หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “สภากาแฟยามเช้า” (Morning Brief ) (08/01/2014)
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “สภากาแฟยามเช้า” (Morning Brief ) โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “สภากาแฟยามเช้า” และมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายอภิสรรค์ สง่าศรี ปลัดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง กิจกรรม “สภากาแฟยามเช้า” เป็นกิจกรรมที่จังหวัดลพบุรี จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆเดือนๆละ 1 ครั้ง ในวันพุธสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เวลา 07.00-08.30 น.เพื่อให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ได้มีโอกาสพบปะ สนทนา ถึงการดำเนินงานต่าง ๆ ในจังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ โรงเรียนพระนารายณ์ (07/01/2014)
ที่ โรงเรียนพระนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนของโรงเรียนพระนารายณ์ ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสและทัศนคติที่ถูกต้องให้แก่นักเรียน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เด็กติดเกมส์ ท้องก่อนวัยอันควร และเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชสักการะ พานพุ่มพระราชทาน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้อัญเชิญไปถวายพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (06/01/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ อันเชิญเครื่องราชสักการะ พานพุ่มพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถวาย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เนื่องในวันสถาปนา โรงพยาบาลอานันทมหิดล ครบรอบ 76 ปีโดยมี พลตรี สาโรช เขียวขจี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล พร้อมด้วย คณะข้าราชการ ลูกจ้าง และ ผบ. หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ร่วมพิธี
จังหวัดลพบุรีเปิดโครงการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัวอบอุ่นและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมโดยเชื่อมบ้าน วัด โรงเรียน กิจกรรมที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง(กิจกรรมเข้าวัดวันอาทิตย์) (06/01/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัวอบอุ่นและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมโดยเชื่อมบ้าน วัด โรงเรียน กิจกรรมที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง(กิจกรรมเข้าวัดวันอาทิตย์) ณ ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม วัดสามัคคีประชาราม ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
พิธีแสดงมุฑิตาสักการะ คล้ายวันเกิดพระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหารและเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (03/01/2014)
ที่โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สาขาที่ 2 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ได้จัดพิธีแสดงมุฑิตาสักการะ คล้ายวันเกิด พระราชพุทธิวราภรณ์ (ประเทือง อาภาธโร) เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร ในโอกาสครบรอบอายุวัฒนมงคล 49 ปี เพื่อแสดงมุฑิตาสักการะ แด่พระราชพุทธิวราภรณ์ ที่อุทิศการทำงานด้วยความเสียสละ ทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ และสติปัญญา ความรอบรู้ในการจัดการศึกษา ทำให้กิจการด้านการศึกษาของโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯก้าวหน้า และได้รับความเชื่อถือไว้ใจจากทางราชการ และประชาชนผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี และประกอบคุณงามความดีมาจบครบ49 ปี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีครั้งนี้
จังหวัดลพบุรี 7 วันอันตราย ตาย 8 เจ็บ 50 (03/01/2014)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดเผยข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 จังหวัดลพบุรี หรือ 7 วันอันตรายว่า ปีนี้จังหวัดลพบุรี มีสถิติจำนวนอุบัติเหตุทางถนนทั้งสิ้น 54 ครั้ง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ลดลง -3.57 % มีผู้บาดเจ็บ 50 ราย เป็นหญิง 17 ราย ชาย 33 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ลดลง-10.71 % มีผู้เสียชีวิต 8 ราย เป็นหญิง 1 ราย ชาย 7 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 เพิ่มขึ้น +60.00% ทั้งนี้จังหวัดลพบุรีมีการตั้งจุดตรวจ 22 จุดตรวจ ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ จักรยานยนต์ จำนวน 46 ราย รถยนต์ จำนวน 10 ราย และอื่นๆ จำนวน 2 ราย
จังหวัดลพบุรีสรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน 6 วันที่ผ่านมา ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 (02/01/2014)
ที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ช่วงวันที่ 27ธันวาคม 2556 – 1 มกราคม 2557 รวมหกวัน
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดงาน “วันโรงเรียน” (01/01/2014)
ที่สนามโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานงาน “วันโรงเรียน” เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของบรรดาศิษยานุศิษย์น้อมรำลึกถึง พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพุทธวรญาณ ผู้ให้กำเนิดโรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์อุปถัมภิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกับเป็นการเสริมความรัก ความสามัคคีของศิษย์วัดกวิศราราม และวินิตศึกษาเพื่อร่วมกันจรรโลง สถาบันวัดและโรงเรียนให้เจริญมั่นคง สืบทอดปณิธานของหลวงพ่อให้ยืนนานเป็นนิรันดร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลการตั้งจุดตรวจ จุดบริการและจุดสกัด ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 (01/01/2014)
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการ และจุดสกัด บูรณาการร่วมบนถนนสายหลักของจังหวัดลพบุรี ได้แก่ จุดบริการหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง / จุดบริการหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ / จุดบริการหน้าโรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ / จุดตรวจสี่แยกไฟแดงบ้านกล้วย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ / จุดบริการหน้าโรงพยาบาลโคกสำโรง(อบต.โคกสำโรง) อำเภอโคกสำโรง /จุดตรวจสี่แยกวังเพลิง หมู่ที่ 1 ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง / จุดตรวจสี่แยกนิยมชัย หมู่ที่ 10 ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ / จุดตรวจแยกที่พักสายตรวจ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ และจุดตรวจบ่อทอง(หน้า อบต.บ่อทอง) อำเภอหนองม่วง พร้อมมอบอาหาร และเครื่องดื่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ ที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกับกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด จากการออกตรวจครั้งนี้ พบว่าสถานการณ์โดยรวมยังปกติ ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลการตั้งจุดตรวจ จุดบริการและจุดสกัด ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 (31/12/2013)
นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการ และจุดสกัด บูรณาการร่วมบนถนนสายหลักของจังหวัดลพบุรี ได้แก่ จุดตรวจแยกซอย 12 อำเภอพัฒนานิคม / จุดตรวจเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น อำเภอพัฒนานิคม/จุดตรวจสี่แยกบ้านน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม /จุดตรวจเทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง และจุดตรวจบ้านวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง พร้อมมอบอาหาร และเครื่องดื่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ ที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่
จังหวัดลพบุรีสรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในวันที่ 4 ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 (31/12/2013)
ที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ช่วงวันที่ 27-30ธันวาคม 2556 รวมสี่วัน
จังหวัดลพบุรีจัดงาน “เทศกาลกินปลา ชิมพุทราชัยบาดาล” ครั้งที่ 3 และงานประเพณีแข่งเรือพายพื้นบ้าน ครั้งที่ 13 (28/12/2013)
ที่ ตลาดปลาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน เทศกาลกินปลา ชิมพุทราชัยบาดาล ครั้งที่ 3 และงานประเพณีแข่งเรือพายพื้นบ้าน ครั้งที่ 13 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน และดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมา อีกทั้งยังเป็นทางผ่านเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถแวะชมสินค้าพื้นบ้าน และยังทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนจากการจับจ่ายใช้สอยจากผลิตภัณฑ์สินค้าในชุมชน ก่อให้เกิดรายได้เป็นผลดีแก่เศรษฐกิจของอำเภอชัยบาดาลและของจังหวัดลพบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีตรวจจุดให้บริการประชาชนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2557 (28/12/2013)
น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและคณะส่วนราชการ สื่อมวลชน ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครที่ประจำในแต่ละจุดตรวจบริการประชาชนและจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ ที่จุดตรวจตู้ยามซอย 12 หน้าปั๊มน้ำมันบางจาก อำเภอพัฒนานิคม /จุดตรวจสี่แยกม่วงค่อม หมู่ที่ 6 ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล/จุดตรวจสี่แยกท่าหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง/จุดตรวจสี่แยกเขาน้อย หมู่ที่ 1ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ/
จังหวัดลพบุรีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2557 (27/12/2013)
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2557 ณ บริเวณทางหลวงหมายเลข 21 (สระบุรี-หล่มสัก) ที่ กม.72+500 อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่ออำนวยความปลอดภัยทางถนน และอำนวยความสะดวกในการเดินทางในช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2557 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2557 รวม 7 วัน เป็นการร่วมมือกันระหว่างจังหวัดลพบุรีและ แขวงการทางที่2(ลำนารายณ์) กรมทางหลวง
จังหวัดลพบุรี บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานทหารในพื้นที่ เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วม เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชน 7 วัน อันตราย เทศกาลปีใหม่ (26/12/2013)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย พลโท เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วม เพื่ออำนวยการความปลอดภัยทางถนนและ อำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชน 7 วัน อันตราย เทศกาลปีใหม่ โดยบูรณาการทุกหน่วยงาน และหน่วยงานทหารทุกๆ หน่วยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ ปี 2557 โดยมีช่วงปฏิบัติการเข้มข้น ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2557
จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2556 (26/12/2013)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2556 พร้อมด้วย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ และนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดลพบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี
ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดลพบุรีจัดงานรื่นเริงเถลิงศกใหม่ ปี2557 (25/12/2013)
น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน งานรื่นเริงเถลิงศกใหม่ ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดลพบุรี ปี 57 เพื่อให้ลูกเสือชาวบ้านได้ร่วมสังสรรค์ สวัสดีปีใหม่ และขอพรปีใหม่จากผู้อำนวยการลูกเสือชาวบ้านจังหวัดลพบุรีเพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในหมู่ลูกเสือชาวบ้าน
จังหวัดลพบุรีเปิดโครงการสัมมนาความร่วมมือ สร้างเครือข่ายและให้คำปรึกษาแนะนำ อปท.ในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของ อปท. (25/12/2013)
ที่ห้องประชุมช่อคูณ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาความร่วมมือ สร้างเครือข่ายและให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( อปท.) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของ อปท.ให้สามารถจัดทำบัญชีและรายงานการเงินได้อย่างถูกต้อง
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ นำกำลังพล และครอบครัว ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลปีใหม่ (25/12/2013)
พลโท เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พร้อมด้วย นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมกัน นำกำลังพล และครอบครัว ทหารหน่วยรบพิเศษ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ใน จ.ลพบุรี กว่า 1,000 คน ร่วมประกอบ พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์ จาก 9 วัด 99 รูป ณ สนามสีหราชเดโช หน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และความเป็นสิริมงคล แก่กำลังพลและครอบครัว
จังหวัดลพบุรีเปิดศูนย์การเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (24/12/2013)
ที่โรงเรียนบ้านเขาขวาง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา มีความรู้มีความเข้าใจ ในการพึ่งพาตนเองและสามารถดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่การจัดทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เป็นชุมชนต้นแบบ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [83] 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ถัดไป>>