หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
ผบ.นสศ. นำทหารหน่วยรบพิเศษ ร่วมประกอบพิธี บำเพ็ญกุศลให้แก่กำลังพลที่เสียชีวิตใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสมรภูมิต่างๆ เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 48 ปี ของการก่อตั้งหน่วย ศูนย์สงครามพิเศษ จ.ลพบุรี (24/01/2014)
พลโท เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน ในจังหวัดลพบุรี ตลอดจนตัวแทนกำลังพลหน่วยรบพิเศษ จากกองทัพภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อบำเพ็ญกุศลให้แก่วีระชนผู้กล้า กำลังพลหน่วยรบพิเศษที่ได้เสียชีวิต เพื่อปกป้องประเทศชาติมาตั้งแต่อดีต โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 48 ปี ของการก่อตั้งหน่วย ศูนย์สงครามพิเศษ จ.ลพบุรี โดยมี ผู้บังคับบัญชา และ เพื่อนทหารนักรบพิเศษ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย กำลังพล และครอบครัว
จังหวัดลพบุรี ประชุมซักซ้อมเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (23/01/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี กับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อซักซ้อมเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2556 และกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 นั้น และการลงคะแนนการเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง และที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง กำหนดในวันที่ 26 มกราคม 2557 เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการเส้นทางการเมืองไทยใสสะอาด (23/01/2014)
ที่โรงแรมลพบุรี อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานเปิดโครงการเส้นทางการเมืองใสสะอาดของจังหวัดลพบุรี โดยมี ผู้นำ อช. คณะกรรมการพัฒนาสตรี คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์กรการชุมชน (ศอช.) จากทั้ง 11 อำเภอของจังหวัดลพบุรีจำนวน 105 คน เข้าร่วมโครงการฯ สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้ผู้นำ กลุ่ม องค์กร เครือข่ายภาคประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเผยแพร่กระบวนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ ส่งเสริมและบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กิจกรรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี (23/01/2014)
นายวรวิทย์ วงษ์สุวรรณ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ส่งเสริมและบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กิจกรรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี ณ โรงแรมลพบุรี อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี จัดขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการกีฬารวมทั้งข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 45 คน
อำเภอชัยบาดาล จ.ลพบุรีจัดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี “อบต.สัมพันธ์ต้านยาเสพติดอำเภอชัยบาดาลครั้งที่ 12” (23/01/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี “อบต. สัมพันธ์ต้านยาเสพติดอำเภอชัยบาดาล ครั้งที่ 12” เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์สมัคสมานสามัคคีของชุมชนหมู่บ้าน ส่งเสริมให้บุคลากรในท้องถิ่นและท้องที่ของแต่ละตำบล ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานโดยอาศัยการแข่งขันกีฬาเป็นสื่อในการสร้างความสัมพันธ์ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย (23/01/2014)
ที่ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนของโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2557
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (21/01/2014)
ที่ โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา หมู่ 5 ตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และ นำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ของปีงบประมาณ 2557 เพื่อนำบริการด้านต่าง ๆและเครื่องอุปโภค บริโภค ของส่วนราชการในระดับจังหวัดทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีไปให้บริการประชาชนในพื้นที่
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม (21/01/2014)
ที่ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนของโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2557
จังหวัดลพบุรีจัดอบรมโครงการจัดตั้งและสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอำเภอ (20/01/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน เปิดการฝึกอบรมโครงการ จัดตั้งและสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอำเภอ โดยมี นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ที่ห้องคอนแวนชั่น โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อให้สมาชิกสภาเกษตรกรระดับอำเภอ มีความรู้ความเข้าใจ โครงสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอำเภอ รวมทั้งเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมผู้ประสานงานเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอำเภอ ตามกิจกรรม แผนงาน และโครงการ
ผวจ.ลพบุรีปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 ในงาน Thailand Mega Show 2014 อิมแพคเมืองทองธานี (20/01/2014)
ที่อาคาร 6 อิมแพคเมืองทองธานี เขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ประจำปี 2557 ในงาน Thailand Mega Show 2014 โดยมีกิจกรรม การแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปะลพบุรี และกิจกรรมเดินเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวงานฯ
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีวางพานพุ่มเพื่อถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีหรือวันกองทัพไทย (18/01/2014)
ที่หอประชุมอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย และทรงสถาปนาความเข้มแข็ง มั่งคง แก่ประเทศไทยมาในอดีต อันนำมาซึ่งความสุขสงบ และเกียรติภูมิของราชอาณาจักรไทยมาถึงกาลปัจจุบันโดยมี ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร และ ประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมในพิธี
หน่วยทหารในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี สนธิกำลังกัน กว่า 1,500 คน เข้าร่วม พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และ สวนสนาม ต่อธงชัยเฉลิมพล อย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติ เนื่องในวันกองทัพไทย (18/01/2014)
