หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีจัดงาน “นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2557” (19/03/2014)
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2557 เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ผู้ประสงค์จะหางานทำ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ต้องการเปลี่ยนงานและผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งเพื่อให้ผู้สมัครงานได้ทราบแหล่งการจ้างงานและเป็นการสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสมัครงาน ได้รับประสบการณ์จากการสมัครงานโดยตรงและสามารถใช้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวเข้าสู่ระบบการจ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพ
จังหวัดลพบุรี เปิดการฝึกอบรมโครงการ “พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสตรี” เนื่องในวันสตรีสากล (19/03/2014)
ที่หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการ “พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสตรี” เนื่องในวันสตรีสากล โดยมี นางสาว จรีรัตน์ วงศ์ศรีไทย ประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีในด้านการบริหารจัดการโครงการ การพัฒนาด้านบุคลิกภาพ การพูด ความเป็นผู้นำ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและสมาชิก จำนวน 600 คน
จังหวัดลพบุรีจัดโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ปี 2557 และปฐมนิเทศโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง จังหวัดลพบุรี (18/03/2014)
ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ปี 2557 และปฐมนิเทศโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเด็กเข้าร่วมโครงการ จำนวน 65 คน
จังหวัดลพบุรีทำพิธีถวายราชสดุดี แด่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557 (18/03/2014)
ที่ ศาลากลางจังวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี แด่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557
จังหวัดลพบุรีเปิดร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน “ร้านค้าเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ตำบลบางคู้” (16/03/2014)
ที่ บริเวณอาคารหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายอภิสรรค์ สง่าศรี ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน “ร้านค้าเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ตำบลบางคู้” เพื่อเป็นที่จำหน่ายสินค้าต่างๆของชุมชน เช่นอาหารสด อาหารแห้งขนม ผักปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ต่างๆในพื้นที่ และเป็นการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนและเป็นการต่อยอดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย
จังหวัดลพบุรีประชุมคณะทำงานสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเร่งสร้างให้จังหวัดลพบุรีเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี 2563 (14/03/2014)
ที่หอประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมการกำหนดแนวทางการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติงาน ให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ให้หมดไปในจังหวัดลพบุรี ภายในปี 2563 และผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนปฏิบัติการเพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าและสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้านให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชน ปี 2557 เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการด้านแรงงานแบบครบวงจรมาให้บริการประชาชน (14/03/2014)
ที่หอประชุมอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2557โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดลพบุรี ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี พร้อมใจกันจัดโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชนขึ้น เพื่อนำภารกิจด้านแรงงานของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปให้บริการ แก่ประชาชนในพื้นที่
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ร่วมกับ กรมอุทยานชาติ สัตว์ป่าพันธุ์พืช ร่วมกันปล่อยช้าง 3 ตัว คืนสู่ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ครั้งยิ่งใหญ่เนื่องในวันช้างไทย ประจำปี 2557 (13/03/2014)
นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ป่าธรรมชาติ พร้อมด้วย นายสมชัย อภิวัฒนาพร ประธานกรรมการยาสูบ ร่วมกับ กรมอุทยานชาติ สัตว์ป่าพันธุ์พืช ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และภาคประชาชน ร่วมกันกระทำพิธีปล่อยคืนช้าง รวม 3 ตัว ซึ่งเป็นช้างเพศผู้ 1 ตัว และเพศเมีย 2 ตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงงานยาสูบ จำนวน 4,500,000 บาท ไถ่ชีวิตช้างเร่ร่อน ตามเมืองใหญ่ เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ เนื่องในวันช้างไทย ประจำปี 2557
โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมวันไตโลก ประจำปี 2557 (13/03/2014)
ที่ บริเวณหน้าห้องรับรอง ชั้น1 ตึก6 ชั้นโรงพยาบาลอานันทมหิดล พันเอก วีรัฐ เกษสาคร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน วันไตโลก เนื่องในโอกาสวันไตโลกประจำปี 2557 ซึ่งที่ตรงกับวันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เพื่อร่วมกันณรงค์ประชาสัมพันธ์ การจัด กิจกรรม “สัปดาห์วันไตโลกและสัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม” ภายใต้คำขวัญ “โรคไต เสี่ยงทุกวัย เป็นได้ทุกคน” เพื่อสร้างความตระหนักตื่นตัวเรื่องความเสี่ยงต่อการเกิด โรคไต การป้องกันโรคไต การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตด้วยการบริจาคโรคไต
จังหวัดลพบุรี จัดทำโครงการดำเนินกิจกรรม 5 ส. (12/03/2014)
ที่ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายนพดล ปราศราคี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลพบุรี เป็นประธานมอบนโยบายการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการกิจกรรม 5 ส. จังหวัดลพบุรี เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานบุคลากรของส่วนราชการที่ตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดลพบุรีให้มีประสิทธิภาพ ให้บุคลากรทุกระดับ มีความรู้ ความเข้าใจ มีวินัยในการปฏิบัติงานให้ความสำคัญต่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการทำงานให้แก่บุคลากรทุกระดับใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินงานและการประกันคุณภาพของส่วนราชการ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “สภากาแฟยามเช้า” (Morning Brief ) (12/03/2014)
