หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการอบรมสัมมนาเชื่อมโยงแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่แหล่งจำหน่ายสินค้า Q ปีงบประมาณ 2557 เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) (20/03/2014)
ที่โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชื่อมโยงแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่แหล่งจำหน่ายสินค้า Q ปีงบประมาณ 2557 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาการผลิต แปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตร ด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง ให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายผลผลิตมาตรฐานกับแหล่งจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย ภายใต้สัญลักษณ์ Q ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ กว่า 20 คัน พร้อมด้วยกำลังพล กว่า 250 นาย ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่ 7 อำเภอ ของ จ.ลพบุรี (20/03/2014)
ที่ สนามสีหราชเดโช หน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี พลตรี ตุลา ประเสริฐสุข รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้เป็นประธาน กระทำพิธีปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกน้ำขนาดความจุ 6,000 ลิตร 8,000 ลิตร และ 10,000 ลิตร รวมถึงรถบรรทุกถังน้ำกลาง พร้อมด้วยกำลังพลกว่า 250 นาย เพื่อนำน้ำสะอาด เพื่อการอุปโภค และบริโภค ออกแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
จังหวัดลพบุรีจัดงาน “นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2557” (19/03/2014)
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2557 เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ผู้ประสงค์จะหางานทำ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ต้องการเปลี่ยนงานและผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งเพื่อให้ผู้สมัครงานได้ทราบแหล่งการจ้างงานและเป็นการสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสมัครงาน ได้รับประสบการณ์จากการสมัครงานโดยตรงและสามารถใช้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวเข้าสู่ระบบการจ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพ
จังหวัดลพบุรี เปิดการฝึกอบรมโครงการ “พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสตรี” เนื่องในวันสตรีสากล (19/03/2014)
ที่หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการ “พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสตรี” เนื่องในวันสตรีสากล โดยมี นางสาว จรีรัตน์ วงศ์ศรีไทย ประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีในด้านการบริหารจัดการโครงการ การพัฒนาด้านบุคลิกภาพ การพูด ความเป็นผู้นำ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและสมาชิก จำนวน 600 คน
จังหวัดลพบุรีจัดโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ปี 2557 และปฐมนิเทศโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง จังหวัดลพบุรี (18/03/2014)
ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ปี 2557 และปฐมนิเทศโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเด็กเข้าร่วมโครงการ จำนวน 65 คน
จังหวัดลพบุรีทำพิธีถวายราชสดุดี แด่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557 (18/03/2014)
ที่ ศาลากลางจังวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี แด่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557
จังหวัดลพบุรีเปิดร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน “ร้านค้าเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ตำบลบางคู้” (16/03/2014)
ที่ บริเวณอาคารหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายอภิสรรค์ สง่าศรี ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน “ร้านค้าเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ตำบลบางคู้” เพื่อเป็นที่จำหน่ายสินค้าต่างๆของชุมชน เช่นอาหารสด อาหารแห้งขนม ผักปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ต่างๆในพื้นที่ และเป็นการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนและเป็นการต่อยอดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย
จังหวัดลพบุรีประชุมคณะทำงานสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเร่งสร้างให้จังหวัดลพบุรีเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี 2563 (14/03/2014)
ที่หอประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมการกำหนดแนวทางการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติงาน ให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ให้หมดไปในจังหวัดลพบุรี ภายในปี 2563 และผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนปฏิบัติการเพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าและสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้านให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชน ปี 2557 เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการด้านแรงงานแบบครบวงจรมาให้บริการประชาชน (14/03/2014)
ที่หอประชุมอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2557โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดลพบุรี ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี พร้อมใจกันจัดโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชนขึ้น เพื่อนำภารกิจด้านแรงงานของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปให้บริการ แก่ประชาชนในพื้นที่
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ร่วมกับ กรมอุทยานชาติ สัตว์ป่าพันธุ์พืช ร่วมกันปล่อยช้าง 3 ตัว คืนสู่ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ครั้งยิ่งใหญ่เนื่องในวันช้างไทย ประจำปี 2557 (13/03/2014)
นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ป่าธรรมชาติ พร้อมด้วย นายสมชัย อภิวัฒนาพร ประธานกรรมการยาสูบ ร่วมกับ กรมอุทยานชาติ สัตว์ป่าพันธุ์พืช ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และภาคประชาชน ร่วมกันกระทำพิธีปล่อยคืนช้าง รวม 3 ตัว ซึ่งเป็นช้างเพศผู้ 1 ตัว และเพศเมีย 2 ตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงงานยาสูบ จำนวน 4,500,000 บาท ไถ่ชีวิตช้างเร่ร่อน ตามเมืองใหญ่ เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ เนื่องในวันช้างไทย ประจำปี 2557
โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมวันไตโลก ประจำปี 2557 (13/03/2014)
ที่ บริเวณหน้าห้องรับรอง ชั้น1 ตึก6 ชั้นโรงพยาบาลอานันทมหิดล พันเอก วีรัฐ เกษสาคร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน วันไตโลก เนื่องในโอกาสวันไตโลกประจำปี 2557 ซึ่งที่ตรงกับวันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เพื่อร่วมกันณรงค์ประชาสัมพันธ์ การจัด กิจกรรม “สัปดาห์วันไตโลกและสัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม” ภายใต้คำขวัญ “โรคไต เสี่ยงทุกวัย เป็นได้ทุกคน” เพื่อสร้างความตระหนักตื่นตัวเรื่องความเสี่ยงต่อการเกิด โรคไต การป้องกันโรคไต การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตด้วยการบริจาคโรคไต
จังหวัดลพบุรี จัดทำโครงการดำเนินกิจกรรม 5 ส. (12/03/2014)
ที่ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายนพดล ปราศราคี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลพบุรี เป็นประธานมอบนโยบายการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการกิจกรรม 5 ส. จังหวัดลพบุรี เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานบุคลากรของส่วนราชการที่ตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดลพบุรีให้มีประสิทธิภาพ ให้บุคลากรทุกระดับ มีความรู้ ความเข้าใจ มีวินัยในการปฏิบัติงานให้ความสำคัญต่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการทำงานให้แก่บุคลากรทุกระดับใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินงานและการประกันคุณภาพของส่วนราชการ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “สภากาแฟยามเช้า” (Morning Brief ) (12/03/2014)
ที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีโดยนายอิทธิพล โสขุมา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “สภากาแฟยามเช้า” (Morning Brief )ครั้งที่ 5โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “สภากาแฟยามเช้า”
กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ 97 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา ครบรอบ 59 พรรษา (11/03/2014)
พลตรี โชติอนันท์ปรีชา ทรัพย์หิรัญ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เป็นประธาน ประกอบพิธีเปิดกรวยถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้ง เป็นประธานมอบผ้าไตรจีวร และอัฐบริขาร ให้แก่ ผู้เข้าร่วมโครงการ บรรพชาอุปสมบทหมู่ ของศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 3 จำนวน 97 คน ซึ่งมีความตั้งใจ บรรพชา อุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา ครบรอบ 59 พรรษา
จังหวัดลพบุรี ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และระดมสรรพกำลังแสดงความพร้อมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและควบคุมสถานการณ์อาชญากรรมในช่วงการชุมนุมทางการเมืองและการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (10/03/2014)
ที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและระดมสรรพกำลังแสดงความพร้อมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและควบคุมสถานการณ์อาชญากรรม ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย พล.ต.ต.มนตรี ย้มแย้ม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบเรียบร้อยของชาวจังหวัดลพบุรี เนื่องจากสถานการณ์ชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองที่มีการเคลื่อนไหวในขณะนี้ อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดลพบุรี โ
จังหวัดลพบุรีเปิดกองบังคับการควบคุมการปฏิบัติในพื้นที่เป้าหมาย(Command Post)ตามโครงการขยายผลชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน (10/03/2014)
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด กองบังคับการควบคุมการปฏิบัติในพื้นที่เป้าหมาย(Command Post) ตามโครงการขยายผลชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน บ้านช่องน้ำไหล หมู่ 4 ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ผู้ว่าฯลพบุรี เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมตามโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัวอบอุ่นและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข (09/03/2014)
ที่โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี ภายในวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมตามโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัวอบอุ่นและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม เชื่อมโยง บ้าน วัด โรงเรียน “กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัวอบอุ่น” ประจำปี 2557 รุ่นที่ 1โดยมีท่านเจ้าคุณพระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ กล่าวสัมโมทนียกถา พร้อมด้วย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพบประชาชน ปี2557 (07/03/2014)
ณ หอประชุมโรงเรียนโคกเจริญวิทยา ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2/ 2557และโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน) ครั้งที่ 5 ของปีงบประมาณ 2557 โ
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา (07/03/2014)
ที่ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนของโรงเรียนโคกเจริญวิทยา ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2557
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและเปิดโครงการบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (07/03/2014)
ที่วัดชมภู ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี พระครูสุวัฒน์จันทโชติ เจ้าคณะอำเภอโคกเจริญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีบวชศิลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมายุ 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 นี้ นับเป็นโอกาสสำคัญอีกวาระหนึ่งที่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [78] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ถัดไป>>