พลโท สรศักดิ์ ขาวกระจ่าง ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ได้เป็นประธานในพิธี ตรวจพลสวนสนาม และ นำกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน ต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ณ บริเวณสนามสีหราชเดโช หน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จ.ลพบุรี โ
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 (10/01/2014)
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นงานประเพณีที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดลพบุรีเริ่มจัดเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2522 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่พัฒนาเมืองลพบุรีให้มีความเจริญรุ่งเรือง โดยทรงสร้างพระราชวังขึ้นที่เมืองลพบุรีเมื่อปี พ.ศ. 2209 และเสด็จมาประทับที่เมืองลพบุรีในแต่ละปีประมาณ 8-9 เดือนตลอดรัชกาลของพระองค์มีการเปรียบเมืองลพบุรีในสมัยนั้นว่าเป็นราชธานีแห่งที่สองรองจากกรุงศรีอยุธยา และเพื่ออนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรีด้วย
จัดหางานจังหวัดลพบุรี จัดพิธีทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคล (09/01/2014)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยนางเบ็ญจมาศ ธรรมภักดี จัดหางานจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานบริษัท พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญอาคารที่ทำการของสำนักงาน จัดหางานจังหวัดลพบุรี ชั้น 2 เลขที่ 114 หมู่1 ถนนพระปิยะ ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ และ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับสำนักงานและบุคคลากรในสำนักงานฯ
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “สภากาแฟยามเช้า” (Morning Brief ) (08/01/2014)
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “สภากาแฟยามเช้า” (Morning Brief ) โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “สภากาแฟยามเช้า” และมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายอภิสรรค์ สง่าศรี ปลัดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง กิจกรรม “สภากาแฟยามเช้า” เป็นกิจกรรมที่จังหวัดลพบุรี จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆเดือนๆละ 1 ครั้ง ในวันพุธสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เวลา 07.00-08.30 น.เพื่อให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ได้มีโอกาสพบปะ สนทนา ถึงการดำเนินงานต่าง ๆ ในจังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ โรงเรียนพระนารายณ์ (07/01/2014)
ที่ โรงเรียนพระนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนของโรงเรียนพระนารายณ์ ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสและทัศนคติที่ถูกต้องให้แก่นักเรียน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เด็กติดเกมส์ ท้องก่อนวัยอันควร และเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชสักการะ พานพุ่มพระราชทาน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้อัญเชิญไปถวายพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (06/01/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ อันเชิญเครื่องราชสักการะ พานพุ่มพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถวาย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เนื่องในวันสถาปนา โรงพยาบาลอานันทมหิดล ครบรอบ 76 ปีโดยมี พลตรี สาโรช เขียวขจี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล พร้อมด้วย คณะข้าราชการ ลูกจ้าง และ ผบ. หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ร่วมพิธี
จังหวัดลพบุรีเปิดโครงการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัวอบอุ่นและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมโดยเชื่อมบ้าน วัด โรงเรียน กิจกรรมที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง(กิจกรรมเข้าวัดวันอาทิตย์) (06/01/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัวอบอุ่นและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมโดยเชื่อมบ้าน วัด โรงเรียน กิจกรรมที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง(กิจกรรมเข้าวัดวันอาทิตย์) ณ ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม วัดสามัคคีประชาราม ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
พิธีแสดงมุฑิตาสักการะ คล้ายวันเกิดพระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหารและเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (03/01/2014)
ที่โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สาขาที่ 2 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ได้จัดพิธีแสดงมุฑิตาสักการะ คล้ายวันเกิด พระราชพุทธิวราภรณ์ (ประเทือง อาภาธโร) เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร ในโอกาสครบรอบอายุวัฒนมงคล 49 ปี เพื่อแสดงมุฑิตาสักการะ แด่พระราชพุทธิวราภรณ์ ที่อุทิศการทำงานด้วยความเสียสละ ทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ และสติปัญญา ความรอบรู้ในการจัดการศึกษา ทำให้กิจการด้านการศึกษาของโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯก้าวหน้า และได้รับความเชื่อถือไว้ใจจากทางราชการ และประชาชนผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี และประกอบคุณงามความดีมาจบครบ49 ปี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีครั้งนี้
จังหวัดลพบุรี 7 วันอันตราย ตาย 8 เจ็บ 50 (03/01/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดเผยข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 จังหวัดลพบุรี หรือ 7 วันอันตรายว่า ปีนี้จังหวัดลพบุรี มีสถิติจำนวนอุบัติเหตุทางถนนทั้งสิ้น 54 ครั้ง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ลดลง -3.57 % มีผู้บาดเจ็บ 50 ราย เป็นหญิง 17 ราย ชาย 33 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ลดลง-10.71 % มีผู้เสียชีวิต 8 ราย เป็นหญิง 1 ราย ชาย 7 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 เพิ่มขึ้น +60.00% ทั้งนี้จังหวัดลพบุรีมีการตั้งจุดตรวจ 22 จุดตรวจ ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ จักรยานยนต์ จำนวน 46 ราย รถยนต์ จำนวน 10 ราย และอื่นๆ จำนวน 2 ราย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ถัดไป>>