หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชน ประจำปี2556 (1 ส.ค. 2556)
ที่ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สำหรับผู้บริหารหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชน ประจำปี 2556โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา และเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสเจริญพระชันษา 100 ปี
อดีต สส.จังหวัดลพบุรี นำพลังมวลชนเข้าเสนอร่างกฎหมายนิรโทษกรรม (31 ก.ค. 2556)
ที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วงเวียนเทพสตรี จังหวัดลพบุรี นายสุชาติ ลายน้ำเงิน ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อดีต สส.จังหวัดลพบุรี ได้นำกลุ่มพลังมวลชนประมาณ 2,000 คน จากพื้นที่ในจังหวัดลพบุรี เข้าถวายเครื่องสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กลุ่มพลังมวลชน ก่อนที่จะเดินทางเข้าไปยังรัฐสภา กรุงเทพมหานครเพื่อเสนอร่างกฎหมายนิรโทษกรรม ตาม พ.ร.บ. มารตรา 163 ของรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 ซึ่งกำหนดให้ประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10,000 คน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภา เพื่อให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามที่กำหนดไว้ได้
จังหวัดลพบุรีจัดประชุมโซนนิ่งเกษตร ครั้งที่2 (31 ก.ค. 2556)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทำโซนนิ่งภาคเกษตร ร่วมกับผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลในพื้นที่จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี และสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดลพบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกข้าวในพื้นที่ที่ยังไม่ค่อยเหมาะสมกับสภาพดิน
ปิดฉากลงแล้วงานประเพณีแข่งเรือยาวและเทศกาลของดีบ้านหมี่ ประจำปี 2556 (29 ก.ค. 2556)
อำเภอบ้านหมี่ ร่วมกับท่านพระครูประภัทรธรรมทิน เจ้าคณะตำบลหนองเมือง เจ้าอาวาสวัดพุน้อย และนายสุชาติ ลายน้ำเงิน ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมจัดงานประเพณีการแข่งขันเรือยาวและเทศกาลของดีบ้านหมี่ ประจำปี 2556 ขึ้น ณ คลองชลประทานอนุศาสนนันท์และสวนสาธารณะริมถนนสายบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีโดยมีนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาวและเทศกาลของดีบ้านหมี่
พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดลพบุรี แสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ (29 ก.ค. 2556)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ยังคงเร่งทำฝนหลวง พร้อมปรับแผนเพิ่มเติม อากาศยาน อีก 2 ลำ เป็น 5 ลำ เพื่อเติมน้ำให้กับเขื่อนป่าสักฯ หลังปริมาณน้ำวิกฤตอย่างหนัก เหลือเพียง ร้อยละ 10.23 ของความจุอ่าง (25 ก.ค. 2556)
นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายทวี กาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง และ นายธีระวุฒิ สุคนธประดิษฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ตลอดจนคณะกรรมการบริหารจัดการลุ่มน้ำป่าสัก ได้ร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อร่วมหาแนวทางในการแก้ปัญหาปริมาณน้ำในเขื่อน ป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งขณะนี้พบว่าปริมาณน้อยมาก เหลือเพียง 80.34 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 10.23 ของความจุอ่าง จากระดับเก็บกักปกติ ซึ่งสามารถลองรับน้ำได้ถึง 960 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกอยู่ในขณะนี้ ยังกระจายตัวและไม่ตกลงในพื้นที่รองรับน้ำของเขื่อน
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (19 ก.ค. 2556)
เช้าวันนี้(19 กรกฎาคม 2556) เวลา 09.30 น. ที่ วัดสามัคคีธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และ นำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ของปีงบประมาณ 2556 เพื่อนำบริการด้านต่าง ๆและเครื่องอุปโภค บริโภค ของส่วนราชการในระดับจังหวัดทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีไปให้บริการประชาชนในพื้นที่
จังหวัดลพบุรีจัดนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (18 ก.ค. 2556)
วันนี้(18 กรกฎาคม 2556) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน “นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพจังหวัดลพบุรี” โดยมี นางเบ็ญจมาศ ธรรมภักดี จัดหางานจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ผู้ประสงค์จะหางานทำ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ต้องการเปลี่ยนงานและผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งเพื่อให้ผู้สมัครได้ทราบแหล่งการจ้างงานและเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสมัครงาน
ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องตัวของกลุ่มบริษัท สหฟาร์ม จำกัด (16 ก.ค. 2556)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อยในการจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายให้แรงงาน สำหรับการให้เงินหมุนเวียนใหม่นี้ บริษัทฯยินดีให้ธนาคารเข้ามาควบคุมเงินซึ่งอาจเป็นในรูปแบบที่ธนาคารจ่ายค่าจ้างแรงงานโดยตรง และจ่ายให้ซัพพลายเออร์โดยตรง
จังหวัดลพบุรีเปิดศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำชุมชนและหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ. 2556 (16 ก.ค. 2556)
ที่เทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2556 และมอบเครื่องไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุนแก่นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับชุมชน/หมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยงภัยในการบริหารจัดการภัยพิบัติด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ
พิธีวางพานดอกไม้อนุสาวรีย์ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เนื่องในโอกาสที่วันเกิดครบรอบ ปีที่ 116 (16 ก.ค. 2556)
ที่อนุสาวรีย์ จอมพล ป.พิบูลสงคราม วงเวียนศรีสุริโยทัย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ และพลตรีประพนธ์ ศักดิ์สุภา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 ร่วมเป็นประธานในพิธีวางพานดอกไม้อนุสาวรีย์ จอมพล ป.พิบูลสงคราม เนื่องในโอกาสที่วันเกิดครบรอบปีที่ 116 และ เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของท่านเป็นผู้มีคุณูปการและสร้างความเจริญให้กับจังหวัดลพบุรี
