หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี2557 (17/12/2013)
ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2557 เพื่อหาแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2557ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน และมีความปลอดภัยในการเดินทาง
พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) ป.ธ.๙ ได้รับรางวัลบัวทิพย์ ประจำปี๒๕๕๖ (17/12/2013)
ที่ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนวินิตศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานในงานพิธีถวายรางวัล “บัวทิพย์”ประจำปี ๒๕๕๖ แด่พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) ป.ธ.๙ เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะภาค ๑๕ เป็นพระมหาเถระผู้กอปรด้วยศีลาจารวัตรอันงดงาม มีจิตอันจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเปี่ยมด้วยคุณธรรมความกตัญญูต่อบิดามารดาอย่างแน่วแน่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิรอบรู้ในหลักพระพุทธศาสนาอย่างแตกฉาน
รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่นายทหารชั้นนายพล เหล่าทหารปืนใหญ่ เนื่องในวันทหารปืนใหญ่ ประจำปี 2556 ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน จ.ลพบุรี (17/12/2013)
พล.อ.อุดมเดช สีตะบุตร รองผู้บัญชาการทหารบก ได้เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก เดินทางประกอบพิธีวางพะวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ พล.อ.พระยาพหล พลพยุหเสนา และประกอบพิธีสงฆ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ผู้ทรงเป็น “ พระบิดาของทหารปืนใหญ่ ” ตลอดจนร่วมรำลึกถึงวีรกรรมทหารปืนใหญ่ผู้กล้า ซึ่งได้เสียสละเลือดเนื้อ และชีวิต เพื่อรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติไทยในอดีต เนื่องใน “ วันทหารปืนใหญ่ ” ประจำปี 2556 ซึ่งตรงกับวันที่ 17 ธันวาคม ของทุกปี ณ ศูนย์การทหาร ปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน จ.ลพบุรี
: ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองบิน2 จังหวัดลพบุรี (16/12/2013)
พลอากาศเอก ชูศักดิ์ วิบูลย์ชัย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ เดินทางมาเป็นประธานประกอบพิธีสงฆ์ วางพวงมาลัยและจุดเครื่องทองน้อย สักการะพระราชานุสาวรีย์จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบิน 2 ครบรอบ 94 ปี ณ กองบังคับการกองบิน 2 จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่กำลังพล ข้าราชการของหน่วย ตลอดจนอุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลที่เสียชีวิต ในการปกป้องอธิปไตยของชาติในสมรภูมิต่างๆ
จังหวัดลพบุรีประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่ (12/12/2013)
ที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่ จังหวัดลพบุรี ประจำเดือน ธันวาคม 2556 เพื่อรายงานและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติดในสถานศึกษาและหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งอาชีพที่พบว่ามีการเสพยาเสพติด ได้แก่ อาชีพรับจ้าง และผู้ว่างงาน ส่วนประเภทของยาเสพติดที่พบว่าเสพ คือยาบ้าและยาไอซ์
จังหวัดลพบุรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร อุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (12/12/2013)
พระราชสังวรญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี-สระบุรี(ธ) เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน และพระอุดมศีลคุณ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี(ธ) เจ้าอาวาสวัดถ้ำพรหมโลก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ( ครบ 50 วัน ) อุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
จังหวัดลพบุรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) อุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (12/12/2013)
น. พระราชสังวรญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี-สระบุรี เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ( ครบ 50 วัน ) อุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยสำนึกในพระเมตตาและรำลึกถึงคุณความดีที่ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ถือปฏิบัติ สร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่วงการพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร พระอารามหลวง ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน และรับทราบแผนปฏิบัติการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลพบุรี (11/12/2013)
ที่ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณปะทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งรายงานการเงินของกองทุน ต่อคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานจังหวัด
ธอส.รุกขยายช่องทางบริการ เปิดสาขาลพบุรีให้บริการเงินครบวงจร นำโดยสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ โปรโมชั่นเงินฝากรับดอกเบี้ยบวกเพิ่ม 0.50 % ต่อปี พร้อมลุ้นรับรางวัลทองคำ (11/12/2013)
ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เลขที่ 99/5 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางอังคนา ปิลันธน์โอวาทไชยมนัส กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาลพบุรี เพื่อเพิ่มช่องทางให้บริการทางการเงินครบวงจร ชูสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ วงเงินให้กู้สูง เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มรายได้น้อยถึงปานกลางมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า “ธนาคารมั่นคงทันสมัย และเป็นผู้นำสินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร” โดยมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ 10,000 บาทข้นไป รับดอกเบี้ยเพิ่มทันทีร้อยละ 0.50ต่อปี นาน 6 เดือน รวมรับดอกเบี้ยสูงถึง 3% ต่อปี และลุ้นรับทองคำอีกต่อ
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา (11/12/2013)
