หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
ผู้อบรมหลักสูตร “เสาหลักเพื่อแผ่นดิน ผู้นำระดับสูงตามแนว พระราชดำริฯ”รุ่นที่ ๒ ( สนพ.๒) ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี (28 มิ.ย. 2556)
วันนี้ ( ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ) เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้อบรมหลักสูตร “เสาหลักเพื่อแผ่นดิน ผู้นำระดับสูงตามแนว พระราชดำริฯ”รุ่นที่ ๒ ( สนพ.๒)จำนวน ๑๒๐ คน ได้เดินทางมา ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี เพื่อประกอบพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา และร่วมพิธีเปิดหลักสูตร “เสาหลักเพื่อแผ่นดิน” สำหรับผู้นำระดับสูง รุ่นที่ ๒ (สนพ.๒) เปิดอบรมระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ – วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ ณ อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในแนวทางพระราชดำริด้านการพัฒนาและเพื่อให้องค์กรต่างๆมีส่วนร่วมในการสนับสนุนพระราชกรณียกิจ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน และความเข้มแข็งของชุมชน
พล.ต.ต.ธวัช บุญเฟื่อง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบโรงสีข้าว ที่ ลพบุรี (27 มิ.ย. 2556)
ที่ หน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานปล่อยแถวชุดปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ธ.ก.ส. การค้าภายในจังหวัด คณะผู้บริหารการคลังจังหวัดลพบุรี และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีจำนวนชุดปฏิบัติการเท่ากับจำนวนจุดรับจำนำข้าวเปลือก และโกดัง/คลังกลาง ซึ่งชุดปฏิบัติการดังกล่าว จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และข้อมูลปริมาณข้าวคงเหลือ รวม 59แห่งในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี
นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานชมรมแม่บ้านในความรับผิดชอบของกองทัพบกในพื้นที่จังหวัดลพบุรี (27 มิ.ย. 2556)
รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกพร้อมคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมชมรมแม่บ้านในความรับผิดชอบของกองทัพบกในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ที่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน เพื่อตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัว พร้อมติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการและกิจกรรม
นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานชมรมแม่บ้านในความรับผิดชอบของกองทัพบกในพื้นที่จังหวัดลพบุรี (25 มิ.ย. 2556)
รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกพร้อมคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมชมรมแม่บ้านในความรับผิดชอบของกองทัพบกในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ที่โรงพยาบาลอานันทมหิดล (รพ.อ.ป.ร.) เพื่อตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัว
อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดโครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อในโรงเรียนเปิดประตูสู่อาเซียน ปีการศึกษา 2556 จังหวัดลพบุรี (25 มิ.ย. 2556)
ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี เปิดงานโครงการ “รณรงค์โรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อในโรงเรียนเปิดประตูสู่อาเซียน ปีการศึกษา 2556” ณ โรงเรียนโคกกระเทียม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ภายใต้คำขวัญ “อาเซียนร่วมใจ ปลอดภัยไข้เลือดออก (ASEAN Unity for Dengue-Free Community)” โดยยึดหลักพิชิตไข้เลือดออกด้วยกลยุทธ์ 5 ป.1ข. ป้องกันไข้เลือดออกได้แก่ ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุง ปฏิบัติ และขัดไข่ยุงลาย ในงานมีการแสดงจากเยาวชน อสม. และการแสดงบูธนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก โรคติดต่อในโรงเรียน รวมถึงนวัตกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก
จังหวัดลพบุรีจัดงานเวทีวิชาการการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ “รักษ์ภูมิปัญญา” ปี 2556 (24 มิ.ย. 2556)
น. ที่ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานเวทีวิชาการการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ “รักษ์ภูมิปัญญา” ปี2556 โดยมี สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 จังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 จังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดขึ้น เนื่องจากในเขตพื้นที่ของ 3 หน่วยงาน เป็นพื้นที่ที่มีภูมิปัญญาด้านผู้สูงอายุ ภูมิปัญญาด้านชาติพันธ์(อัตลักษณ์)
จังหวัดลพบุรี จัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคม มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาข้อเสนอที่สร้างสรรค์ในการยุติความขัดแย้ง (22 มิ.ย. 2556)
ที่ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ได้จัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย (พูดจาหาทางออกประเทศไทย) โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักศึกษา สื่อมวลชน เข้าร่วม จำนวน 800 คน เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาข้อเสนอที่สร้างสรรค์ในการยุติความขัดแย้ง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาของชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องชี้แจงกรณีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับราคาจำนำข้าวเปลือก พร้อมเน้นเกษตรโซนนิ่งเพิ่มรายได้และคุณภาพสินค้าเกษตร (20 มิ.ย. 2556)
น.ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงกรณีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับลดราคารับจำนำข้าวเปลือก จากราคาตันละ 15,000 บาท เป็นราคาตันละ 12,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป พร้อมเน้นเกษตรโซนนิ่ง เพิ่มรายได้และคุณภาพสินค้าเกษตร ขณะเดียวกัน ได้จำกัดวงเงินรับจำนำข้าวของเกษตรกรแต่ละครัวเรือน จากเดิมที่ไม่จำกัดวงเงิน เป็นไม่เกินครัวเรือนละ 500,000 บาท ต่อปี โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 20 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา ที่จังหวัดลพบุรี (20 มิ.ย. 2556)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลหนองทรายขาว และตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการแก้มลิงโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง ผลการดำเนินงานโครงการแก้มลิงหนองสมอใส ตำบลบางคู้ และตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี (18 มิถุนายน 2556)...
