หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามโครงการปลูกพืชให้ช้าง สร้างแหล่งอาหารให้สัตว์ป่าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี (12/06/2014)
วันนี้ (12 มิถุนายน 2557) เวลา 11.30 น.ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามโครงการปลูกพืชให้ช้าง สร้างแหล่งอาหารให้สัตว์ป่า และนำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะครูและนักเรียน ประชาชนในพื้นที่อำเภอลำสนธิ และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน( ทสม.) จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมงานเป็นจำนวนกว่า 400 คน เพื่อสร้างแหล่งอาหารให้กับช้าง สัตว์ป่า เป็นการลดผลกระทบของสัตว์ป่าที่มาทำลายผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนบริเวณพื้นที่โดยรอบ
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดทุ่งท่าช้าง (12/06/2014)
วันนี้ (12 มิถุนายน 2557) เวลา 07.30 น.ที่วัดทุ่งท่าช้าง ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี พระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะตามโครงการพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะโดยมีพระครูคุณสัมบัน เจ้าคณะอำเภอสระโบสถ์ เจ้าอาวาสวัดทุ่งท่าช้าง กล่าวสัมโมทนียกถา
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2557 (11/06/2014)
วันนี้ (11 มิถุนายน 2557) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำโครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานและมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ และนายจารึก วิไลแก้ว ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี กล่าวรายงาน เพื่ออนุรักษ์และพัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติโดยเฉพาะโบราณสถานและแหล่งโบราณคดีที่มีอยู่ และเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจภารกิจการบำรุงรักษาโบราณสถานขั้นพื้นฐานและการดูแลรักษาโบราณสถานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผบ.มทบ.13 พร้อม ผู้ว่าฯ ลพบุรี ร่วมจ่ายเงินในโครงการรับจำนำข้าว รอบ 2 ให้เกษตรกร ที่ ธกส. อำเภอโคกสำโรง จ.ลพบุรี (11/06/2014)
พลตรีชัยกร ประเสริฐ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 ในฐานะ ผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ จ.ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท และ อ่างทอง พร้อมด้วย นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกระทำพิธีมอบเงินในโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ประจำปีการผลิต 2556/57 ในงวดที่ 2 ให้แก่เกษตรกรชาวนาในพื้นที่อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี จำนวน 278 ราย รวม 297 ใบประทวน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,491,860.50 บาท ณ สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรม “งานคืนความสุขให้ชาวลพบุรี” (11/06/2014)
ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทหาร อดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้อง ผู้บริการสถานศึกษา องค์กรเอกชน และประชาชนจากอำเภอต่างๆกว่าสี่พันคน ร่วมงาน “คืนความสุขให้ชาวลพบุรี” เพื่อร่วมกันปฏิรูปประเทศ เสริมสร้างทัศนคติที่ดี คืนความสุขให้พี่น้องประชาชนภายในจังหวัดลพบุรี ให้มีความรัก ความสามัคคี ไม่คิดแตกแยกกัน ตามแผนเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ตามแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จ.ลพบุรี เปิดการอบรมเสวนาส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูสังคมด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข (10/06/2014)
วันนี้(10 มิถุนายน 2557) เวลา 09.30 น.ที่วัดสามัคคีประชาราม (วัดยางราก) ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเสวนาส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูสังคมด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้หมู่บ้าน ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการต่างๆ องค์กรทางศาสนาร่วมกันสร้างหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข โดยใช้หลักเบญจศีล เบญจธรรมมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อสร้างแรงจูงใจให้หมู่บ้าน ชุมชน ได้ร่วมใจกันทำความดีถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ โรงเรียนปิยะบุตร์ (10/06/2014)
เวลา 08.00 น.วันนี้(10 มิถุนายน 2557)ที่ โรงเรียนปิยะบุตร์ เลขที่ 133 หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนของโรงเรียนปิยะบุตร์ ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมและปัญหายาเสพติด รวมทั้งปัญหาเด็กติดเกมส์ ท้องก่อนวัยอันควร