ที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีโดยนายอิทธิพล โสขุมา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “สภากาแฟยามเช้า” (Morning Brief )ครั้งที่ 5โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “สภากาแฟยามเช้า”
กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ 97 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา ครบรอบ 59 พรรษา (11/03/2014)
พลตรี โชติอนันท์ปรีชา ทรัพย์หิรัญ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เป็นประธาน ประกอบพิธีเปิดกรวยถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้ง เป็นประธานมอบผ้าไตรจีวร และอัฐบริขาร ให้แก่ ผู้เข้าร่วมโครงการ บรรพชาอุปสมบทหมู่ ของศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 3 จำนวน 97 คน ซึ่งมีความตั้งใจ บรรพชา อุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา ครบรอบ 59 พรรษา
จังหวัดลพบุรี ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และระดมสรรพกำลังแสดงความพร้อมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและควบคุมสถานการณ์อาชญากรรมในช่วงการชุมนุมทางการเมืองและการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (10/03/2014)
ที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและระดมสรรพกำลังแสดงความพร้อมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและควบคุมสถานการณ์อาชญากรรม ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย พล.ต.ต.มนตรี ย้มแย้ม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบเรียบร้อยของชาวจังหวัดลพบุรี เนื่องจากสถานการณ์ชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองที่มีการเคลื่อนไหวในขณะนี้ อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดลพบุรี โ
จังหวัดลพบุรีเปิดกองบังคับการควบคุมการปฏิบัติในพื้นที่เป้าหมาย(Command Post)ตามโครงการขยายผลชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน (10/03/2014)
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด กองบังคับการควบคุมการปฏิบัติในพื้นที่เป้าหมาย(Command Post) ตามโครงการขยายผลชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน บ้านช่องน้ำไหล หมู่ 4 ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ผู้ว่าฯลพบุรี เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมตามโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัวอบอุ่นและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข (09/03/2014)
ที่โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี ภายในวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมตามโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัวอบอุ่นและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม เชื่อมโยง บ้าน วัด โรงเรียน “กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัวอบอุ่น” ประจำปี 2557 รุ่นที่ 1โดยมีท่านเจ้าคุณพระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ กล่าวสัมโมทนียกถา พร้อมด้วย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพบประชาชน ปี2557 (07/03/2014)
ณ หอประชุมโรงเรียนโคกเจริญวิทยา ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2/ 2557และโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน) ครั้งที่ 5 ของปีงบประมาณ 2557 โ
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา (07/03/2014)
ที่ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนของโรงเรียนโคกเจริญวิทยา ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2557
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและเปิดโครงการบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (07/03/2014)
ที่วัดชมภู ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี พระครูสุวัฒน์จันทโชติ เจ้าคณะอำเภอโคกเจริญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีบวชศิลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมายุ 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 นี้ นับเป็นโอกาสสำคัญอีกวาระหนึ่งที่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมรวมพลคนออมทรัพย์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (06/03/2014)
ที่ หอประชุมอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมรวมพลคนออมทรัพย์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2” ประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี และอ่างทอง จังหวัดลพบุรีในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดด้านการพัฒนาชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดงานโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่แนวคิด หลักการ วิธีการและผลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้ประชาชนและสาธารณชนได้รับทราบรวมทั้งเป็นการสร้างกระแสการออมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมาคมผู้สื่อข่าวทีวีและสื่อมวลชนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับชมรมนักเขียนนักข่าวลพบุรี จัดกิจกรรมทำบุญ ทอดผ้าป่า และ ถวายภัตตราหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2557 (05/03/2014)
สมาคมผู้สื่อข่าวทีวีและสื่อมวลชนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับชมรมนักเขียนนักข่าวลพบุรี จัดกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับสื่อมวลชนที่เสียชีวิต เนื่องใน “วันนักข่าว” ประจำปี 2557 โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมงาน และมอบหมายให้ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำผู้ประกอบอาชีพสื่อสารมวลชนทุกสาขา ซึ่งประกอบด้วย ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์จากทุกๆ ช่อง นักจัดรายการวิทยุ และนักหนังสือพิมพ์ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ จำนวน กว่า 80 คน ร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่า

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [74] 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ถัดไป>>