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีทำพิธีเปิดอาคารหอพักร่มเย็นเพื่อใช้เป็นหอพักนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี (19 มิ.ย. 2556)
ที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหอพักร่มเย็น เพื่อใช้เป็นหอพักนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 9 ล้านบาท เป็นตึกอาคาร 3 ชั้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1ล้านบาท และจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบอีก 8 ล้านบาท
ศาลจังหวัดลพบุรีร่วมกับศาลแขวงลพบุรี เปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์” ประจำปี2556 (19 มิ.ย. 2556)
ที่หน้าอาคารศาลจังหวัดลพบุรีและศาลแขวงจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายพิชัยวัฒน์ อุตะเดช อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 1 เป็นประธานเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์” ประจำปี 2556 โดยมี นายสมชาติ เลิศลิขิตวรกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลพบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว และท่านคณะผู้พิพากษา เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้เพื่อ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคู่ความในการยุติข้อพิพาท โดยระงับข้อพิพาททางเลือก อำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในสังคม ก่อให้เกิดความปองดองและสมานฉันท์ รู้รักสามัคคี และมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม ให้ประชาชนผู้มีอรรถคดีในศาลได้มีทางเลือกในการยุติข้อพิพาทด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การระงับข้อพิพาททางเลือกให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น
: เริ่มแล้วงานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่22 ประจำปี 2556 (19 มิ.ย. 2556)
ที่หน้าว่าการอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่22 ประจำปี 2556” จังหวัดลพบุรีได้มีการจัดงาน “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี” เป็นประจำทุกปี เริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2535 ซึ่งการจัดงานกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ประจำปี2556 ในครั้งนี้ เป็นปีที่ 22 เริ่มงานวานนี้(18 มิถุนายน) ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2556 ณ บริเวณหน้าว่าที่การอำเภอเมืองลพบุรี
ผู้บัญชาการทหารบก ร่วมงานวันการบินทหารบก ครบรอบ 61ปี ประจำปี 2556 และร่วมกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการต้นไม้ของพ่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่จังหวัดลพบุรี (14 มิ.ย. 2556)
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางมาเป็นประธานประกอบพิธีสงฆ์ วางพานพุ่มสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรกรรมเจ้าหน้าที่การบินทหารบก เนื่องในวันการบินทหารบก ครบรอบ 61 ปี ประจำปี 2556 ณ ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ศูนย์การบินทหารบก จังหวัดลพบุรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดการสัมมนาวิชาการ และวิพากษ์ ในหัวข้อ “ ข้อมูลเศรษฐกิจเชิงพื้นที่กับการบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ” กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ที่ จังหวัดลพบุรี (14 มิ.ย. 2556)
นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานสัมมนาทางวิชาการและวิพากษ์ ในหัวข้อ “ ข้อมูลเศรษฐกิจเชิงพื้นที่กับการบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ” กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์เป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
โครงการหัวใจสัญจร เพื่อทหารและประชาชน ครั้งที่ 5 “เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี 75ปีโรงพยาบาลอานันทมหิดล” (13 มิ.ย. 2556)
ที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ฟังบรรยายการสรุปการจัดกิจกรรม”เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี 75 ปีโรงพยาบาลอานันทมหิดล”จากพันเอกนายแแพทย์เฉลิมเกียรติ ตันตระกูล เลขาธิการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎ และประธานโครงการหัวใจสัญจรพร้อมคณะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 (9 มิ.ย. 2556)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
จังหวัดลพบุรีแถลงข่าว “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่22 ประจำปี 2556” (7 มิ.ย. 2556)
ที่สวนกระท้อนคุณทองดี ตำบลตะลุง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายอานนท์ ศรีรัตน์ นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานแถลงข่าว “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่22 ประจำปี 2556”
การจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวและเทศกาลของดีบ้านหมี่ ประจำปี 2556 (4 มิ.ย. 2556)
ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านหมี่ นายธานี มาลีหอม นายอำเภอบ้านหมี่ เป็นประธานการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ โดยได้รณรงค์ให้ผู้นำชุมชนแต่งกายด้วยผ้ามัดหมี่ ซึ่งผลิตโดยชาวบ้านไทยพวน ๘ ตำบลในอำเภอบ้านหมี่ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการทอผ้าไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีลวดลายสวยงามและเป็นที่ต้องการของตลาดสินค้าไทยนายอำเภอบ้านหมี่ได้แจ้งว่า และเพื่อเป็นการสืบสานศิลปะการทอผ้ามัดหมี่ จังหวัดลพบุรี อำเภอบ้านหมี่จึงได้กำหนดจัดงาน ของดีบ้านหมี่ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 20-28 กรกฎาคม 2556
จังหวัดลพบุรีเปิดแผนปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด “เพนียด 1” (4 มิ.ย. 2556)
น.นายพิเชษฐ ไพบูลศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดแผนปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด" เพนียด 1 " ณ หน้าที่ว่าการอำเภอโคกสำโรง โดยมี ผบก.ภจ.ว.ลบ. ผอ.ปปส.ภาค1 ผบก.ตชด.ภาค1 หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ทั้งนี้ จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง ถือเป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนาน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เยี่ยมชม ร้านโชวห่วย โชว์สวย ทั่วไทย รวมใจช่วยสังคม ที่จังหวัดลพบุรี (3 มิ.ย. 2556)
นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่เยี่ยมร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการโชวห่วย โชว์สวย ทั่วไทย รวมใจช่วยสังคม ที่ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ ร้านบูรณ์ธนาโชติ ร้านคลองเม่ามินิมาร์ท และร้านอภิชาตมินิมาร์ท ในอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ซึ่งทั้งสี่ร้านเป็นร้านค้าส่งที่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางการค้ากับผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่าย และสมาชิกค้าปลีกเครือข่ายจำนวนมาก ถือเป็นร้านค้าต้นแบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 [76] 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>