ทหารรบพิเศษ รวมพลัง “ปั่นจักรยานร้อยดวงใจ เฉลิมพระเกียรติฯ” (13 ก.ค. 2556)
ที่ สนามกระโดดร่มบ้านท่าเดื่อ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พล.ท.เฉลิมชัย สิทธิสารท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พล.ต.ราชรักษ์ เรียนพืชน์ ผู้บัญชาการสงครามพิเศษ และพล.ต. ศิริชัย เทศนา ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1 ร่วมเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและเปิดการแข่งขันกีฬา “ ปั่นจักรยานร้อยดวงใจ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ นำพวงมาลาพระราชทาน ถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต (11 ก.ค. 2556)
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ วงเวียนเทพสตรี จังหวัดลพบุรี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
การจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวและเทศกาลของดีบ้านหมี่ (11 ก.ค. 2556)
นายสุชาติ ลายน้ำเงิน ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวและเทศกาลของดีบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ กำหนดจัดงานการแข่งขันเรือยาวประเพณีและเทศกาลของดีบ้านหมี่ ประจำปี ๒๕๕๖ ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ คลองชลประทานอนุศาสนนันท์ และบริเวณสวนสาธารณะริมถนนสายบ้านกล้วย – บ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ และส่งเสริมประเพณีแข่งขันเรือยาว ซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้าน เป็นมรดกและวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ที่มีวิถีชีวิตอันดีงาม
คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมประชุม และรับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการหมู่บ้านใน จ.ลพบุรี (9 ก.ค. 2556)
นายอนันต์ นาคนิยม ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องที่ กรมการปกครอง พร้อมคณะอนุกรรมการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน รับฟังการบรรยายสรุปจากคณะกรรมการหมู่บ้านสระตาแวว หมู่ที่ 2 ตำบลพุคา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อำเภอจัดระดับผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน ระดับดีเด่น (A) ตามที่จังหวัดคัดเลือกโดยมี นายธานี มาลีหอม นายอำเภอบ้านหมี่ ให้การต้อนรับ สำหรับการเดินทางลงพื้นที่ของ คณะอนุกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านในครั้งนี้มีเป้าหมาย เพื่อต้องการรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้านในระดับพื้นที่
โครงการ “อุปสมบทหมู่ภาคเข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย”จังหวัดลพบุรี (9 ก.ค. 2556)
ที่ บริเวณวงเวียนอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีขอขมา มอบผ้าไตร จุดเทียนถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในโครงการ “อุปสมบทหมู่ภาคเข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย” โดยคณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน ร่วมกับคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรร่วมกันจัดขึ้น
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลพบุรี จัดโครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” (4 ก.ค. 2556)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี จัดโครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 และถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 โดยมีนายเฉลิมชัย ลิ้มสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลพบุรี เข้าร่วมทำกิจกรรมในโครงการฯ จำนวน 270 คน โดยใช้หลักสูตรวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามหลักสูตรสติปัฏฐานสูตร ระยะเวลา 2 วัน 3 คืน ที่วัดเขาวงกฎ ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
โครงการทำบุญศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว โคกสลุง จังหวัดลพบุรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ (3 ก.ค. 2556)
ที่บริเวณศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครองครัวโคกสลุง จังหวัดลพบุรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ นายถวิล ศิริสวัสดิลก นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมกล่าวเปิดโครงการทำบุญศูนย์ 3 วัยสายใยรักแห่งครอบครัวโคกสลุง จังหวัดลพบุรี โดยมีนางศิริพร ตรีเหลา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการศูนย์ 3 วัยสายใยรักแห่งครอบครัวโคกสลุง จังหวัดลพบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชาชนชาวตำบลโคกสลุง จำนวน 150 คน ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อทำบุญครบรอบวันก่อตั้งศูนย์ 3 วัยฯ เสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้กับศูนย์ 3 วัยฯ
จังหวัดลพบุรีจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (1 ก.ค. 2556)
ที่ห้องเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม “ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรี” เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการของจังหวัด ได้ทบทวนความรู้ เพิ่มเติมทักษะด้านภาษาอังกฤษ เตรียมรับการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากที่ประเทศไทยเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
องคมนตรี เดินทางมาเป็นประธานพิธีมอบรางวัล “คนดีศรีลพบุรี ครั้งที่ 7 ประจำปี 2555” (30 มิ.ย. 2556)
ที่ หอประชุมวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่คนดีศรีลพบุรี ครั้งที่ 7 ประจำปี 2555 โดยมี นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ ซึ่งชมรมรักลพบุรีได้จัดโครงการโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อการสร้างขวัญ กำลังใจ แก่ผู้ที่สร้างคุณความดี สร้างผลงานที่มีคุณประโยชน์หรือสร้างชื่อเสียงแก่จังหวัดลพบุรี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 [75] 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>