จังหวัดวัดลพบุรี จัดทำ Road Map สร้างความปองดอง จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ ทุกอำเภอสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ และ เผยแพร่เจตนารมณ์ที่ดีของ คณะ คสช. (09/06/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เรียกประชุมด่วน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ของจังหวัดลพบุรี ทั้ง 11 อำเภอ เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์เฉพาะกิจจังหวัดลพบุรีสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี เพื่อมอบหมายให้ทุกอำเภอจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อเผยแพร่เจตนารมณ์ที่ดีของ คณะ คสช. และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ต่อทุกภาคส่วน ในการสร้างความปองดองสมานฉันท์ของประชาชนในพื้นที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ผู้แทนเจ้ากรมแพทย์ทหารบก ร่วมปลูกต้นไม้ ในโครงการครอบครัวต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (09/06/2014)
วันนี้(9 มิถุนายน 2557) เวลา 09.00 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พลตรี สาโรช เขียวขจี ผู้แทน เจ้ากรมแพทย์ทหารบก และพันเอก นิมิตร์ สะโมทาน ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล พร้อม ผบ.หน่วยทหาร ผู้แทน ทั้งทหารและพลเรือน ร่วม “โครงการครอบครัวต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ” ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติของพระองค์ เนื่องในโอกาสมหากุศลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557 และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (09/06/2014)
วันนี้(9 มิถุนายน 2557) เวลา 08.30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ซึ่งมี พลตรี สาโรช เขียวขจี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล พร้อมคณะข้าราชการลูกจ้าง และคณะหน่วยทหาร พลเรือนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี นำพวงมาลามาน้อมเกล้าถวายราชสักการะฯ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
สหกรณ์ลพบุรี จัดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2557” (07/06/2014)
วันนี้ (7 มิถุนายน 2557) เวลา 11.30 น. ที่ หอประชุมโรงเรียนเมืองใหม่(ชะลอราษฎร์รังสฤษฎ์) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2557” ถือเป็นวันสำคัญที่ทุกฝ่ายจะร่วมกันรณรงค์ให้เยาวชนได้เห็นถึงความสำคัญของการนำหลักและวิธีการสหกรณ์ไปปรับใช้ในชีวิต เพื่อที่จะเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป พร้อมทั้งได้ร่วมกันเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อขบวนการสหกรณ์ไทยอย่างหาที่สุดมิได้ เพื่อเสริมสร้างความรู้และปลูกฝังหลักการและวิธีการสหกรณ์ให้กับเยาวชนไทย
จังหวัดลพบุรี บูรณาการออกเยี่ยมสถานประกอบกิจการ (07/06/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาคราชการและภาคธุรกิจ รวมถึงเพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้างกับหน่วยงานราชการ ตลอดจนรับทราบปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน การส่งเสริมศักยภาพในการผลิต รวมทั้งแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรองรับเขตเศรษฐกิจอาเซียน ณ บริษัท เบทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรีแถลงผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนพร้อมเร่งดำเนินการในเรื่องที่ยังคงค้างให้มากที่สุด (06/06/2014)
วันนี้ (6 มิถุนายน 2557) เวลา 10.00 น.นายสมยศ กาสี เจ้าพนักงานปราบปรามการทุจริตชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี ประธานแถลงผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2557 ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม 2557 ที่ห้องประชุมสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี ชั้น 2 อาคารศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
มณฑลทหารบกที่ 13 จังหวัดลพบุรีร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี บูรณาการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร ระดมกวาดล้างอาชญากรรม ภายใต้ชื่อ “รวมพลังคืนความสุขให้แก่ชาวลพบุรี” (05/06/2014)
มณฑลทหารบกที่ 13 จังหวัดลพบุรี และตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ภายใต้การอำนวยการของ พลตรีชัยกร ประเสริฐสุข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และพลตำรวจตรีมนตรี ยิ้มแย้ม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี มีความห่วงใยในความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบเรียบร้อยของจังหวัดลพบุรี เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์บ้านเมืองมีความขัดแย้งโดยกลุ่มบุคคลที่มีความคิดเห็นแตกต่างทางการเมือง จัดการชุมนุมเดินขบวนเพื่อเรียกร้องและสื่อสารความคิดเห็นทางการเมืองและในการเคลื่อนไหวนั้น มีกลุ่มบุคคลฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ความรุนแรง โดยมีการใช้อาวุธสงคราม วัตถุระเบิดในการก่อเหตุ ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)และแถลงข่าวโครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข จังหวัดลพบุรี (05/06/2014)