ที่ ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย พลตำรวจตรี มนตรี ยิ้มแย้ม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ร่วมกันเป็นประธาน นำข้าราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดลพบุรี บางส่วน จำนวนกว่า 300 นาย ซึ่งพึ่งเสร็จจากภารกิจการดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับผู้ชุมนุมในพื้นที่กรุงเทพฯ ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ทำความดี บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
จังหวัดลพบุรีจัด “สภากาแฟยามเช้า” (11/12/2013)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการและสื่อมวลชน จำนวนกว่า 80 คน เข้าร่วมทำกิจกรรม Morning Brief (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 2 ตามที่นายวรวิทย์ วงษ์สุวรรณ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลพบุรี เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ที่ ห้องประชุมโกษาเหล็ก ชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นโอกาสในการพบปะกันระหว่างส่วนราชการ ในการหารือข้อราชการ การสั่งการ แนวทางในการปฏิบัติราชการของทางจังหวัดลพบุรี และสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกัน ส่วนราชการต่างๆ
วัดพระบาทน้ำพุ จัดพิธีแสดงมุฑิตาจิต คารวะ ท่านเจ้าคุณพระอุดมประชาทร ครบรอบอายุวัฒนมงคล 60 ปี วันที่ 9 ธันวาคม 2556 (09/12/2013)
ที่วัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี ได้จัดพิธีแสดงมุฑิตาจิต คารวะ ท่านเจ้าคุณพระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ในโอกาสครบรอบอายุวัฒนมงคล 60 ปี วันที่ 9 ธันวาคม 2556 เพื่อแสดงมุฑิตาจิต แด่ท่านเจ้าคุณพระอุดมประชาทร ที่ทำคุณประโยชน์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และประกอบคุณงามความดีมายาวนานจนครบ 60 ปี โดยมี นายธาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก
จังหวัดลพบุรี จัดงาน วันคนลพบุรีกินข้าวหม้อเดียวกัน ครั้งที่ 1 (07/12/2013)
ที่ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล อำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน “วันคนลพบุรีกินข้าวหม้อเดียวกัน ครั้งที่ 1” เพื่อแสดงมุฑิตาคารวะพระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เนื่องในโอกาสครบรอบอายุวัฒนมงคล 60 ปี และรวมใจเพื่อช่วยเหลือด้านงบประมาณให้คนพิการและผู้ด้วยโอกาสร่วมกับพระอุดมประชาทร ให้กับ 7 หน่วยงาน
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดพิธี รำลึกพระคุณพ่อ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (04/12/2013)
ที่ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี “รำลึกพระคุณพ่อ” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2556 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้สำนึกรำลึกถึงพระคุณของพ่อ น้อมนำเอาความดีงามของพ่อมาประพฤติปฏิบัติและแสดงกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้เป็นพ่อ ซึ่งในทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่าพ่อก็คือพระอรหันต์ของลูก ที่ใครใดได้ปฏิบัติกตัญญูกตเวทีแล้ว จะมีแต่ความเจริญและจะเป็นคนดี
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (04/12/2013)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วย พันธุ์ปลากลาย ปลากระโห้ ปลานิล ปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศ และปลาสร้อยขาว จำนวน 1,000,000 ตัว และพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน50,000 ตัว ลงในแม่น้ำลพบุรี ที่บริเวณท่าน้ำวัดพรหมมาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีร่วมกับศูนย์การทหารปืนใหญ่ จัดกิจกรรมไถ่ชีวิตกระบือไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ธันวามหาราช (03/12/2013)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการ จ.ลพบุรี ได้เป็นประธานเปิดงานไถ่ชีวิตกระบือไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 โดยมี พลตรี บุญธรรม โอริส ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่(ค่ายพหลโยธิน) นายวรวิทย์ วงศ์สุวรรณ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการทหารและครอบครัวในศูนย์การทหารปืนใหญ่ ประชาชน นักเรียน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่(ค่ายพหลโยธิน) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีเปิดโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (02/12/2013)
ที่โรงเรียนโคกสลุงวิทยา ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างความรู้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ชาติไทยให้มีความซาบซึ้งในพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์
ลพบุรี กลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลมอบดอกไม้และนกหวีดให้รองผู้ว่าฯ (01/12/2013)
วันนี้(1 ธันวาคม 2556) เวลา 11. 30น. ได้มีกลุ่มประชาชนต่อต้านรัฐบาล ประมาณ 100 คน ไปชุมนุมที่บริเวณประตูทางเข้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี(ด้านหลัง)โดยมีมวลชนถือธงชาติและเป่านกหวีด เพื่อแสดงเจตนารมณ์ไม่ยอมรับรัฐบาล เจ้าหน้าที่ตำรวจและ อพปร.ได้ตรึงกำลัง ทางเข้าศาลากลาง
จังหวัดลพบุรีจัดงานเทศกาล ชมวัง ฟังดนตรี (01/12/2013)
ที่พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน “ชมวัง ฟังดนตรี” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างคุณค่า ความสำคัญและความงดงาม ให้แก่พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และเป็นการส่งผลดีต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัด
สสจ.ลพบุรี และสมัชชาสุขภาพจ.ลพบุรี จัดประชุมพิจารณาร่างข้อเสนอของสมัชชาสุขภาพ จ.ลพบุรี “สานพลัง สร้างสุขภาวะชุมชน ตามวิถีคนลพบุรี” (29/11/2013)
ที่ศูนย์ประชุมมนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมพิจารณาร่างข้อเสนอของสมัชชาสุขภาพจังหวัดลพบุรี “สานพลัง สร้างสุขภาวะชุมชน ตามวิถีคนลพบุรี” จัดโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดลพบุรีในฐานะศูนย์ประสานเครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคประชาสังคมจังหวัดลพบุรี โดยมี ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาสังคม องค์กรเอกชน กลุ่มวิชาชีพต่างๆ และผู้สนใจเข้าร่วมในเวทีดังกล่าวกว่า 250 คน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 [85] 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ถัดไป>>