาท จากสโมสรโรตารีภาค 3350 ประเทศไทย และ โรตารีภาค 3700 จากประเทศเกาหลีใต้
อ่าน 10 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>