วันนี้ (5 มิถุนายน 2557) เวลา 09.30 น.ที่ศาลารวมใจศรัทธา วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนายเฉลิมชัย ลิ้มสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ร่วมแถลงข่าวโครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้หมู่บ้าน ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการต่างๆ องค์กรทางศาสนาร่วมกันสร้างหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข โดยใช้หลักเบญจศีล เบญจธรรมมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อสร้างแรงจูงใจให้หมู่บ้าน ชุมชน ได้ร่วมใจกันทำความดีถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชาในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและเพื่อส่งเสริมการศึกษาและปฏิบัติตามหลักศีลธรรมทางศาสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดพระบาทน้ำพุ (05/06/2014)
วันนี้ (5 มิถุนายน 2557) เวลา 08.00 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ที่วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตามโครงการพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ เพื่อให้ข้าราชการจากทุกส่วนราชการ และประชาชนในจังหวัดลพบุรีได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญตักบาตรและไหว้พระในวันธรรมสวนะ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการและประชาชน
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานประกอบพิธีสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนา กรมรบพิเศษที่ 1 พลร่มป่าหวาย ครบรอบ 60 ปี ซึ่งถือเป็นหน่วยรบพิเศษหน่วยแรกของกองทัพบกไทย ที่ จ.ลพบุรี (04/06/2014)
ที่ ค่ายวชิราลงกรณ์ จังหวัดลพบุรี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ได้เป็นประธานประกอบพิธีสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนา กรมรบพิเศษที่ 1 พลร่มป่าหวาย ซึ่งถือเป็นหน่วยรบพิเศษหน่วยแรกของกองทัพบกไทย เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 60 ปี โดยมีอดีตผู้บังคับบัญชา หน่วยรบพิเศษหลายท่านเดินทางเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย กำลังพล และครอบครัว ตลอดจนเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ทหารเพื่อนนักรบพิเศษ ที่เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ในสมรภูมิต่างๆ ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน
ต๋อง ศิษย์ฉ่อย ออกคิวไม่สวย ตกรอบ การชิงชัยนักสอยคิว ในการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพสะสมคะแนน รายการที่ 5 ประจำปี 2557 “ทรูลพบุรีคัพ 2014” ซึ่งเปิดฉากแล้ว ที่ จ.ลพบุรี (03/06/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บคะแนนสะสม ประจำปี 2557 ดิวิชั่น 1 รายการที่ 5 “ทรูลพบุรีคัพ 2014 ” รอบ 16 คน ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 3 – 8 มิถุนายน 2557 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามายอด 1 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชน เยาวชน ทั่วไป มีสุขภาวะที่ดี และให้ความสนใจในการเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อห่างไกลจากยาเสพติด ตลอดจนส่งเสริมเศรษฐกิจ ของจังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา (03/06/2014)
เวลา 08.00 น.วันนี้(3 มิถุนายน 2557)ที่ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา เลขที่ 278 หมู่ที่ 5 ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนของโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมและปัญหายาเสพติด รวมทั้งปัญหาเด็กติดเกมส์ ท้องก่อนวัยอันควร การดื่มแอลกอฮอล์ อุบัติเหตุและปัญหาต่างๆ
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ โรงเรียนบ้านชีวิทยา (02/06/2014)
เวลา 08.00 น.วันนี้(2 มิถุนายน 2557)ที่ โรงเรียนบ้านชีวิทยา เลขที่ 61 หมู่ที่6 ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนของโรงเรียนบ้านชีวิทยา ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมและปัญหายาเสพติด รวมทั้งปัญหาเด็กติดเกมส์ ท้องก่อนวัยอันควร การดื่มแอลกอฮอล์ อุบัติเหตุและปัญหาต่างๆ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [72] 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ถัดไป>>